VESIVOIMAOSAAMISEN EDELLÄKÄVIJÄ

Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö

Henkilöstön osaaminen, hyvinvointi ja innostus ovat edellytyksiä vahvan asiantuntijuuden varmistamiseksi. Kehitämme vastuullisia henkilöstökäytäntöjä ja pelisääntöjä siten, että päivittäinen työn tekeminen on tehokasta ja motivoivaa. Yhteistyössä kumppaneiden kanssa kehitämme mm. vesivoimaan liittyviä työturvallisuusasioita ja edistämme yhdessä hyviä käytäntöjä.

Vuoden lopussa yhtiössä työskenteli 43 henkilöä. Uusia henkilöitä rekrytoimme seitsemän. Kolme henkilöä jäi eläkkeelle ja yksi siirtyi toisen yhtiön palvelukseen.

Ennaltaehkäisevä työterveyshuolto, työkykyindeksi sekä sairauspoissaolot

Asiantuntijaorganisaatiossamme henkilöstön hyvinvointi ja työkyky ovat toiminnan perusta. Asiantuntijatyö on ennen kaikkea kognitiivista eli aivotyötä. Seuraamme henkilöstön työhyvinvointia säännöllisesti tarvekeskusteluissa sekä kyselyillä. Yhteistyössä työterveyshuollon kanssa pohdimme keinoja hyvinvoinnin tukemiseen.

Laajensimme vuonna 2022 työterveyshuollon sopimustamme kattamaan työterveyden Sparri-valmennuskeskustelut ja lyhytpsykoterapian. Sparrit mahdollistavat matalan kynnyksen ennaltaehkäisevän keskustelutuen työterveyspsykologin tai -terapeutin kanssa. Terapiassa keskitytään puolestaan työkykyä haittaavien ja rajattujen ongelmien käsittelyyn sekä voimavarojen tukemiseen.

Vuonna 2022 palauduimme koronan jälkeen ns. uuteen normaaliin. Työskentelimme edelleen hybridimallisesti, jossa henkilöstöllä oli mahdollisuus työskennellä toimistolla tai etänä.

Kevään organisaatiomuutoksen vaikutuksia seurasimme neljällä muutoskyselyllä. Syyskuussa osallistuimme LUT- ja Aalto-yliopistojen tutkimukseen, jossa selvitettiin henkilöstötuottavuutta suhteessa johtajuuteen. Marraskuussa vuorossa oli perinteinen työhyvinvointikysely.

Selvitysten mukaan henkilöstö kokee työnsä merkitykselliseksi, mielenkiintoiseksi ja innostavaksi. Työyhteisön tuki ja toisista välittäminen arvostetaan korkealle. Merkittävimmät kehityskohteet liittyvät palautteenantoon, kommunikointiin, kognitiiviseen ergonomiaan (keskeytykset, ajanhallinta, priorisointi) sekä työstä palautumiseen.

Työhyvinvointikyselyn mukaan henkilöstön työkykyindeksi (asteikolla 0–10) oli 8,1. Tulos oli sama kuin kahtena edellisenä vuonna. Henkilöstön sairauspoissaolojen määrä vuonna 2022 oli 1,8 prosenttia säännöllisestä teoreettisesta työajasta. Lukema on merkittävästi suurempi kuin edellisvuonna, mutta edelleen alhainen.

HENKILÖSTÖ 2022 2021 2020 2019 2018
Henkilöstön määrä vuoden lopussa* 43 40 40 38 35
Sairauspoissaolo % 1,8 0,5 1,9 1,3 1,1
Tapaturmataajuus 0 0 0 0 0
Sukupuolijakauma %, N/M 21/79 18/82 15/85 13/87 11/89
Keski-ikä vuosina 47 49 50 50 50
Työsuhteen pituus vuosina 14 17 18 19 20
*sisältää toimitusjohtajan

Työturvallisuus – nolla tapaturmaa

Haluamme olla edelläkävijä vesivoimaan liittyvissä turvallisuusasioissa. Lähtökohtamme on, että jokainen tapaturma on estettävissä. Tavoitteenamme on tapaturmaton työyhteisö.

