VESIVOIMAOSAAMISEN EDELLÄKÄVIJÄ

Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö

Henkilöstön osaaminen, hyvinvointi ja innostus ovat edellytyksiä vahvan asiantuntijuuden varmistamiseksi. Kehitämme vastuullisia henkilöstökäytäntöjä ja pelisääntöjä siten, että päivittäinen työn tekeminen on tehokasta ja motivoivaa. Yhteistyössä kumppaneiden kanssa kehitämme vesivoimaan liittyviä työturvallisuusasioita ja edistämme yhdessä hyviä käytäntöjä.

Työturvallisuus – nolla tapaturmaa

Tavoitteenamme on tapaturmaton työyhteisö. Haluamme olla edelläkävijä vesivoimaan liittyvissä turvallisuusasioissa. Lähtökohtaisesti jokainen tapaturma on estettävissä.

Toimintamallimme edellyttää, että kaikki kumppanimme ovat sitoutuneet ylläpitämään korkeatasoista työturvallisuuskulttuuria ja -työtä. Kemijoki Oy:llä ja sen kumppaneilla on mahdollisuus oppia työturvallisuusasioissa toisiltaan. Vuoden 2019 aikana perustimme kumppaneiden kanssa yhteisen työturvallisuusryhmän, jonka päätavoitteina on edistää asenteiden kehittymistä turvallisuusasioissa, jakaa työturvallisuuteen liittyviä parhaita käytäntöjä sekä nostaa esille vesivoimaan liittyviä erityispiirteitä. Kehitämme turvallisuusviestintää ja jaamme tietoa sattuneista tapaturmista ja vaaratilanteista.

Kemijoki Oy:n osalta saavutimme nolla tapaturmaa -tavoitteen. Kemijoki Oy:n työntekijöille ei vuonna 2019 sattunut yhtään tapaturmaa, joista olisi tullut yli vuorokausi poissaoloa työstä. Sen sijaan kumppanuusverkoston työturvallisuuden taso laski edellisvuodesta. Kumppanuusverkoston työntekijöille sattui kaksi poissaoloon johtanutta tapaturmaa. Samoin muille alihankkijoille sattui kaksi poissaoloon johtanutta tapaturmaa. Pelkästään Kemijoki Oy:n ja kumppanit huomioiden tapaturmataajuus oli 9,6 tapaturmaa miljoonaa työtuntia kohden. Myös alihankkijat huomioiden tapaturmataajuus oli 14,3.

Turvallisuushavaintoja kumppanuusverkostossa tehtiin vuoden 2019 aikana yhteensä noin 500 kappaletta. Havainnot liittyvät muun muassa turvallisuuden kannalta puutteellisiin toimintatapoihin, suojavälineisiin ja -laitteisiin, työmatkojen turvallisuuteen sekä erilaisiin kehitysehdotuksiin turvallisuuden parantamiseksi. Turvallisuushavaintoja tehtiin myös hyvin hoidetuista turvallisuusasioista.

Edellytämme, että kaikista töistä laaditaan etukäteen asianmukainen turvallisuussuunnitelma, jossa kuvataan tärkeimmät työhön liittyvät turvallisuusasiat. Lisäksi edellytämme, että voimalaitoksien läheisyydessä tapahtuvista töistä tehdään turvallisuusilmoitus valvomoon. Näiden osalta on edelleen kehitettävää, sillä turvallisuussuunnitelmia ei ole laadittu kaikista töistä. Osa ilmoituksista jäi tekemättä tai tehtiin liian myöhään.

Ennaltaehkäisevä työterveyshuolto, työkykyindeksi sekä sairauspoissaolot

Asiantuntijaorganisaatiossamme henkilöstön hyvinvointi ja työkyky ovat toimintamme perusta. Seuraamme henkilöstön työhyvinvointia säännöllisesti tarvekeskusteluissa sekä kyselyillä.

Loppuvuodesta 2019 tehdyn työhyvinvointikyselyn mukaan henkilöstön työtehtävien osaaminen sekä innostus ja mielenkiinto työhön olivat korkealla tasolla, kuten aiemminkin. Henkilöstöstä 97 prosenttia koki työnsä mielenkiintoiseksi ja valtaosa innostuu työstään usein. Kyselyn mukaan henkilöstön työkykyindeksi (asteikolla 1–10) oli 8,0. Tulos on hyvä, mutta heikompi kuin edellisvuoden 8,4. Henkilöstön sairauspoissaolojen määrä vuonna 2019 oli 1,3 prosenttia säännöllisestä teoreettisesta työajasta. Vuonna 2018 vastaava luku oli 1,1.

