Uutiset

7.8.2017

Ohijuoksutuksia Permantokosken ja Kelukosken voimalaitoksilla

Permantokosken ja Kitisellä sijaitsevalla Kelukosken voimalaitoksilla tehdään huoltotöitä. Permantokosken voimalaitoksella huoltotyöt ovat 7.8.–1.9.2017 ja Kelukosken voimalaitoksella 7.–10.8.2017. Huoltotöiden aikana joudumme mahdollisesti ohijuoksuttamaan vettä tulvaluukun kautta.

Pyydämme joella liikkujia ja kalastajia huomioimaan mahdolliset ohijuoksutukset.

Lisätiedot Fortumin valvomo puh. 010 454 8200.

> Lue lisää >
21.7.2017

Soututapahtuma Kemijoella

Kemijoella alkaa tänään Vanttauskoskelta Oikaraisiin suuntautuva soututapahtuma, joka keskittyy Sierilään suunnitteilla olevaan voimalaitoshankkeeseen.

On hyvä, että Sierilän voimalaitosta ja vesivoimaa kohtaan osoitetaan kiinnostusta – etenkin siksi, että niillä on merkittävä rooli ihmisten sähköntarpeen ja Suomen energiantuotannon tulevaisuuden kannalta. Suunnittelemme Sierilään päästötöntä ja uusiutuvaa energiaa tuottavaa nykyaikaista vesivoimalaitosta. Jos Sierilän voimalaitos rakennetaan, sen tuottama energia kattaisi noin 22 000 nelihenkisen kotitalouden vuotuisen sähköntarpeen. Kasvavan tuuli- ja aurinkoenergian myötä tarvitaan myös lisää vakaata vesivoimaa tasaamaan tuuli- ja aurinkoenergian tuotannon vaihteluja. Vesivoima luo ennustettavuutta ja varmuutta sähköntuotantoon Suomessa.

Ymmärrämme ihmisten vesivoiman lisärakentamiseen liittyvät kysymykset ja huolet. Olemme tehneet yhteistyötä alueen asukkaiden ja yhteisöjen sekä muiden vesivoimasta kiinnostuneiden tahojen kanssa koko hankkeen suunnitteluvaiheen ajan. Jatkamme hankkeen valmistelua aktiivisessa vuorovaikutuksessa alueen asukkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa parhaaseen mahdolliseen ajantasaiseen tietoon ja näyttöön nojaten.

Sierilän voimalaitoshankkeen vaikutusten kompensoimiseksi on muun muassa suunniteltu yhteistyössä rannanomistajien kanssa ympäristötyöohjelma, jolla parannetaan rantojen ja jokialueen virkistyskäyttöä. Vesilupapäätöksen mukaisesti Kemijoki Oy suorittaa myös noin 400 tilalle oikeuden määrittelemät korvaukset.

Tavoitteemme on Sierilän vaikutusalueen luonnon monimuotoisuuden turvaaminen. Olemme tehneet jo usean vuoden ajan työtä esimerkiksi apilakirjokääriäisen sekä laaksoarhon hyväksi ja työ jatkuu. Ilman Kemijoki Oy:n toimia perhos- ja kasvilajit ovat vaarassa Sierilän alueella elinympäristöjen umpeenkasvamisen vuoksi. Varaudumme suunnittelussa myös kalatien rakentamiseen.

Olemme huomioineet soututapahtuman joen juoksutuksessa.

Lisätietoja Sierilään suunnitteilla olevasta voimalaitoksesta löytyy Kemijoki Oy:n verkkosivuilta www.kemijoki.fi/toimintamme/investoinnit-ja-hankkeet/sierila-nykyaikaista-ja-vastuullista-vesivoimaa.html

Lisätietoja:

Timo Torvinen
Johtaja, strategiset investoinnit
puh. 020 703 4411

> Lue lisää >
21.7.2017

Petäjäskosken patosilta on suljettu liikenteeltä 24–26.7.2017

Kulku patosillan kautta on poikki vanhojen luukkulohkojen purusta johtuen. Läpikulku on katkaistu kello 7.00–20.00 välisenä aikana.