Kumppanuuteen perustuva toimintamallimme edellyttää, että myös kaikki Kemijoki Oy:n kumppanit ovat sitoutuneet ylläpitämään korkeatasoista työturvallisuuskulttuuria ja -työtä. Meillä ja kumppaneillamme on mahdollisuus oppia työturvallisuusasioista toisiltamme. Työturvallisuusryhmässä kehitämme työturvallisuuskulttuuria ja -viestintää sekä jaamme tietoa sattuneista tapaturmista ja vaaratilanteista. Ryhmä kokoontui vuoden 2022 aikana kaksi kertaa.

Meillä on käytössä sähköinen turvallisuusperehdytys, jonka jokainen yhtiön työntekijä sekä kaikki laitoksilla ja muissa Kemijoki Oy:n kohteissa toimivien kumppaneiden ja alihankkijoiden henkilöt ovat suorittaneet ennen töiden aloittamista.

Kemijoki Oy:n osalta saavutimme nolla tapaturmaa -tavoitteen. Kemijoki Oy:n työntekijöille ei sattunut tapaturmia vuonna 2022. Kemijoki Oy:n kumppaneille sattui kaksi tapaturmaa, joista toisesta seurasi sairauspoissaolo. Projektien palveluntoimittajille sattui neljä tapaturmaa, josta kahdesta tuli sairauspoissaoloa. Kemijoen tapaturmataajuus (LTIF), alihankinta huomioiden oli 9,5.

Turvallisuushavaintoja kumppanuusverkostossa tehtiin vuoden aikana yhteensä noin 275 kappaletta. Havainnot liittyivät pääosin turvallisuuden kannalta puutteellisiin toimintatapoihin, suojavälineisiin ja -laitteisiin, sekä erilaisiin kehitysehdotuksiin turvallisuuden parantamiseksi. Myös positiivisia turvallisuushavaintoja tehtiin hyvin hoidetuista turvallisuusasioista.

Vesivoimaosaamisen kehittäminen ja keskeisen osaamisen turvaaminen

Vesivoimaosaamisen kehittäminen ja osaamisen turvaaminen on keskeinen osa toimintaamme. Teimme järjestelyjä tehtäviin henkilöiden työurien kehittämiseksi. Tehtävämuutoksiin liittyen tuimme henkilöiden ammatillista kehittymistä yksilöllisillä valmennuksilla.

Yhtiössä aloitti seitsemän uutta asiantuntijaa, joiden myötä saimme lisää resurssia automaatio-, sähkö- ja rakennustekniikkaan, rakennuttamiseen, maankäyttöön, vaikuttamiseen sekä johtamiseen.

Jatkoimme voimalaitosten paikalliskäyttöön ja varallaoloon vaadittavien lisenssitutkintojen järjestämistä käynnissäpitohenkilöstölle. Tavoitteenamme on, että jatkossa kaikki voimalaitosten paikalliskäytössä työskentelevät henkilöt suorittavat lisenssin. Tarkoituksena on lisätä ja varmistaa laitoksilla työskentelevien käynnissäpitäjien ammattitaitoa ja osaamista.

Kemijoki Oy:n asiantuntijat ovat perehdyttäneet Fortumin vesivoimavalvomon henkilöstöä Kemijoen vesistön erityispiirteisiin. Perehdyttäminen ja kouluttaminen on toteutettu yhteistyössä Fortumin asiantuntijoiden kanssa. Kolme Fortumin vesivoimaoperaattoria suoritti Kemijoen käyttöön vaadittavan Kemijoki-lisenssin ja aloitti vesivoimaoperaattorin tehtävässä.

Voimalaitoksilla työskenteleville käynnissä- ja kunnossapidon palveluntoimittajille on annettu vesivoiman laite- ja järjestelmäkoulutuksia peruskorjausprojektien yhteydessä.

