VESIVOIMAOSAAMISEN EDELLÄKÄVIJÄ

Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö

Henkilöstön osaaminen, hyvinvointi ja innostus ovat edellytyksiä vahvan asiantuntijuuden varmistamiseksi. Kehitämme vastuullisia henkilöstökäytäntöjä ja pelisääntöjä siten, että päivittäinen työn tekeminen on tehokasta ja motivoivaa. Yhteistyössä kumppaneiden kanssa kehitämme vesivoimaan liittyviä työturvallisuusasioita ja edistämme yhdessä hyviä käytäntöjä.

Ennaltaehkäisevä työterveyshuolto, työkykyindeksi sekä sairauspoissaolot

Asiantuntijaorganisaatiossamme henkilöstön hyvinvointi ja työkyky ovat toiminnan perusta. Seuraamme henkilöstön työhyvinvointia säännöllisesti tarvekeskusteluissa sekä kyselyillä. Yhteistyössä työterveyshuollon kanssa pohdimme keinoja hyvinvoinnin tukemiseen.

Vuosi 2021 jatkui koronaviruksen vuoksi poikkeuksellisena. Seurasimme Lapin sairaanhoitopiirin ja aluehallintoviraston suosituksia koronarajoituksissa. Työskentelimme hybridimallisesti, jossa henkilöstöllä oli mahdollisuus työskennellä toimistolla tai etänä.

Työhyvinvointiprojektimme jatkui työterveyshuollon vetämänä. Projektiin kuului työhyvinvointikysely, ryhmä- ja yksilökeskustelut sekä henkilökohtainen hyvinvointikartoitus. Kaikille halukkaille tehtiin Firstbeat-hyvinvointianalyysi.

Selvitysten mukaan henkilöstö kokee työnsä mielenkiintoiseksi ja innostavaksi. Etätyö koettiin toimivaksi ja tehokkaaksi, vaikka työn tauottamisen, arkiliikunnan sekä unen ja palautumisen osalta on monella parannettavaa. Poikkeusarjen myötä henkilöstön liikunnan määrä ja aktiivisuus on laskenut verrattuna aiempiin hyvinvointianalyyseihin. Työpaikalle palaaminen pitkän etätyöjakson jälkeen toi helpotusta yhteisöllisyyden tarpeeseen, jota hoidimme myös järjestämällä henkilöstöjuhlat elokuussa.

Työhyvinvointikyselyn mukaan henkilöstön työkykyindeksi (asteikolla 0–10) oli 8,1. Tulos on olosuhteet huomioiden erinomainen ja täsmälleen sama kuin edellisvuonna. Henkilöstön sairauspoissaolojen määrä vuonna 2021 oli 0,5 prosenttia säännöllisestä teoreettisesta työajasta, mikä on yhtiön historian alhaisin luku. Vuonna 2020 vastaava luku oli 1,9.

HENKILÖSTÖ 2021 2020 2019 2018 2017
Henkilöstön määrä vuoden lopussa* 40 40 38 35 36
Sairauspoissaolo % 0,5 1,9 1,3 1,1 1,5
Tapaturmataajuus 0 0 0 0 0
Sukupuolijakauma %, N/M 18/82 15/85 13/87 11/89 11/89
Keski-ikä vuosina 49 50 50 50 50
Työsuhteen pituus vuosina 17 18 19 20 20
*sisältää toimitusjohtajan

Työturvallisuus – nolla tapaturmaa

Tavoitteenamme on tapaturmaton työyhteisö. Haluamme olla edelläkävijä vesivoimaan liittyvissä turvallisuusasioissa. Lähtökohtanamme turvallisuustyössä on, että jokainen tapaturma on estettävissä.

Toimintamallimme edellyttää, että myös kaikki kumppanit ovat sitoutuneet ylläpitämään korkeatasoista työturvallisuuskulttuuria ja -työtä. Kemijoki Oy:llä ja sen kumppaneilla on mahdollisuus oppia työturvallisuusasioissa toisiltaan. Työtä koordinoimme yhdessä kumppaneiden kanssa työturvallisuusryhmän kautta. Ryhmä kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa. Kehitämme yhdessä turvallisuusviestintää ja jaamme tietoa sattuneista tapaturmista ja vaaratilanteista.

