OLENNAISUUS, OHJELMA JA JOHTAMINEN

Kemijoki Oy:n liiketoiminnan lähtökohtana on vesivoiman tuottaminen ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla. Vesivoima aiheuttaa muutoksia luontoon, maisemaan ja paikallisten asukkaiden elämään.

Olennaisuus lähtökohtana

Kemijoki Oy tarkastelee yritysvastuuasioita sekä yhtiön vaikutusten että sidosryhmien odotusten näkökulmista. Olennaisuustarkastelu toteutetaan yritysvastuuohjelman päivitysten yhteydessä sekä tarpeen mukaan yksittäisten kysymysten osalta ohjelmakauden aikana. Sidosryhmien näkemyksiä kartoitamme säännöllisillä sidosryhmäkyselyillä sekä monipuolisella vuoropuhelulla osana päivittäistä toimintaamme. Kemijoki Oy:n johto, asiantuntijat ja kumppanit osallistuvat laajasti olennaisuus- ja yritysvastuuohjelmatyöhön. 

Kemijoki Oy:n olennaiset yritysvastuun vaikutukset on jaoteltu:

Taloudellisiin vaikutuksiin, joista olennaisia ovat omistajien odotuksiin vastaamisen ja omistaja-arvon turvaamisen lisäksi taloudellisen hyödyn tuottaminen sidosryhmille paikallisesti ja valtakunnallisesti sekä eettisten liiketoimintakäytäntöjen soveltaminen omassa, kumppaneiden ja alihankkijoiden toiminnassa. Olemme myös merkittävä kiin­teistöverojen maksaja voimalaitospaikkakunnilla.

Sosiaalisiin vaikutuksiin, joista olennaisia ovat vaikutukset paikallisyhteisöihin, henki­löstöön ja kumppaneihin sekä turvallisuus ja vesivoimaosaamisen kehittäminen.

Ympäristövaikutuksiin, joista olennaisia ovat toiminnan ympäristövaikutusten minimointi, ilmastonmuutoksen hillintä ja uusiutuvaan energiaan pohjautuvan hiilineutraalin sähköjärjestelmän kehittäminen sekä vesistö- ja kala-asiat. Tunnemme voimalaitosten käytön, tehonnostojen, rakentamisen, säännöstelyjen sekä poikkeus- ja häiriötilanteiden ympäristövaikutukset.

Yritysvastuun pisara, Kemijoki Oy:n olennaiset asiat

Kemijoki Oy:n nettovaikutukset

Yritysten kokonaisvaikutuksista dataa itsenäisesti tuottava The Upright Project mittasi vuonna 2021 Kemijoki Oy:n nettovaikutusta ympäröivään maailmaan, eli yhteiskuntaan, tietoon, terveyteen ja ympäristöön. Uprightin mallin mukaan Kemijoki Oy:n yhteenlaskettu suhteellinen nettovaikutusaste on +69 prosenttia, kun maksimi on +100 prosenttia. Nettovaikutusanalyysi huomioi yritysten toiminnan positiiviset ja negatiiviset vaikutukset ja laskee niiden nettosumman.

Nettovaikutusten luokituksessa Kemijoki Oy:n arvosana on AA+, joka on asteikon toiseksi ylin. Tuloksellaan Kemijoki Oy sijoittuu Uprightin mukaan parhaaseen kymmenykseen, kun tarkastelussa on varsin laaja joukko yrityksiä Suomessa ja maailmalla. Erityisen tuntuva positiivinen vaikutus Kemijoki Oy:n toiminnalla ja vesisähköllä on nykyaikaisen yhteiskunnan toiminnan mahdollistamiseen ja ilmastonäkökulmasta ympäristöön. Vesivoimalla on myös negatiivisia vaikutuksia, esimerkiksi luonnon monimuotoisuuteen. Mallinnuksessa nousi lisäksi esiin vesisähkön kustannustehokkuus.

Upright Project arvioi Kemijoki Oy:n nettovaikutuksia - hyödyt yhteiskunnalle ja ilmastovaikutus korostuvat

Yritysvastuuohjelma 2019–2023

Olennaisten asioiden kokonaisuuden pohjalta Kemijoki on luonut tavoitteellisen ja mitattavan yritysvastuuohjelman, jossa on kolme pääteemaa. Niiden alle on olennaisista yritysvastuun asioista määritelty ohjelmakauden prioriteetit. Turvallisuus, kustannustehokkuus ja lupavelvoitteet ohjaavat työtämme.