> Lue lisää >
5.7.2017

Kemijoki Oy:n hallituksen puheenjohtaja Tiina Tuomela: Vesivoimalla on merkittävä rooli muuttuvassa energiaympäristössä

Kemijoki Oy:n hallituksen puheenjohtajaksi astui huhtikuun alussa Tiina Tuomela. Hän on Varkaudesta kotoisin oleva pitkän linjan fortumlainen. Tuomelasta piti tulla musiikinopettaja, mutta energian monipuolinen maailma vei mennessään ja hän lähtikin opiskelemaan energiatekniikkaa ja tuotantotaloutta Lappeenrannan teknilliseen yliopistoon.

Tuomela on työskennellyt Fortumilla erilaisissa tehtävissä 20 vuoden ajan. Hän kuuluu Fortumin johtoryhmään ja toimii Generations-divisioonan vetäjänä, johon kuuluvat vesi-, ydin- ja lauhdevoima sekä sähköntuotannon optimointi ja sähkökauppa. ”Ensitöikseni aion perehtyä Kemijokeen sekä paikallisiin sidosryhmiin, jotta pääsen tutuksi Kemijoki Oy:n toimintaympäristön kanssa”, Tiina kertoo. Kemijoen alue on hänelle jo jokseenkin tuttu, sillä hän on uusimman harrastuksensa kautta Kemijoen erä- ja metsästysseuran jäsen.

Vesivoimalla ja Kemijoki Oy:llä tärkeä rooli Suomen kannalta

Tuomelan mukaan Kemijoki Oy on hieno ja perinteikäs yhtiö, jolla on hyvä visio, arvot sekä strategia ja henkilöstö, ja siksi toimintaan on mukava lähteä tiiviisti mukaan. ”Hallituksen puheenjohtajan roolin näen operatiivisen johdon sparraajana. Tehtäväni on innostaa Kemijoki Oy:n henkilöstöä ja johtoa hyviin suorituksiin”, Tiina tiivistää rooliaan. Lisäksi hän odottaa toiminnan olevan vuorovaikutteista ja avointa kaikkiin suuntiin.

”Vesivoimalla on entistä tärkeämpi rooli energiantuotannon murroksessa. Se on hiilidioksidivapaata ja joustavaa energiantuotantoa, jolla pystymme vastaamaan sähkön vaihtelevan kysynnän tarpeisiin. Siitäkin syystä olen tyytyväinen, että korkein hallinto-oikeus vahvisti Sierilän voimalaitoksen vesitalousluvan”, Tiina kertoo.

Energiantuotannolla on merkittävä rooli Suomen kilpailukyvyn ylläpitämisessä, jotta tulevaisuuden haasteisiin voidaan vastata. Vesivoima luo ennustettavuutta ja varmuutta sähköntuotantoon. Se tuottaa energiaa myös pilvisenä tai tuulettomana päivänä ja mahdollistaan myös muun tyyppisen uusiutuvan energiantuotannon.

Katse tulevaisuuteen

Tuomelan mukaan Kemijoki Oy on tehnyt hyvää työtä ja on oikealla tiellä. Kumppanuusmalliin siirtyminen toteutettiin onnistuneesti ja nyt yhtiö jatkaa vastuullisen vesivoiman tuotantoa ja kehittämistä yhdessä kumppaniyritystensä kanssa. Kemijoki Oy on asiantuntijaorganisaatio ja on edelleen tärkeää, että kriittistä osaamista kehitetään ja että tietotaito säilyy yhtiössä. Kumppaniyritykset toimivat tiiviisti mukana toiminnan kehittämisessä ja kerryttävät siten myös omaa erityisosaamistaan.
Hallituksen puheenjohtajan mukaan Kemijoki Oy:ssä ja vesivoimassa on valtavasti potentiaalia. ”Vesivoiman tuotannon tulee olla tasapainossa ympäristön kanssa ja tukea kestävää kehitystä. Vaelluskalakysymyksessä on tärkeää, että ensin selvitetään mitkä ovat konkreettiset tavoitteet ja millä keinoilla ne saavutetaan tehokkaimmin. Vaelluskalakantojen elvyttäminen on meidän kaikkien yhteinen tavoite, ja yhtiö tekee töitä sen eteen”, hän lopettaa.

