VESIVOIMAOSAAMISEN EDELLÄKÄVIJÄ

Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö

Henkilöstön osaaminen, hyvinvointi ja innostus ovat edellytyksiä vahvan asiantuntijuuden varmistamiseksi. Kehitämme vastuullisia henkilöstökäytäntöjä ja pelisääntöjä siten, että päivittäinen työn tekeminen on tehokasta ja motivoivaa. Yhteistyössä kumppaneiden kanssa kehitämme vesivoimaan liittyviä työturvallisuusasioita ja edistämme yhdessä hyviä käytäntöjä.

Ennaltaehkäisevä työterveyshuolto, työkykyindeksi sekä sairauspoissaolot

Asiantuntijaorganisaatiossamme henkilöstön hyvinvointi ja työkyky ovat toimintamme perusta. Seuraamme henkilöstön työhyvinvointia säännöllisesti tarvekeskusteluissa sekä kyselyillä. Yhteistyössä työterveyshuollon kanssa pohdimme säännöllisesti keinoja hyvinvoinnin tukemiseen.

Vuosi 2020 oli koronaviruksen vuoksi poikkeuksellinen. Henkilöstö siirtyi maaliskuun puolivälissä etätyöhön. Poikkeusolojen keskellä varauduimme suurtulvaan, jonka hoidossa henkilöstön ja kumppaneiden rooli sekä terveys oli tärkeää. Keväällä teetimme ulkopuolisella konsultilla etätyökartoituksen, jossa selvitettiin henkilöstön etätyökokemuksia, jaksamista ja kehittämistarpeita etätyöhön. Kartoituksen perusteella tarkensimme työlle ja viestinnälle pelisääntöjä sekä lisäsimme panostusta etätyöergonomiaan mm. järjestämällä etäjumppaa ja hankkimalla henkilöstölle lainakalusteita etätyöergonomian parantamiseksi.

Elokuussa siirryimme työskentelyssä ns. hybridimalliin, jossa mahdollistettiin työnteko toimistolla joka toinen viikko. Lokakuussa käynnistimme työhyvinvointiprojektin työterveyshuollon vetämänä. Projektiin kuului työhyvinvointikysely, ryhmä- ja yksilökeskustelut sekä henkilökohtainen hyvinvointikartoitus.

Kartoitusten, kyselyn ja keskustelujen mukaan etätyö koettiin toimivaksi ja tehokkaaksi, vaikka työn tauottamisen, ruokailurytmien, arkiliikunnan ja palautumisen osalta on monella parannettavaa. Suurimpana epäkohtana pidettiin yhteisöllisyyden puutetta. Tätä pyrimme lievittämään pitämällä viikoittain yhteisiä virtuaalisia kahvikeskusteluja sekä järjestämällä virtuaalisen pikkujoulun.

Työhyvinvointikyselyn mukaan henkilöstön työkykyindeksi (asteikolla 1–10) oli 8,1. Tulos on olosuhteet huomioiden erinomainen, jopa parempi kuin edellisvuoden 8,0. Henkilöstön sairauspoissaolojen määrä vuonna 2020 oli 1,9 prosenttia säännöllisestä teoreettisesta työajasta. Vuonna 2019 vastaava luku oli 1,3.

HENKILÖSTÖ 2020 2019 2018 2017 2016
Henkilöstön määrä vuoden lopussa* 40 38* 35 36 38
Sairauspoissaolo % 1,9 1,3 1,1 1,5 2,7
Tapaturmataajuus** 0** 0** 0 0 0
Sukupuolijakauma %, N/M 15/85 13/87 11/89 11/89 11/89
Keski-ikä vuosina 50 50 50 50 51
Työsuhteen pituus vuosina 18 19 20 20 23

* Toistaiseksi voimassa olevat työsuhteet 
** Tapaturmataajuus 2019 alkaen 0/oma henkilöstö

 

Työturvallisuus – nolla tapaturmaa

Tavoitteenamme on tapaturmaton työyhteisö. Haluamme olla edelläkävijä vesivoimaan liittyvissä turvallisuusasioissa. Lähtökohtanamme turvallisuustyössä on, että jokainen tapaturma on estettävissä.

Toimintamallimme edellyttää, että myös kaikki kumppanit ovat sitoutuneet ylläpitämään korkeatasoista työturvallisuuskulttuuria ja -työtä. Kemijoki Oy:llä ja sen kumppaneilla on mahdollisuus oppia työturvallisuusasioissa toisiltaan. Työtä koordinoimme yhdessä kumppaneiden kanssa työturvallisuusryhmän kautta. Ryhmä kokoontui vuonna 2020 kaksi kertaa. Kehitämme yhdessä turvallisuusviestintää ja jaamme tietoa sattuneista tapaturmista ja vaaratilanteista.

Vuoden aikana kehitimme uuden sähköisen turvallisuusperehdytyksen, joka otetaan käyttöön vuoden 2021 alusta. Sen suorittavat yhtiön kaikki työntekijät sekä laitoksilla ja muissa Kemijoki Oy:n kohteissa toimivien kumppaneiden henkilöt.