Yritysvastuuohjelman päätavoitteet ja -mittarit

Käynnistimme vuoden 2022 aikana yritysvastuuohjelman päivityksen vuosille 2024–2028. Päivityksessä muun muassa luonnon monimuotoisuusohjelma integroidaan osaksi yritysvastuuohjelmaa. Yritysvastuuohjelman päivitys valmistuu vuonna 2023.

Yritysvastuun johtaminen

Kemijoki Oy:n yritysvastuuta ohjaavat visiomme ja strategiamme linjaukset. Yritysvastuun painopistealueet, tavoitteet ja keskeiset toimenpiteet määritellään yritysvastuuohjelmassa, jonka toteuttamiseen Kemijoki Oy ja kumppanit ovat yhdessä sitoutuneet. Yritysvastuuohjelman tuloksista raportoimme säännöllisesti.

Kemijoki Oy ottaa toiminnassaan huomioon asianmukaisen huolellisuusvelvoitteen. Pyrimme yhdessä kumppaneiden ja sidosryhmien kanssa tunnistamaan koko arvoketjussa sekä toteutuneita että mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisille, mukaan lukien ihmisoikeudet. Osana johtamista ja toimintaamme ehkäisemme ja lievennämme haittoja. Seuraamme huolellisuusvelvoitetta koskevien toimien vaikuttavuutta. Käytössämme on myös sähköinen ilmoituskanava mahdollisia toimintaamme kohdistuvia epäilyjä varten.   

Yritysvastuu sisältyy Kemijoki Oy:n hallinnointi- ja ohjausjärjestelmään. Yhtiö raportoi yhtiökokoukselle yritysvastuutavoitteista ja työn tuloksista. Kemijoki Oy:n hallitus vastaa yritysvastuun strategisesta ohjauksesta ja valvonnasta hallituksen työjärjestyksen mukaisesti. Hallitus hyväksyy yritysvastuuohjelman, -toimintaohjeet ja -periaatteet sekä käsittelee ja hyväksyy vuosittain julkaistavan yritysvastuuraportin. Hallitus on käsitellyt ilmastoskenaarioiden vaikutukset liiketoimintaan ja seuraa ilmastoriskien ja -mahdollisuuksien hallintaa osana ohjaus- ja valvontatehtäväänsä. Hallitukselle raportoidaan yritysvastuun edistymisestä säännöllisesti toimitusjohtajan katsauksessa.

Toimitusjohtaja vastaa johtoryhmän avustamana yhtiön yritysvastuustrategian tavoitteista ja yritysvastuuohjelman tuloksista. Johtoryhmän tehtävänä on yritysvastuuohjelman toteutukseen liittyvä päätöksenteko, riittävien resurssien varmistaminen ja edistymisen seuranta. Yritysvastuuasioita käsitellään johtoryhmän työjärjestyksen ja vuosisuunnitelman mukaisesti. Johtoryhmän tehtävänä on myös valmistella yritysvastuuseen liittyvät mittarit sekä tarvittavat kannuste- ja palkitsemisjärjestelmät.

Yritysvastuuohjelman mittarien lisäksi mittaamme onnistumistamme tulospalkkiomittareilla. Johdon ja henkilöstön yhteisissä, yhtiön hallituksen hyväksymissä tulospalkkiomittareissa on omat palkitsemiskriteerinsä yritysvastuutavoitteiden osalta. Mittareilla arvioidaan Kemijoki Oy:n sähköntuotannon joustavuutta, sidosryhmäsuhteita, investointien onnistumista sekä tutkimus, kehitys ja -innovaatiotoimintaa. Vuonna 2022 tulospalkkiomittarin yritysvastuutavoitteet onnistuivat 78 prosenttisesti täydestä.

Kemijoki Oy vastaa luvanhaltijana ympäristölupien ja muiden velvoitteiden mukaisesta toiminnasta. Yritysvastuun operatiivisesta toteuttamisesta vastaavat Kemijoki Oy ja palvelusopimusten mukaisesti sopimuskumppanit. Vastuu operatiivisesta toteuttamisesta ja sopimuskumppaneiden toiminnan valvonnasta ja tarvittavasta ohjaamisesta on Kemijoki Oy:n yksiköillä.

Kumppanuusmalli

Kemijoki Oy hankkii merkittävän osan toiminnoista palveluina sopimuskumppaneilta. Kumppaneiden rooli yritysvastuussa määritellään palvelusopimuksissa. Suurimmissa kumppanuuksissa yritysvastuuasioiden seuranta sisältyy ohjausryhmän tehtäviin. Palvelusopimuksissa on määritelty kumppaneille velvoite raportoida säännöllisesti toiminnasta ja kehittämiskohteista.