Tiina aloitti Kemijoki Oy:n hallituksen puheenjohtajana 6.4.2017 pidetyssä yhtiökokouksessa. Aiemmin hallituksen puheenjohtajana toimi pitkään Matti Ruotsala, joka toimii nykyisin Fortumin varatoimitusjohtajana.

> Lue lisää >
30.6.2017

Lapin ELY-keskus on antanut vastauksen Kemijoki Oy:n tekemään selvityspyyntöön virkamiehen menettelystä

ELY-keskus toteaa vastauksessaan käsitelleensä virkamiehen mielipidekirjoittelua lehdissä ja sosiaalisessa mediassa kevään osalta. Asia on ollut ELY-keskuksen käsittelyssä jo ennen Kemijoki Oy:n tekemää selvityspyyntöäkin.

ELY-keskus on harkinnut kirjoittelun mahdollisia seurauksia ja kehottanut virkamiestä huolellisuuteen mielipidekirjoituksissaan. ELY-keskus toteaa samoin valvovansa virkamiehen velvollisuuksien noudattamista ja ryhtyvänsä tarvittaessa toimenpiteisiin niiden täyttämiseksi.

Tarpeen vaatiessa ELY-keskuksella on työnjohdollisesti mahdollisuus puuttua virkamiehen tehtäviin esimerkiksi tapauksessa, jossa hallintolain mukaisessa tilanteessa luottamus virkamiehen puolueettomuuteen erityisestä syystä vaarantuu.

”ELY-keskuksen kanta on selkeä ja vahvistaa pelisääntöjä. Tämä on kaikkien kannalta hyvä asia. Viranomaisten kanssa asioivien tahojen, kuten meidän, on voitava luottaa virkamiesten riippumattomuuteen ja hyvän hallinnon toteutumiseen”, toteaa Tuomas Timonen.

Lisätietoja:
Tuomas Timonen
Toimitusjohtaja
020 703 4410

> Lue lisää >
29.6.2017

Olemme tehneet selvityspyynnön Lapin ELY-keskukselle virkamiehen esteettömyydestä Kemijoki Oy:tä koskevissa asioissa

Olemme esittäneet Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle näkemyksemme virkamiehen esteellisyydestä toimia Kemijoki Oy:tä koskevissa asioissa. Virkamies on kirjoittanut mielipide- ja yleisönosastokirjoituksia usean vuoden aikana eri sanomalehtiin sekä esittänyt voimakkaasti kantaansa omassa julkisessa sosiaalisen median kanavassaan Kemijoki Oy:tä koskevissa asioissa.

Haluamme tässä vaiheessa selvittää henkilön esteettömyyden ja hänen menettelyään Kemijoki Oy:tä koskevissa asioissa virkamiehenä.

Lisätietoja:
Tuomas Timonen
Toimitusjohtaja
020 703 4410

> Lue lisää >
29.6.2017

Petäjäskosken patosilta on suljettu liikenteeltä 3.–7.7.2017

Kulku patosillan kautta on poikki työpadon asennuksen takia. Läpikulku on katkaistu kello 7:00–20:00 välisenä aikana.