Vuoden 2021 alusta otimme käyttöön uuden sähköisen turvallisuusperehdytyksen. Sen suorittivat yhtiön kaikki työntekijät sekä laitoksilla ja muissa Kemijoki Oy:n kohteissa toimivien kumppaneiden henkilöt.

Kemijoki Oy:n osalta saavutimme nolla tapaturmaa -tavoitteen. Kemijoki Oy:n työntekijöille tai sen kumppaneille ei tapahtunut vuonna 2021 yhtään tapaturmaa. Projektien palveluntoimittajille tapahtui kaksi tapaturmaa, josta toisesta tuli sairaspoissaoloa neljä työpäivää. Kemijoen tapaturmataajuus (LTIF), alihankinta huomioiden oli 3,5.

Turvallisuushavaintoja kumppanuusverkostossa tehtiin vuoden aikana yhteensä noin 450 kappaletta. Havainnot liittyvät muun muassa turvallisuuden kannalta puutteellisiin toimintatapoihin, suojavälineisiin ja -laitteisiin, työmatkojen turvallisuuteen sekä erilaisiin kehitysehdotuksiin turvallisuuden parantamiseksi. Hyvin hoidetuista turvallisuusasioista tehtiin myös positiivisia turvallisuushavaintoja.

Vesivoimaosaamisen kehittäminen ja keskeisen osaamisen turvaaminen

Vesivoimaosaamisen kehittäminen ja osaamisen turvaaminen on keskeinen osa toimintaamme. Teimme uusia järjestelyjä tehtäviin henkilöiden työurien kehittämiseksi. Tehtävämuutoksiin liittyen tuimme henkilöiden ammatillista kehittymistä yksilöllisillä valmennuksilla.

Yhtiössä aloitti kolme uutta asiantuntijaa: aluetoiminnan asiantuntija, sähkötekninen asiantuntija ja konetekninen asiantuntija. Yksi Fortumin vesivoimaoperaattori suoritti Kemijoen käyttöön vaadittavan Kemijoki-lisenssin ja aloitti päivystystehtävässä.

Aloitimme voimalaitostemme paikalliskäyttöön ja varallaoloon vaadittavan lisenssitutkintojen järjestämisen käynnissäpitohenkilöstölle. Tavoitteenamme on, että jatkossa kaikki voimalaitosten paikalliskäytössä työskentelevät henkilöt suorittavat lisenssin. Tarkoituksena on lisätä ja varmistaa laitoksilla työskentelevien käynnissäpitäjien ammattitaitoa ja osaamista.

Kemijoki Oy:n asiantuntijat ovat perehdyttäneet Fortumin vesivoimavalvomon henkilöstöä Kemijoen vesistön erityispiirteisiin. Perehdyttäminen on toteutettu yhteistyössä Fortumin asiantuntijoiden kanssa. Voimalaitoksilla työskenteleville käynnissä- ja kunnossapidon palveluntoimittajille on annettu vesivoiman laite- ja järjestelmäkoulutuksia peruskorjausprojektien yhteydessä.

Pidämme kumppaniyritystemme henkilöstön aktiivista vesivoimaosaamisen kehittämistä äärimmäisen tärkeänä. Edellytämme kumppaniyrityksiltä toimenpiteitä strategisen vesivoimaosaamisen ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Kannustamme osaamiseen panostamiseen muun muassa palkkiojärjestelmin. Myös oman henkilöstön kehittäminen ja kouluttaminen on merkittävä osa strategisen osaamisen varmistamista.

Vesivoimaosaaminen videoissa ja blogeissa

Vesivoimaosaajat-verkkosivustolla esittelemme vesivoimaosaamisen monia puolia videosarjan ja blogin muodossa. Me osaamme vesivoiman -videosarjassa ilmestyi kaksi videota. Tämän lisäksi valmistui kolme vapaaehtoisesta vaelluskalatyöstämme kertovaa videota. Veden voimalla -nimisessä blogisarjassa julkaisimme seitsemän kirjoitusta.