Kemijoki Oy edellyttää kumppaneidensa noudattavan Tapamme toimia -periaatteita sekä voimassa olevia lakeja ja säädöksiä. Samoin edellytämme kumppaneidemme kunnioittavan vastuullisen yritystoiminnan kannalta keskeisiä kansainvälisiä periaatteita. Kemijoki Oy ja jokainen sen kumppani edistää omassa toiminnassaan ja vaikutuspiirissään vastuullisia käytäntöjä.

Lisätietoa yritysvastuun johtamisesta, politiikoista ja periaatteista sekä vaikutusten hallinnasta on GRI-koosteessa olevassa kestävyysvaikutusten hallinnan kuvauksessa. Se on saatavilla verkkosivuillamme Viestintä-osiossa, jonka alta löytyvät julkaisut.

Raportointiperiaatteet

Raportoinnissa noudatetaan GRI-standardeja

Kemijoki Oy:n yritysvastuuraportti perustuu Global Reporting Initiativen (GRI) raportointiohjeistukseen ja se on laadittu GRI Universal Standards 2021 -version vaatimuksia noudattaen. Aihekohtaiset standardit raportoimme Kemijoki Oy:lle olennaisten taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun osa-alueiden osalta, joihin myös yhtiön merkittävimmät kestävyysvaikutukset kohdistuvat. Raportin sisällön vertailu on esitetty kootusti GRI-sisältöindeksissä. 

Olemme raportoineet toiminnastamme GRI:n kestävän kehityksen raportointiohjeiston mukaisesti vuosittain vuodesta 2017 lähtien. Yritysvastuutietojen raportointijakso on vuosikertomuksen tavoin tilikausi (1.1.–31.12.)

Raportoinnin laajuus ja kattavuus

Kemijoki Oy:n vuosikertomuskokonaisuus kattaa perustiedot Kemijoki Oy:n taloudellisesta, yhteiskunnallisesta sekä ympäristöön ja ihmisiin liittyvästä toiminnasta ja sen muodostavat:

Vuosiraportti, PDF-dokumentti
kemijoki.fi, Viestintä-osiossa Julkaisut-sivu

Yritysvastuuraportti verkkomuodossa
kemijoki.fi, Viestintä-osiossa Julkaisut-sivu

GRI-koonti, PDF-dokumentti
kemijoki.fi, Viestintä-osiossa Julkaisut-sivu

Vuosittain julkaistavassa Yritysvastuuraportissa kerromme kestävän kehityksen strategiastamme, yritysvastuuohjelmamme tavoitteista ja mittareista sekä vastuullisuustyömme edistymisestä ja tuloksista. GRI-koonnissa esitetään GRI-standardien mukaiset tunnusluvut, raportointiperiaatteet ja kuvaus Kemijoki Oy:lle olennaisten näkökohtien kestävyysvaikutuksista ja niiden hallinnasta. Yritysvastuuraportointia täydentävät säännöllisesti julkaistavat verkkosisällöt vastuullisuustyömme kehityksestä.

Vuosiraportissa kerromme strategiamme etenemisestä ja taloudellisista tavoitteista sekä Kemijoki Oy:n toimintaympäristöstä ja arvonluonnista. Vuosiraportti sisältää myös hallituksen toimintakertomuksen ja yhtiön keskeiset tunnusluvut sekä tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen. Raportoidut taloudelliset tunnusluvut perustuvat tilintarkastettuun tietoon.

Kemijoki Oy:n vuosiraportointi kattaa yhtiön kaikki toiminnot, ellei siitä ole erikseen asiayhteydessä mainittu. Tunnuslukujen kattavuus on raportoitu tunnuslukujen yhteydessä.

Raportoinnin varmennus

Raporttia ei ole yritysvastuutietojen osalta varmennettu ulkopuolisen riippumattoman tahon toimesta. Vapaaehtoiselle varmennukselle ei ole toistaiseksi nähty tarvetta, mutta valvomme yritysvastuutietojen laatua ja luotettavuutta sisäisten kontrollien sekä raportointiprosessien avulla. Yhtiö odottaa, että yritysvastuuraporttien varmentamiseen liittyvät säädökset ja käytännöt edelleen kehittyvät.

Raportoinnin kehittäminen

Valmistaudumme EU:n taksonomia-asetuksen ja kestävyysraportointidirektiivin (CSRD) mukaisiin raportointeihin. Taksonomia-asetuksen ja kestävyysraportointidirektiivin suora raportointivelvoite alkaa yhtiön osalta 1.1.2025 ja koskee raportteja, jotka julkaistaan vuonna 2026.

G-FPR4QN6Z05