> Lue lisää >
26.6.2017

Esittelyssä uudet sähkö- ja konetekniikan asiantuntijamme

Keväällä haimme organisaatioomme sähkö- ja konetekniikan asiantuntijoita haastaviin ja monipuolisiin vesivoiman kehittämistehtäviin. Uudeksi sähkötekniikan asiantuntijaksi valittiin Hannu-Pekka Lamminmäki ja konetekniikan asiantuntijaksi Heikki Pesonen.

Sähkötekniikan asiantuntijaksi valittu Hannu-Pekka Lamminmäki on Tampereen teknillisessä yliopistossa sähkötekniikkaa opiskellut Rovaniemeltä lähtöisin oleva diplomi-insinööri. Opintoihin kuuluivat muun muassa sähköverkot ja -markkinat, sähkövoimatekniikka sekä vaihtoehtoiset sähköenergiateknologiat. Hannu-Pekalle olimme tuttu toimija, sillä hän on aiemmin työskennellyt opintojensa ohessa yhtiömme palveluksessa aloittaen vihertöistä ja tehden sitten erilaisia tietoteknisiä tukitehtäviä, kuten taulukkolaskentasovellustöitä.

Hannu-Pekka siirtyi palvelukseemme ABB:ltä, jossa hän työskenteli sähköverkkoyhtiöiden verkkotietojärjestelmien ja käytöntukijärjestelmien ylläpidon parissa projekti-insinöörinä. Kemijoella hänen työtehtäviinsä kuuluu järjestelmien kehittämistä, kunnossapidon valvontaa ja kehittämistä, investointien ja erillistöiden asiantuntija- ja tilaajatehtäviä sekä päivystystehtäviä.

Konetekniseksi asiantuntijaksi valittu Heikki Pesonen on niin ikään Kemijoki varresta Tervolasta lähtöisin oleva Oulun ammattikorkeakoulusta valmistunut konetekniikan insinööri. Heikillä on arvokasta kokemusta laajojen projektien johtamisesta ja koneteknistä osaamista. Heikki on aiemmin työskennellyt muun muassa KoneCranesilla Hyvinkäällä, mutta pohjoiseen palattuaan tutustunut Kemijoki Oy:öön osallistuttuaan Petäjäskosken tuloputken luukkujen korjausprojektiin.

Heikin työtehtäviin kuuluu kunnossapidon kehittäminen ja voimalaitosten toiminnan turvaaminen sekä päivystystehtäviä.

Toivotamme molemmat lämpimästi tervetulleiksi kehittämään vastuullista vesivoimaa yhdessä kumppaneidemme kanssa!

> Lue lisää >
22.6.2017

Lapin ELY:n kuulutus: Petäjäskosken patosilta

Petäjäskosken patosilta Petäjäskoski–Soimi maantiellä numero 9265 Rovaniemellä suljetaan toinen ajorata tilapäisesti liikenteeltä 26.6.–30.10.2017 välisenä aikana sekmenttiluukun uudistamisen vuoksi. Kiertotiet kulkevat joko Ossauskosken tai Valajaskosken kautta.

> Lue lisää >
22.6.2017

Lapin ELY:n kuulutus: Valajaskosken patosilta

Valajaskosken patosilta Häkinvaara–Valajaskoski maantiellä nro 933 Rovaniemellä, ajorata suljetaan tilapäisesti liikenteeltä 26.6.–28.7.2017 välisenä aikana välppien puhdistamisen vuoksi. Kiertotiet kulkevat joko Rovaniemen tai Petäjäskosken kautta.

> Lue lisää >
22.6.2017

Vapaaehtoisia meritaimenen istutuksia Vähäjoella

Teimme kesäkuun alussa kevään viimeiset vaelluskalakantojen elvyttämiseen tähtäävät omaehtoiset pienpoikasistutukset. Päästimme Kemijoen sivujokeen lähes 29 000 yksivuotiasta meritaimenta. Lupaehtojen mukaiset kalanistutukset jatkuvat pitkin kesää ja syksyä.