Kilpailuoikeudelliset periaatteet toiminnassamme

Kilpailulainsäädännön tarkoituksena on terveen ja toimivan taloudellisen kilpailun turvaaminen vahingollisilta kilpailunrajoituksilta. Laissa on kielletty yritysten väliset toimet, jotka rajoittavat kilpailua. Kilpailulainsäädäntö on pakottavaa oikeutta, jota on noudatettava.

Kemijoki Oy:n toiminnassa ja kaikissa sen järjestämissä kokouksissa noudatetaan kilpailulainsäädäntöä sekä kilpailuoikeudellisia periaatteita, jotka on kirjattu erilliseen toimintaohjeeseen. Ohjeen tarkoituksena on selittää kilpailulainsäädännön pääsäännöt sekä miten kilpailuoikeutta sovelletaan Kemijoki Oy:ssä. Kilpailuoikeudelliset riskit tulee tehokkaasti tunnistaa, ja lailla kielletty toiminta välttää.

Otimme käyttöön verkossa suoritettavan kilpailuoikeudellisen perehdytyksen. Sen suorittavat sekä oma henkilöstö että osa kumppaneiden henkilöstöstä.

Yritysvastuulisenssi

Käytössämme on yritysvastuulisenssi, joka on Kemijoki Oy:n tarpeiden mukaan räätälöity digitaalinen oppimisympäristö. Lisenssin suorittavat koko Kemijoki Oy:n henkilöstö ja sopimuskumppaneiden Kemijoki-yhtiölle työskentelevät työntekijät sekä muutamat yhtiön sidosryhmät. Lisenssi on määräaikainen, sen voimassaoloaika on kolme vuotta. Yritysvastuulisenssi on julkaistu myös yhtiön Kestävän kehityksen toimenpidesitoumuksena. Otimme vuoden aikana käyttöön lisenssin uudistetun version. Yritysvastuulisenssejä oli vuoden 2021 loppuun mennessä suoritettu 614 kappaletta.

Ainutlaatuinen kumppanuusmalli

Olemme vesivoimatuotannon asiantuntija- ja tilaajaorganisaatio. Ostamme merkittävän osan toiminnoistamme palveluna kumppaneiltamme. Vuonna 2021 ostimme kumppaneilta palveluita 16,4 miljoonalla eurolla. Toimintamallimme tuo alueellista elinvoimaa ja työllisyyttä toiminta-alueelle. Tarkemmat taloudelliset tietomme on esitetty vuosiraportissamme.

Kumppanuustyytyväisyys

Kumppanuusverkostoomme kuuluu 13 kumppaniyritystä. Seuraamme kumppanuustyytyväisyyttä vuosittain. Kumppanuuksien syventäminen sekä kumppaneiden keskinäisen yhteistyön edistäminen on toimintamallin toimivuuden kannalta avainasemassa.

Kumppanuusmallin toimivuutta arvioimme vuosittain kumppanuustutkimuksella. Kukin arvioi siinä kumppanuuskokemusta kahdesta näkökulmasta, kokemus kumppanin toiminnasta ja kokemus omasta toiminnasta. Vuoden vaihteessa 2021–2022 toteutetussa kyselyssä koko kumppaniverkoston kumppanuuden toimivuusindeksi oli 8,4 (asteikko 1–10). Edellisvuonna vastaava luku oli 8,2.

Kumppanuusvastuuta arvioitiin tutkimuksessa indeksillä, joka muodostuu työnantajamaineesta, kustannustehokkuudesta, ympäristöasioista, turvallisuusnäkökohdista ja sidosryhmäviestinnästä. Asteikolla 1–5 kumppanuusverkoston vastuullisuuden indeksiluku oli 4,3 (4,4 vuonna 2020). Kumppaneiden mielikuvissa Kemijoki Oy:stä eniten mainitut sanat olivat luotettava, vastuullinen, kehittyvä ja asiantunteva.