Työhyvinvointikyselyn tulosten mukaan suurimmat työhyvinvoinnin kehityskohteet liittyvät ajanhallintaan ja palautumiseen. Yhteistyössä työterveyshuollon kanssa pohdimme keinoja hyvinvoinnin tukemiseen.

HENKILÖSTÖ 2015 2016 2017 2018 2019
Henkilöstön määrä vuoden lopussa* 42 38 36 35 38
Sairauspoissaolo % 2,7 2,7 1,5 1,1 1,3
Tapaturmataajuus** 0 0 0 0 0
Sukupuolijakauma %, N/M 11/89 11/89 11/89 11/89 13/87
Keski-ikä vuosina 52 51 50 50 50
Työsuhteen pituus vuosina 22 23 20 20 19

* Toistaiseksi voimassa olevat työsuhteet 
** Tapaturmataajuus 2019 on 0/oma henkilöstö

Vesivoimaosaamisen kehittäminen ja keskeisen osaamisen turvaaminen

Vesivoimaosaamisen kehittäminen ja osaamisen turvaaminen on keskeinen osa toimintaamme. Rekrytoimme ja perehdytimme vuonna 2019 neljä henkilöä kone-, sähkö-, ympäristö- sekä kiinteistö- ja patoteknisiin asiantuntijatehtäviin.

Kemijoki Oy:n päivystäjät ovat ylläpitäneet osaamistaan ajamalla Kemi- ja Lieksanjokea sekä Rovaniemen käyttökeskuksesta että Fortumin vesivoimavalvomosta Espoon Keilalahdesta. Vuonna 2019 yksi perehdytyksessä ollut asiantuntija suoritti vaadittavan Kemijoki-lisenssin ja aloitti päivystystehtävässä. Lisäksi kuusi päivystäjää uusi Kemijoki-lisenssin, joka on voimassa kolme vuotta kerrallaan.

Kemijoki Oy:n asiantuntijat ovat omalta osaltaan vastanneet Keilalahden vesivoimavalvomon uusien operaattoreiden perehdyttämisestä Kemijoen vesistön käyttämiseen. Perehdyttäminen ja kouluttaminen on toteutettu yhteistyössä Fortumin asiantuntijoiden kanssa. Voimalaitoksilla työskenteleville käynnissä- ja kunnossapidon palveluntoimittajille on annettu vesivoiman laite- ja järjestelmäkoulutuksia peruskorjausprojektien ja korvausinvestointien yhteydessä.

Pidämme kumppaniyritystemme henkilöstön aktiivista vesivoimaosaamisen kehittämistä äärimmäisen tärkeänä. Edellytämme kumppaniyrityksiltä toimenpiteitä strategisen vesivoimaosaamisen ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Kannustamme osaamiseen panostamiseen muun muassa palkkiojärjestelmin. Myös oman henkilöstön kehittäminen ja kouluttaminen on merkittävä osa strategisen osaamisen varmistamista.

Yritysvastuulisenssi

Käytössämme on yritysvastuulisenssi, joka on Kemijoki Oy:n tarpeiden mukaan räätälöity digitaalinen oppimisympäristö. Lisenssin suorittavat koko Kemijoki Oy:n henkilöstö ja sopimuskumppaneiden meille työskentelevät työntekijät sekä muutamat yhtiön sidosryhmät. Lisenssi on määräaikainen ja siitä on käytössä sekä laaja että suppea versio. Yritysvastuulisenssi on julkaistu myös yhtiön Kestävän kehityksen toimenpidesitoumuksena. Yritysvastuulisenssin oli vuoden 2019 loppuun mennessä suorittanut 329 henkilöä.

Ainutlaatuinen kumppanuusmalli

Olemme vesivoimatuotannon asiantuntija- ja tilaajaorganisaatio. Ostamme merkittävän osan toiminnoistamme palveluna kumppaneiltamme. Vuonna 2019 ostimme kumppaneilta palveluita 16,6 miljoonalla eurolla. Toimintamallimme tuo alueellista elinvoimaa ja työllisyyttä toiminta-alueelle. Tarkemmat taloudelliset tietomme on esitetty vuosiraportissamme.