Pienpoikaset vapautettiin noin 12 asteiseen jokiveteen. Kevään viivästymisestä johtuen istutukset päästiin tekemään tavanomaista myöhemmin. ”Istutuspaikaksi valikoitui Vähäjoki, jonne on päästetty meritaimenen pienpoikasia aiemminkin. Pyrimme vahvistamaan kalakantaa lisäämällä jokeen leimautuneen nousuhalukkaan meritaimenen määrää”, kertoo ympäristöpäällikkö Erkki Huttula Kemijoki Oy:stä. Meritaimen kasvaa virtavesissä yleensä noin kaksi vuotta. Tavoitteena on, että merivaelluksen jälkeen istutetut kalat palaavat kutemaan Vähäjokeen.

Istutukset yksi esimerkki vaelluskalakantojen vahvistamista edistävistä pitkäjänteisistä toimenpiteistä

Meritaimenen istutukset teki Kemijoki Oy:n kumppani Voimalohi. Poikaset, joiden yhteispaino oli reilut 360 kiloa, on rasvaeväleikattu istutetun kalan tunnistamiseksi luonnonkalasta.

Osana vaelluskalakantojen elvyttämiseen tähtääviä vapaaehtoisia toimia istutimme aiemmin keväällä merilohen ja meritaimenen mätimunia Laisentia-, Tepasto- ja Aakenusjokeen sekä reilut 46 000 yksivuotiasta merilohta Marrasjokeen. Lisäksi olemme sitoutuneet, muun muassa, Kalasydän-innovaation pilotointiin sekä Taivalkosken kalojen ylisiirtolaitteen suunnitteluun. Kalasydän mahdollistaisi kalojen siirtymisen vahingoittumatta korkeidenkin vaellusesteiden ohitse veden virtausta ja järjestelmän putkistoa hyödyntäen. Taivalkosken voimalaitoksen yhteyteen rakennettava ylisiirtolaite taas sallisi kalaystävälliset siirrot lisääntymisalueille.

Toteutamme kalanistutuksia myös Kemijoki Oy:lle asetettujen lupavelvoitteiden mukaisesti.

> Lue lisää >
16.6.2017

Pirttikosken vesivoimalaitoksella mahdollisia ohijuoksutuksia 20.6.2017

Pirttikosken vesivoimalaitoksella on mahdollisia ohijuoksutuksia tulvaluukuista huoltotöiden vuoksi 20.6.2017 klo 07:00-20:00 välisenä aikana.

Pyydämme kalastajia ja muita vesilläliikkujia ottamaan mahdollisest ohijuoksutukset huomioon.

Lisätiedot valvomosta puh. 010 4548200.

> Lue lisää >
16.6.2017

Lieke-uutiskirje on ilmestynyt!

Lieke-uutiskirje tiivistää Kemijoki Oy:n tuoreimmat uutiset ja esittelee sekä omia asiantuntijoitamme että kumppaniemme ja sidosryhmiemme edustajia joen varrelta.

Tämän numeron aiheita mm:

  • Tulva on päättynyt Kemijoella
  • Korkein hallinto-oikeus vahvisti Sierilän voimalaitoshankkeen vesitalousluvan
  • Kalasydän-hankkeessa rakennetaan kalatieinnovaatiota
  • Käynnissä olevat kunnostustyöt

Lue Lieke

> Lue lisää >
14.6.2017

Tulva on päättynyt Kemijoella

Touko- ja kesäkuu olivat keskimääräistä kuivempia koko Kemijoen vesistöalueella. Kuiva jakso on edesauttanut tulvan maltillista hiipumista, koska taivaaltakaan ei ole uutta vettä maastoon tullut. Kevään etenemisestä ja lumen sulamisesta kertoo myös kesäkuun toisella viikolla Rovaniemelläkin havaitut hiirenkorvat puissa.

