Kansallisen ilmasto- ja energiastrategian luonnoksessa tunnistetaan hyvin vesivoiman merkitys

Suomen hallitus on valmistellut luonnoksen Suomen kansallisesta ilmasto- ja energiastrategiasta (Hiilineutraali Suomi 2035 – kansallinen ilmasto- ja energiastrategia). Strategian on tarkoitus muodostaa toimintaohjelma, jonka avulla edetään hallitusohjelman tavoitteen mukaisesti hiilineutraaliin Suomeen vuonna 2035 ja pian sen jälkeen hiilinegatiiviseen yhteiskuntaan. Strategialuonnoksen lausuntoaika on juuri päättynyt ja myös me annoimme luonnoksesta oman lausuntomme.

Energiajärjestelmän tasapainoinen kehittäminen tärkeä lähtökohta

Kuten lausunnossammekin tuomme esiin, strategialuonnoksessa on kuvattu hyvin energiajärjestelmän perusvaatimukset ja -ulottuvuudet, joiden tasapainosta on jatkuvasti huolehdittava siirryttäessä kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa.

Strategialuonnoksessa esitetään, että energiajärjestelmän on oltava

• kustannustehokas sekä turvattava kansantalouden kasvu ja suomalaisten yritysten kilpailukyky globaaleilla markkinoilla,
• kasvihuonekaasupäästöjen ja ympäristön näkökulmasta kestävä ja
• riittävän toimitus- ja huoltovarma.

Eri perusulottuvuuksien tasapainon korostaminen on hyvä lähtökohta strategian pohjaksi. Strategialuonnoksessa esitettävillä energia- ja ilmastopolitiikkatoimilla tulee tukea ja edistää energiajärjestelmän tasapainoista kehittämistä. Teknologianeutraalius on myös tärkeä periaate, koska päästöjen vähentämisessä tarvitaan kaikkia puhtaita ratkaisuja.

Joustavan ja säätökykyisen vesivoiman rooli korostuu

Luonnoksessa on nostettu hyvin esille, että vähäpäästöisen sähköntuotantokapasiteetin kasvattaminen edellyttää huomattavia investointeja. Niiden toteuttamisessa välttämätöntä on mahdollistava ja ennustettava toimintaympäristö sekä erityisesti sujuva sääntely ja luvitus.

Vesivoima täyttää hyvin strategialuonnoksessa esitetyt vaatimukset. Suomella on vesivoiman ja voimakkaasti kasvavan tuulivoiman ansiosta erinomaiset lähtökohdat siirtyä kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa. Luonnoksessa onkin todettu,että tuulivoiman ja aurinkosähkön lisääntyessä erilaisten joustavien ratkaisujen merkitys korostuu.

”Vesivoimalla on merkittävä rooli kustannustehokkaana, joustavana ja säätökykyisenä tuotantomuotona, joka mahdollistaa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen. Tämä on myös tunnistettu strategialuonnoksessa hyvin”, Kemijoki Oy:n toimitusjohtaja Tuomas Timonen toteaa.

Strategialuonnoksessa on todettu, että sähkön varastointiratkaisuissa vesivoima on vielä pitkään merkittävin varastointitapa. Vesivoiman toimintaedellytyksistä huolehtimalla mahdollistetaan myös Suomen hyvät lähtökohdat hiilineutraalin yhteiskunnan saavuttamiseksi.

Lisätietoa

Tuomas Timonen
Toimitusjohtaja
Kemijoki Oy
Sähköposti tuomas.timonen@kemijoki.fi
Puhelin 020 703 4410


Lue lisää