Kumppanuustyytyväisyys

Kumppanuusverkostoomme kuuluu 13 kumppaniyritystä. Seuraamme kumppanuustyytyväisyyttä vuosittain. Kumppanuuksien syventäminen sekä kumppaneiden keskinäisen yhteistyön edistäminen on toimintamallin toimivuuden kannalta avainasemassa.

Kumppanuusmallin toimivuutta arvioimme vuosittain kumppanuustutkimuksella. Kukin arvioi siinä kumppanuuskokemusta kahdesta näkökulmasta, kokemus kumppanin toiminnasta ja kokemus omasta toiminnasta.

Kumppanuusmallin vastuullisuutta arvioidaan tutkimuksessa indeksillä, joka muodostuu turvallisuusnäkökohdista, ympäristöasioista, työnantajamaineesta, kustannustehokkuudesta, ja sidosryhmäviestinnästä. Asteikolla 1–5 kumppanuusverkoston vastuullisuuden indeksiluku oli 4,3, kuten myös edellisvuonna.

Uutta innovatiivisesti yhdessä kumppaneiden kanssa

Uusien ratkaisujen kehittäminen ja arjen toiminnan sujuvoittaminen ovat keskeisiä asioita kumppanimallissa. Kumppanitoimintamallin kehittämiseksi laadimme vuosittaiset toiminnan palvelutaso- ja tehokkuusmittarit sekä toiminnan kehittämissuunnitelmat.

  • Kehitimme uusia toimintatapoja kumppaneiden kanssa jatkamalla IoT-laitteiston kehitystyötä pumppuasemien käynnissä- ja kunnossapidon valvontaan.
  • Olemme jatkaneet kehityshanketta koneistojen ennakoivan kunnossapidon kehittämisestä ja hyötysuhteen optimoinnista etävalvonnan avulla.
  • Olemme edelleen onnistuneet vähentämään koneistojen välppähäviöitä kehittämällä yhteisiä toimintatapoja kumppaneiden kanssa ja käyttämällä samaa laatumittaristoa tulosten mittaamisessa.
  • Selvitimme uusien kartoitustekniikoiden soveltuvuutta ympäristömuutosten havainnointiin ranta-alueilla.
  • Otimme käyttöön drone-lennokin, jonka avulla esimerkiksi vesi- ja jäätilanteiden kuvaaminen sekä 3D-mallintaminen onnistuvat nopeasti ja turvallisesti.

Uusinta teknologiaa ja ratkaisuja askeleen edellä hyödyntävä

Digikolmiloikka-tavoitteemme mukaisesti otimme loppuvuodesta käyttöön uuden omaisuudenhallintajärjestelmän, jolla korvasimme vanhan kunnossapitojärjestelmän. Laajennamme käyttöä vaiheittain palvelemaan tuotantojärjestelmää ja tietojen hallintaa hyödyntämällä uusimpia saatavilla olevia teknologioita. Tavoitteemme on, että vuonna 2023 hoidamme omaisuudenhallintajärjestelmässä tehokkaasti IoT-teknologian uusia mahdollisuuksia hyödyntäen tuotantojärjestelmään liittyvät prosessit ja tiedot sekä tietojen vaihdon kumppaneiden kesken.

Uusilla toimintatavoilla, teknologioilla ja mittareilla tavoittelemme tuotantojärjestelmän oikea-aikaista kunnossapitoa, parempaa käyttövarmuutta ja hyötysuhteeltaan entistä tehokkaampaa ja ympäristöystävällisempää vesisähkön tuotantoprosessia.

Uskomme, että datan merkitys toiminnassamme kasvaa entisestään. Siksi aloitimme data-arkkitehtuurin modernisoinnin, jonka tavoitteena on eri datalähteiden aiempaa parempi yhdistely sekä datan tehokas ja tekoälykäs jalostaminen. Päämääränä on tiedon hyödyntäminen arkisessa toiminnassa.

Kyberturvallisuus

Tiedostamme kyberturvallisuuteen liittyvät riskit ja panostamme tietoturvallisuuden kehittämiseen. Tietoturvallisuus on osa yhtiön johtamisjärjestelmää.