Kemijoella tulva päättyi noin kesäkuun puolessa välissä, ja tällä hetkellä eletään niin sanottua tulvan häntää virtaamien laskiessa kohti kesän keskimääräisiä lukemia. Kemijoen tulva eteni hyvin maltillisesti ja odotusten mukaisesti koko kevään ajan myöhäisestä tulvahuipun ajankohdasta huolimatta.

Kumppanuus tulvan aikana toimi erinomaisesti

Teimme tiivistä yhteistyötä Fortumin valvomon kanssa koko tulvan ajan. ”Toteutimme viime vuoden tulvasta saamiamme hyväksi havaittuja toimintatapoja tänäkin keväänä. Rovaniemellä teimme osan aikaa iltavuoroa Fortumin valvomon tukena”, kertoo käyttöpäällikkö Heikki Poikela.

Viime kevään tulvaan verrattuna lumen vesiarvot olivat suuremmat, mutta siitä huolimatta tulva oli huomattavasti maltillisempi viileästä säästä johtuen. Pidimme useamman kerran viikossa tulvapalaverin yhdessä Kemijoki Oy:n, Fortumin valvomon sekä Caverionin ja muiden kumppanien kanssa. Lisäksi osallistuimme ELY-keskuksen kanssa tulvapalavereihin säännöstelijän roolissa edellisvuosien tapaan.

”Kemijoki Oy:n osalta haluaisin kiittää kevättulvan parissa työskennelleitä tahoja erinomaisesta yhteistyöstä ja toivottaa kaikille aurinkoista kesää”, Heikki lopettaa.

Lue lisää keväällä julkaistusta tulva-uutisesta.

Voit seurata veden korkeutta, lämpötiloja ja sademääriä Vesitietopalvelusta.

Seuraa viranomaisten ennusteita http://www.ymparisto.fi/vesitilanne

Akuuteissa tilanteissa tietoa saa myös Fortumin vesivoimaoperaattorilta / 010 454 8300 tai 050 454 8200

> Lue lisää >
5.6.2017

Pirttikosken voimalaitoksella palohälytys

Pelastuslaitos sai lauantaina 3.6.2017 klo 20.25 palohälytyksen Pirttikosken voimalaitokselta. Automaattisen hälytyksen aiheutti vikaantunut pumppu. Päivystäjän tarkastuskierroksen jälkeen palohälytys peruttiin 20.36.

> Lue lisää >
31.5.2017

Tulva Kemijoella etenee rauhallisesti

Loppukevät on ollut keskivertoa viileämpi, mutta jäät ovat toukokuun loppupuolella sulaneet varsin ripeästi. Kemijoen osalta virtaamat säilyvät normaaliin ajankohtaan nähden korkeampina koko kesäkuu ajan. Lapin ELY-keskus on arvioinut tulvan pysyvän samalla tasolla juhannusviikolle asti.

Kemijoki Oy:n toukokuun lopulla tekemä lumilento tarkensi käsitystä Kemijoen vesistöalueella maastossa olevista sulamattomista lumista ja jäätilanteesta. Itä-Lapissa lunta on vielä paikoittain runsaasti erityisesti metsä-alueilla. Lokan tekojärveltä itään lumipeitto on vielä paksua ja alueella osa järvistä on vielä jäässä. Rovaniemen lähialueilla lunta ei ole enää maastossa juuri lainkaan.

Olemme aloittaneet puhdistustyöt voimalaitoksilla

Lumien ja jäiden sulaminen on kuljettanut jokien latvavesiltä asti roskia, joista osa kasautuu voimalaitosten edustoille ja kulkeutuu vesiteiden välppiin aiheuttaen voimalaitokselle tehonmenetyksiä. Varsinainen välppien puhdistustyö aloitetaan sukellustyönä pahiten roskaantuneiden koneiden välpissä, joissa on suurimmat tehohäviöt.