Pidämme kumppaniyritystemme henkilöstön aktiivista vesivoimaosaamisen kehittämistä erittäin tärkeänä. Edellytämme kumppaniyrityksiltä toimenpiteitä strategisen vesivoimaosaamisen ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Kannustamme osaamiseen panostamiseen muun muassa palkkiojärjestelmin. Myös oman henkilöstön kehittäminen ja kouluttaminen on merkittävä osa strategisen osaamisen varmistamista.

Vesivoimaosaaminen videoissa ja blogeissa

Vesivoimaosaajat-verkkosivustolla esittelemme vesivoimaosaamisen monia puolia videosarjan ja blogin muodossa. Veden voimalla -nimisessä blogisarjassa julkaisimme neljä kirjoitusta.

Kilpailuoikeudelliset periaatteet toiminnassamme

Kilpailulainsäädännön tarkoituksena on terveen ja toimivan taloudellisen kilpailun turvaaminen vahingollisilta kilpailunrajoituksilta. Laissa on kielletty yritysten väliset toimet, jotka rajoittavat kilpailua. Kilpailulainsäädäntö on pakottavaa oikeutta, jota on noudatettava.

Kemijoki Oy:n toiminnassa ja kaikissa sen järjestämissä kokouksissa noudatetaan kilpailulainsäädäntöä sekä kilpailuoikeudellisia periaatteita, jotka on kirjattu erilliseen toimintaohjeeseen. Ohjeen tarkoituksena on selittää kilpailulainsäädännön pääsäännöt sekä miten kilpailuoikeutta sovelletaan Kemijoki Oy:ssä. Kilpailuoikeudelliset riskit tulee tehokkaasti tunnistaa, ja lailla kielletty toiminta välttää.

Käytössämme on vuodesta 2021 alkaen ollut verkossa suoritettava kilpailuoikeudellinen perehdytys. Sen suorittavat hallitus ja hallintoneuvosto, oma henkilöstö ja osa kumppaneiden henkilöstöstä. Henkilöstön osaamisen ylläpitämiseksi järjestimme loppuvuodesta yllätystarkastusharjoituksen.

Yritysvastuulisenssi

Käytössämme on vuodesta 2017 alkaen ollut yritysvastuulisenssi, joka on Kemijoki Oy:n tarpeiden mukaan räätälöity digitaalinen oppimisympäristö. Lisenssin suorittavat koko Kemijoki Oy:n hallitus ja hallintoneuvosto, henkilöstö ja sopimuskumppaneiden Kemijoki Oy:lle työskentelevät työntekijät sekä muutamat yhtiön sidosryhmät. Suoritetun lisenssin voimassaoloaika on kolme vuotta. Yritysvastuulisenssi on julkaistu myös yhtiön Kestävän kehityksen toimenpidesitoumuksena. Vuonna 2021 uudistettu yritysvastuulisenssi on suoritettu yhteensä 332 kertaa.

Ainutlaatuinen kumppanuusmalli

Olemme vesivoimatuotannon asiantuntija- ja tilaajaorganisaatio. Ostamme merkittävän osan toiminnoistamme palveluna kumppaneiltamme. Vuonna 2022 ostimme kumppaneilta palveluita 29,8 miljoonalla eurolla. Toimintamallimme tuo alueellista elinvoimaa ja työllisyyttä toiminta-alueelle. Tarkemmat taloudelliset tietomme on esitetty vuosiraportissamme.

Kumppanuustyytyväisyys

Kumppanuusverkostoomme kuuluu 13 kumppaniyritystä. Seuraamme kumppanuustyytyväisyyttä vuosittain. Kumppanuuksien syventäminen sekä kumppaneiden keskinäisen yhteistyön edistäminen on toimintamallin toimivuuden kannalta avainasemassa.

