Kemijoen kevättulva oli tavanomaista suurempi

Tämänkeväinen tulva Kemijoella oli vesimäärältään noin 40 prosenttia tavanomaista suurempi. Tulva alkoi toukokuun alkupuolella ja kesti noin kaksi kuukautta. Viimeiseksi tulvapäiväksi jäi Kemijoki Oy:n omien tilastojen mukaan 11.6.2015.

Vuoden 2015 kevättulva oli volyymiltaan kolmanneksi suurin vuosien 1964–2015 tilastoissa. Se oli myös huippuvirtaamiltaan kymmenen suurimman tulvan joukossa. Jo lumen vesiarvo eli vesipitoisuus enteili keskimääräistä hieman runsaampaa tulvaa. Tulvanaikainen sadanta piti virtaamia korkeana pitkään, ja tulvavettä riitti 36 vuorokautta. Kevättulva olikin kahdenneksitoista pisin edellä mainituissa tilastoissa.

4,5 kemijärvellistä vettä

Tulvan mittavuutta voi hahmottaa vertaamalla vesimäärää Kemijärven tilavuuteen, joka on 1,07 kuutiokilometriä. Kemijärven yläpuolisessa vesistössä käsiteltiin tulvan aikaan neljä ja puoli kemijärvellistä vettä. Lisäksi Ounasjoelta, Raudanjoelta ja muista Kemijärven sekä Rovaniemen alapuolisista sivuvesistöistä kertyi lähes kaksi kemijärvellistä vettä.

Tulva käynnistyi nopeasti ja nousi huippuvirtaamiinsa noin viiden päivän kuluttua sulannan käynnistymisestä. Sadealueen soille oli kertynyt runsaasti vettä lumen alle jo aiemman sulannan ja vesisateiden myötä. Tämä nopeutti tulvan nousua.

Säännöstelyn avulla tasataan virtaamahuippuja

Oman haasteensa tulvavesien hallinnalle tuo Ounasjoki, joka täysin säännöstelemättömänä jokena purkaa vetensä hyvin nopeasti. Kemijärven säännöstelyn avulla pyritään estämään tilanne, jossa Ounasjoen ja Kemijoen virtaamahuiput tulisivat yhtä aikaa Rovaniemelle. Siksi tulvan alkuvaiheessa mahdollisimman suurilla juoksutuksen lisäyksillä pyrittiin Kemijärven vesipinta pitämään matalalla tasolla Ounasjoen tulvahuipun varalta.

Tulvahuipun aikaan juoksutusta Kemijärvestä rajoitettiin (järvessä oli saatu pidettyä tilaa) ja näin vältettiin Rovaniemen alueen isot tulvavahingot. Virtaama ja pinnankorkeuksien nousu Rovaniemellä pystyttiin hillitsemään kuuden vuorokauden ajaksi tasolle N43+76,75 metriä (valtakunnallinen korkeusjärjestelmä, mittauspaikka Lainaan selällä), ja virtaama Valajaskoskella pysyi tasolla noin 3 500 m3/s.

Kemijoki Oy antoi vesioikeudellisten lupien haltijana 12.5.2015 Lapin ELY-keskukselle suostumuksen hakea lupaa Kemijärven säännöstelyn ylärajasta poikkeamiselle. Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto myönsi luvan ELY-keskukselle. Lupa oli erityisen tärkeä Rovaniemen tulvatilanteen hallitsemiseksi. Poikkeuslupaa ei kuitenkaan tarvinnut lopulta käyttää.

Lokan ja Porttipahdan vedenpinnat tavanomaista korkeammalla

Kevättulvan myötä Lokan ja Porttipahdan varastoaltaiden vesipinnat nousivat reilut kaksi metriä tasolle N43+244 metriä. Lokan ja Porttipahdan pinnat ovat nyt noin metrin korkeammalla kuin mihin kuluvan vuosikymmenen aikana kesäisin on totuttu.

Tavanomaista suurempi tulva myös Lieksanjoella ja Kymijoella

Tulva oli tavanomaista suurempi myös Lieksanjoella, ja se päättyi viikkoa ennen juhannusta. Pankajärven pinnankorkeus on tällä hetkellä kesävesipinnan mukaisella säännöstelytasolla.

Kymijoella lumen sulannasta johtuva tulva ajoittui maaliskuulle. Anjalankoskella vettä on juoksutettu voimalaitoksen ohi lähes koko alkukesän ajan. Näin veden korkeus on voitu pitää Päijänteen säännöstelyluvan mukaisella tavoitekorkeudella.


Lue lisää