Sukeltajat aloittivat Valajaskosken voimalaitoksen välppien puhdistuksella toukokuun lopussa. Työvaiheessa sukeltaja polkee välppiin kertyneitä roskia pohjaa kohti. Välppien puhdistus jatkuu virtaamien laskiessa konetyönä, jolloin pohjaan kasaantuneet roskat kerätään pois. Puhdistustyöt tehdään pääasiassa yöaikaan.

Voit seurata veden korkeutta, lämpötiloja ja sademääriä Vesitietopalvelusta.

Seuraa viranomaisten ennusteita http://www.ymparisto.fi/vesitilanne

Akuuteissa tilanteissa tietoa saa myös Fortumin vesivoimaoperaattorilta / 010 454 8300 tai 050 454 8200

> Lue lisää >
30.5.2017

Valajaskosken patosilta tilapäisesti suljettu öisin 29.5.-25.6.

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kuulutus.

Valajaskosken patosilta Häkinvaara-Valajaskoski maantiellä nro 933 Rovaniemellä suljetaan tilapäisesti liikenteeltä 29.5.–25.6.2017 öisin klo 22.00–06.00 välisinä aikoina voimalaitoksen välppien puhdistustöiden vuoksi.

Kevyen liikenteen läpikulku on sallittu sulkemisen aikana.

Kiertotie kulkee joko Rovaniemen tai Petäjäskosken kautta.

> Lue lisää >
23.5.2017

Selvitys kalastuksesta Kemijoella Tervolan sillan ja Ossauskosken voimalaitoksen välillä on julkaistu

Kalastustiedustelulla selvitettiin vuoden 2016 kalastusta ja saaliita Kemijoella Tervolan sillan ja Ossauskosken voimalaitoksen väliseltä matkalta. Tiedustelun tarkoituksena oli selvittää Ossauskosken voimalaitoksen alapuolisen perkauksen vaikutuksia pyynnin sekä saaliin määrään.

Lupamyynnin perusteella alueella kalasti vuonna 2016 yhteensä 150 taloutta. Tervolan yhteislupia myytiin vuonna 2016 reilut 100 kalastuslupaa tavanomaista vähemmän, mikä tarkoittaa vähentynyttä kalastajamäärää myös Tervolan sillan ja Ossauskosken voimalaitoksen välisellä alueella. Vähäiseen kalastuslupien myyntiin vaikutti tiedossa ollut uomanperkaus ja ehkä siitä ajoittain johtunut veden samentuminen. Lisäksi heinä- ja elokuu olivat sateisia ja siitä aiheutuneet suuret virtaamat myös vaikuttivat kalastuksen määrään.

Kalastajien ja saaliin määrä väheni edellisvuosiin verrattuna

Tiedustelun mukaan alueen saalismäärä oli vuonna 2016 noin 4,9 tonnia. Alueen yleisimmät saalislajit olivat kirjolohi (37 %), hauki (27 %), ahven (16 %) ja särkikalat (8 %). Kuhan osuus oli 5,4 %, taimenen 2,1 %, harjuksen 1,5 % ja siian 0,3 % kokonaissaalismäärästä.

Vähentyneen kalastajamäärän myötä myös alueen kokonaissaalis (4,9 tonnia) oli noin 1,5–2 tonnia tavanomaista saalisvuotta heikompi. Merkittävimmin heikkenivät edelliseen vuoteen nähden kuha-, taimen- ja kirjolohisaaliit. Loue-Tervolan uomanparannushankkeen myötä ranta-alueille valmistuu kaloille 30 suoja- ja oleskelupaikkaa. Rantojen suojauksiin liittyvät viimeistelytyöt jatkuvat tulevan kesän aikana.

Lue lisää tiedustelun tuloksista raportista.