Kohti kumppanuuden seuraavaa tasoa

Olemme toimineet kumppanimallissa vuodesta 2014 lähtien. Toimintamalli on meille ja kumppaneille luonteva. Haluamme yhdessä päästä kumppanuuden seuraavalle tasolle ja kehittää uutta innovatiivisesti.

  • Järjestimme kumppanuuksien kehittämispäivät yhdessä kumppaneidemme kanssa. Työpajoissa ja keskusteluissa saimme kumppanitoiminnan kehittämiseen liittyviä ideoita, joita voimme hyödyntää jatkossa.
  • Perustimme kunnossapitokumppanimme Caverionin kanssa digitalisaation johtoryhmän ja laadimme digitalisaatiostrategian.
  • Olemme kehittäneet ja mallintaneet tiedolla johtamisen menetelmiä.
  • Toteutimme pumppaamoilla merkittävän kunnossapitoon liittyvän etävalvonnan kehitysprojektin, joka on osa ennakoivaa kunnonvalvontaa ja kunnossapitoa sekä prosessiemme jatkuvaa optimointia.
  • Uuden tietovarastomme avulla voimme hyödyntää ja jakaa dataa turvallisesti kumppaneiden kanssa. Kehitämme tietovarastoa yhdessä.

Uusinta teknologiaa ja ratkaisuja askeleen edellä hyödyntävä

Digistrategiamme mukaisesti olemme kehittäneet omaisuudenhallintajärjestelmää vastaamaan omaisuuden hallinnan ja kunnossapidon tarpeita. Laajennamme käyttöä palvelemaan tuotantojärjestelmää ja tietojen hallintaa hyödyntämällä uusimpia saatavilla olevia teknologioita. Arvioimme avoimesti uusia teknologioita ja tarkastelemme matalan kynnyksen testauksilla niiden soveltuvuutta tarpeisiimme. Tavoitteemme on, että vuonna 2023 hoidamme omaisuudenhallintajärjestelmässä tuotantojärjestelmään liittyvät prosessit ja tiedot sekä tietojen vaihdon kumppaneiden kesken tehokkaasti IoT-teknologian mahdollisuuksia hyödyntäen.

Uusilla toimintatavoilla, teknologioilla ja mittareilla tavoittelemme tuotantojärjestelmän oikea-aikaista kunnossapitoa, parempaa käyttövarmuutta, hyötysuhteeltaan entistä tehokkaampaa ja joustavampaa sekä ympäristöystävällisempää vesisähkön tuotantoprosessia.

Laajensimme vuoden aikana tietovarastomme hyödyntämistä sekä teimme muutoksia tulevia käyttötarpeita silmällä pitäen. Tietovaraston tavoitteena on eri datalähteiden aiempaa parempi yhdistely sekä datan tehokas ja tekoälykäs jalostaminen. Päämääränä on tiedon hyödyntäminen arkisessa toiminnassa yhteistyössä kumppaneiden kanssa.

Laadimme myös dokumentinhallinsuunnitelman, jonka mukaisesti yhtenäistämme toimintavat koko organisaatiossa. Suunnitelman perusteella on mahdollista hyödyntää järjestelmien automatiikkaa dokumenttien koko elinkaaren ajan sekä varmistaa tiedon ajantasaisuus.

Kyberturvallisuus

Tiedostamme kyberturvallisuuteen liittyvät riskit ja kehitämme tietoturvallisuutta jatkuvasti. Teimme merkittäviä parannuksia tietoturvaan auditoinnin perusteella. Lisääntyvä pilvipalveluiden käyttö asettaa uudenlaisia vaatimuksia tietoturvan kokonaisvaltaiselle kehittämiselle. Pelisääntöjen yhtenäistämiseksi laadittiin pilven hallintamalli, jolla määritellään säännöt pilvipalveluiden käyttöönotolle.

Tietoturvallisuus on osa yhtiön johtamisjärjestelmää ja tietoturvallisuuden tasoa arvioidaan säännöllisesti luotettujen asiantuntijayhteisöiden toimesta. Ulkopuolisten asiantuntijoiden käytöllä turvallisuuden arvioinnissa on huomattava painoarvo.

G-FPR4QN6Z05