Kemijoki Oy:n osalta saavutimme nolla tapaturmaa -tavoitteen. Kemijoki Oy:n työntekijöille ei vuonna 2020 sattunut yhtään tapaturmaa. Kumppanuusverkoston työturvallisuuden taso pysyi vuonna 2020 edelleen alhaisena. Kumppanuusverkoston työntekijöille sattui neljä tapaturmaa, joista kolme johti poissaoloon. Lisäksi muille alihankkijoille sattui yksi poissaoloon johtanut tapaturma. Työtapaturmille ei ollut löydettävissä yhteistä tekijää vaan tapaturmat olivat seurausta erilaisista tapahtumaketjuista.

Pelkästään Kemijoki Oy:n ja kumppanit huomioiden tapaturmataajuus oli 14,4 tapaturmaa miljoonaa työtuntia kohden. Myös alihankkijat huomioiden tapaturmataajuus oli 15,1.

Turvallisuushavaintoja kumppanuusverkostossa tehtiin vuoden 2020 aikana yhteensä noin 350 kappaletta. Havainnot liittyvät muun muassa turvallisuuden kannalta puutteellisiin toimintatapoihin, suojavälineisiin ja -laitteisiin, työmatkojen turvallisuuteen sekä erilaisiin kehitysehdotuksiin turvallisuuden parantamiseksi. Hyvin hoidetuista turvallisuusasioista tehtiin myös positiivisia turvallisuushavaintoja.

Vesivoimaosaamisen kehittäminen ja keskeisen osaamisen turvaaminen

Vesivoimaosaamisen kehittäminen ja osaamisen turvaaminen on keskeinen osa toimintaamme. Rekrytoimme ja perehdytimme vuonna 2020 yhden henkilön energiatalousasiantuntijaksi. Etätyömallin vuoksi perehdyttäminen vaati uudenlaisia toimintatapoja ja innovatiivisuutta. Lisäksi muutimme yhden määräaikaisen sähkö- ja automaatiotekniikan dokumentointiin liittyvän työsuhteen vakinaiseksi.

Vuonna 2020 yksi Fortumin vesivoimaoperaattori suoritti Kemijoen käyttöön vaadittavan Kemijoki-lisenssin ja aloitti päivystystehtävässä.

Kemijoki Oy:n asiantuntijat ovat perehdyttäneet Fortumin vesivoimavalvomon henkilöstöä Kemijoen vesistön erityispiirteisiin. Perehdyttäminen on toteutettu yhteistyössä Fortumin asiantuntijoiden kanssa. Voimalaitoksilla työskenteleville käynnissä- ja kunnossapidon palveluntoimittajille on annettu vesivoiman laite- ja järjestelmäkoulutuksia peruskorjausprojektien ja korvausinvestointien yhteydessä.

Pidämme kumppaniyritystemme henkilöstön aktiivista vesivoimaosaamisen kehittämistä äärimmäisen tärkeänä. Edellytämme kumppaniyrityksiltä toimenpiteitä strategisen vesivoimaosaamisen ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Kannustamme osaamiseen panostamiseen muun muassa palkkiojärjestelmin. Myös oman henkilöstön kehittäminen ja kouluttaminen on merkittävä osa strategisen osaamisen varmistamista.

Vesivoimaosaaminen videoissa ja blogeissa

Avasimme huhtikuun alussa Vesivoimaosaajat-nettisivuston, jolla esittelemme vesivoimaosaamisen monia puolia videosarjan ja blogin muodossa. Me osaamme vesivoiman -videosarjassa ilmestyi viisi videota. Veden voimalla -nimisessä blogisarjassa julkaisimme 11 kirjoitusta.

Yritysvastuulisenssi

Käytössämme on yritysvastuulisenssi, joka on Kemijoki Oy:n tarpeiden mukaan räätälöity digitaalinen oppimisympäristö. Lisenssin suorittavat koko Kemijoki Oy:n henkilöstö ja sopimuskumppaneiden Kemijoki-yhtiölle työskentelevät työntekijät sekä muutamat yhtiön sidosryhmät. Lisenssi on määräaikainen ja siitä on käytössä sekä laaja että suppea versio. Yritysvastuulisenssi on julkaistu myös yhtiön Kestävän kehityksen toimenpidesitoumuksena. Yritysvastuulisenssin oli vuoden 2020 loppuun mennessä suorittanut 335 henkilöä. Päivitimme lisenssiä loppuvuodesta 2020, ja uudistettu versio on suoritettavissa alkuvuodesta 2021.

Ainutlaatuinen kumppanuusmalli

Olemme vesivoimatuotannon asiantuntija- ja tilaajaorganisaatio. Ostamme merkittävän osan toiminnoistamme palveluna kumppaneiltamme. Vuonna 2020 ostimme kumppaneilta palveluita 16,7 miljoonalla eurolla. Toimintamallimme tuo alueellista elinvoimaa ja työllisyyttä toiminta-alueelle. Tarkemmat taloudelliset tietomme on esitetty vuosiraportissamme.