Kumppanuusmallin toimivuutta arvioimme vuosittain kumppanuustutkimuksella. Kukin arvioi siinä kumppanuuskokemusta kahdesta näkökulmasta, kokemus kumppanin toiminnasta ja kokemus omasta toiminnasta. Vuoden vaihteessa 2022–2023 toteutetussa kyselyssä koko kumppaniverkoston kumppanuuden toimivuusindeksi oli 8,4 (asteikko 1–10). Edellisvuonna vastaava luku oli myös 8,4.

Kumppanuusvastuullisuutta arvioitiin tutkimuksessa indeksillä, joka muodostuu työnantajamaineesta, kustannustehokkuudesta, ympäristöasioista, turvallisuusnäkökohdista ja sidosryhmäviestinnästä. Asteikolla 1–5 kumppanuusverkoston vastuullisuuden indeksiluku oli 4,3 (4,3 vuonna 2021).

Kohti kumppanuuden seuraavaa tasoa

Olemme toimineet kumppanuusmallissa vuodesta 2014 lähtien. Toimintamalli on meille ja kumppaneille luonteva. Haluamme yhdessä päästä kumppanuuden seuraavalle tasolle ja kehittää uutta innovatiivisesti. Vuoden loppuun mennessä kumppanuussopimusten ohjausryhmät määrittelivät, mitä kumppanuuden seuraavalla tasolla kussakin kumppanuudessa tarkoitetaan. Kumppanuusmallin kehittäminen yhdessä jatkuu vuonna 2023.

Uuden teknologian ja innovatiivisten ratkaisujen hyödyntäminen

Strategiamme mukaisesti kehitimme omaisuudenhallintajärjestelmää vastaamaan omaisuuden hallinnan ja kunnossapidon tarpeita. Tavoitteemme on, että vuonna 2023 hoidamme omaisuudenhallintajärjestelmässä tuotantojärjestelmään liittyvät prosessit ja tiedot sekä tietojen vaihdon kumppaneiden kesken tehokkaasti IoT-teknologian mahdollisuuksia hyödyntäen.

Uusilla toimintatavoilla, teknologioilla ja mittareilla tavoittelemme tuotantojärjestelmän oikea-aikaista kunnossapitoa, parempaa käyttövarmuutta, hyötysuhteeltaan entistä tehokkaampaa ja joustavampaa sekä ympäristöystävällisempää vesisähkön tuotantoprosessia. Pilotoimme yhdessä kumppanimme Caverionin kanssa tekoälyn ja algoritmien hyödyntämistä voimalaitosten kunnonvalvonnassa.

Laajensimme edelleen keskitetyn tietovarastomme hyödyntämistä. Tietovarasto mahdollistaa eri datalähteiden yhdistelyn aiempaa paremmin sekä datan tehokkaan ja tekoälyyn perustuvan jalostamisen. Päämääränä on tiedon hyödyntäminen arkisessa toiminnassa yhteistyössä kumppaneiden kanssa.

Otimme dokumentinhallinnassa käyttöön M-Filesin dokumenttienhallinta-alustan. Tavoitteena on varmistaa tiedon säilyvyys ja käytettävyys. Työ dokumentinhallinnan kehittämiseksi jatkuu.

Kyberturvallisuus

Tiedostamme kyberturvallisuuteen liittyvät riskit ja kehitämme tietoturvallisuutta jatkuvasti. Vuoden 2022 aikana otimme käyttöön uusia valvontapalveluita ja nostimme olemassa olevien palvelutasoa. Lisäksi korvasimme perinteisiä palvelinpohjaisia ratkaisuja pilvipalveluilla paremman käytettävyyden takaamiseksi.

Lisääntyvä pilvipalveluiden käyttö asettaa uudenlaisia vaatimuksia tietoturvan kokonaisvaltaiselle kehittämiselle. Tietoturvallisuus on keskeinen osa yhtiön johtamisjärjestelmää ja tietoturvallisuuden tasoa arvioidaan säännöllisesti luotettujen asiantuntijayhteisöiden toimesta. Ulkopuolisten asiantuntijoiden käytöllä on huomattava painoarvo turvallisuuden arvioinnissa.

G-FPR4QN6Z05