Kumppanuustyytyväisyys

Kumppanuusverkostoomme kuuluu 12 kumppaniyritystä. Seuraamme kumppanuustyytyväisyyttä vuosittain. Kumppanuuksien syventäminen sekä kumppaneiden keskinäisen yhteistyön edistäminen on toimintamallin toimivuuden kannalta avainasemassa.

Kumppanuusmallin toimivuutta arvioimme vuosittain kumppanuustutkimuksella. Kukin arvioi siinä kumppanuuskokemusta kahdesta näkökulmasta, kokemus kumppanin toiminnasta ja kokemus omasta toiminnasta.

Vuoden 2020 kumppanuuskokemuksia koskevassa kyselyssä vastausprosentti oli 74. Koko kumppaniverkoston kumppanuuden toimivuusindeksi oli 8,2 (asteikko 1–10). Edellisvuonna vastaava luku oli 8,4. Kumppanuusmallin vastuullisuutta arvioitiin tutkimuksessa indeksillä, joka muodostuu turvallisuusnäkökohdista, ympäristöasioista, työnantajamaineesta, kustannustehokkuudesta, ja sidosryhmäviestinnästä. Asteikolla 1–5 kumppanuusverkoston vastuullisuuden indeksiluku oli 4,4. Edellisvuonna vastaava luku oli 4,3. Kumppaneiden mielikuvissa Kemijoki Oy:stä kolme eniten mainittua sanaa olivat luotettava, vastuullinen ja aktiivinen.

Uutta innovatiivisesti yhdessä kumppaneiden kanssa

Uusien ratkaisujen kehittäminen ja arjen toiminnan sujuvoittaminen ovat keskeisiä asioita kumppanimallissa. Kumppanitoimintamallin kehittämiseksi laadimme vuosittaiset toiminnan palvelutaso- ja tehokkuusmittarit sekä toiminnan kehittämissuunnitelmat.

  • Olemme toteuttaneet kehityshankkeen koneistojen ennakoivan kunnossapidon kehittämi¬sestä ja hyötysuhteen optimoinnista etävalvonnan avulla.
  • Patoturvallisuuteen liittyvässä padon muodonmuutostarkkailuissa on siirrytty dronesta tapahtuvaan laserkeilaukseen, mikä on parantanut laatua olennaisesti.
  • Veneestä tehtävää monikeilaluotausteknologiaa hyödynnettiin hyvällä menestyksellä ohijuoksutuksista aiheutuneiden eroosio- ja patoturvallisuusvaikutusten arvioinnissa.
  • Matarakosken padon tietomallin laadinta eteni hyvin ja jäljellä on tietomallin visuaalisen ilmeen kehittäminen. Alustavat arviot tietomallin hyödyntämismahdollisuuksista ovat lupaavia.
  • Uudistimme tietovaraston siten, että voimme jakaa dataa ja tietämystä turvallisesti kumppaneiden kanssa. Kehitämme tietovarastoa yhdessä kumppaneidemme kanssa.
  • Kehitimme uuden välppähäviömittarin, joka on käytössä myös kumppaneillamme.
  • Olemme jatkaneet drone-lennokin hyödyntämistä esimerkiksi vesi- ja jäätilanteiden kuvaamisessa sekä 3D-mallintamisessa.

Uusinta teknologiaa ja ratkaisuja askeleen edellä hyödyntävä

Digistrategiamme mukaisesti olemme kehittäneet omaisuudenhallintajärjestelmää edelleen vastaamaan omaisuuden hallinnan ja kunnossapidon tarpeisiin. Laajennamme käyttöä palvelemaan tuotantojärjestelmää ja tietojen hallintaa hyödyntämällä uusimpia saatavilla olevia teknologioita. Tavoitteemme on, että vuonna 2023 hoidamme omaisuudenhallintajärjestelmässä tehokkaasti IoT-teknologian uusia mahdollisuuksia hyödyntäen tuotantojärjestelmään liittyvät prosessit ja tiedot sekä tietojen vaihdon kumppaneiden kesken.

Uusilla toimintatavoilla, teknologioilla ja mittareilla tavoittelemme tuotantojärjestelmän oikea-aikaista kunnossapitoa, parempaa käyttövarmuutta, hyötysuhteeltaan entistä tehokkaampaa ja joustavampaa sekä ympäristöystävällisempää vesisähkön tuotantoprosessia.

Toteutimme vuonna 2020 uuden tietovaraston, jonka tavoitteena on eri datalähteiden aiempaa parempi yhdistely sekä datan tehokas ja tekoälykäs jalostaminen. Päämääränä on tiedon hyödyntäminen arkisessa toiminnassa yhteistyössä kumppaneiden kanssa.

Kyberturvallisuus

Tiedostamme kyberturvallisuuteen liittyvät riskit ja kehitämme tietoturvallisuutta jatkuvasti. Koronavuoteen lähdettäessä valmiutemme etätyöhön olivat hyvällä tasolla ja ovat edelleen kehittyneet. Tietoturvallisuus on osa yhtiön johtamisjärjestelmää ja tietoturvallisuuden tasoa arvioidaan säännöllisesti luotettujen asiantuntijayhteisöiden toimesta.