> Lue lisää >
22.5.2017

Korkein hallinto-oikeus vahvisti Sierilän voimalaitoshankkeen vesitalousluvan

Korkein hallinto-oikeus pysytti Vaasan hallinto-oikeuden vuonna 2015 ja Pohjois-Suomen aluehallintoviraston vuonna 2011 Sierilän voimalaitoshankkeelle myöntämän vesitalousluvan. Myönteinen vesitalouslupapäätös tarkoittaa, että Kemijoki Oy jatkaa voimalaitoshankkeen valmistelua aiemman suunnitelman mukaisesti. Päätös rakentamisesta tehdään myöhemmin, kun suunnitteluun liittyvät yksityiskohdat ovat valmistuneet.

”Olemme tyytyväisiä korkeimman hallinto-oikeuden vesitalouslupapäätökseen ja vuosia jatkuneen lupaprosessin päättymiseen. Sierilän voimalaitoksella olisi merkittävä rooli kotimaisen päästöttömän ja uusiutuvan säätöenergian tuotannossa. Lisäksi Sierilän voimalaitos mahdollistaisi myös muiden päästöttömien ja uusiutuvien energian tuotantomuotojen lisäämistä Suomessa”, sanoo Kemijoki Oy:n toimitusjohtaja Tuomas Timonen.

Kemijoki Oy jatkaa Sierilän vesivoimalaitoshankkeen yksityiskohtaista suunnittelua. Tavoitteemme on tehdä vuoden 2017 aikana hankkeesta omistajille esitys, jonka pohjalta he harkitsevat rakentamispäätöstä.

”Jatkamme voimalaitoshankkeen valmistelua yhteistyössä jokivarren asukkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Olemme yhteydessä maanomistajiin ja tapaamme sidosryhmiä hankkeen edetessä”, kertoo Kemijoki Oy:n strategisista investoinneista vastaava johtaja Timo Torvinen.

Nykyaikaista vesivoimaa Sierilästä

Kemijoki Oy haki lupaa Sierilän voimalaitokselle vuonna 2005. Laitos rakennettaisiin Oikaraisen kylään noin 20 kilometriä Rovaniemeltä ylävirtaan. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto myönsi luvan rakentamiselle vuonna 2011 ja Vaasan hallinto-oikeus vuonna 2015. Valmistuessaan Sierilän voimalaitos tuottaisi vuodessa 155 GWh päästötöntä, uusiutuvaa ja kotimaista energiaa. Sierilän energialla katettaisiin noin 22 000 nelihenkisen kotitalouden vuotuinen sähköntarve. Laitoksen teho olisi 44 MW ja se olisi teholtaan Suomen 23. suurin vesivoimalaitos. Valmistuessaan Sierilä tuottaisi kiinteistöveroa Rovaniemen kaupungille yli miljoona euroa vuodessa.

Sierilä täydentäisi Lokan ja Porttipahdan tekojärviltä lähtevän voimalaitosketjun yhtenäiseksi siten, että se mahdollistaa koko pääuoman laitosten tehokkaan vesivoiman tuotannon ja säätökäytön.

Lisätietoja Sierilän voimalaitoksesta löytyy Kemijoki Oy:n verkkosivuilta www.kemijoki.fi/toimintamme/investoinnit-ja-hankkeet/sierila-nykyaikaista-ja-vastuullista-vesivoimaa.html

Lisätietoja:
Timo Torvinen
Johtaja, strategiset investoinnit
puh. 020 703 4411

* * * * *
Kemijoki Oy on Suomen merkittävin vesivoiman tuottaja. Yhtiö omistaa 20 vesivoimalaitosta, joista 16 sijaitsee Kemijoen vesistöalueella, kaksi Lieksanjoessa ja kaksi Kymijoessa. Lisäksi se säännöstelee Lokan ja Porttipahdan tekojärviä sekä Kemijärveä ja Olkkajärveä. Voimalaitosten kokonaisteho on 1 160 MW. Vuonna 2016 yhtiön vesivoimalaitokset tuottivat ennätysmäärän sähköenergiaa yhteensä n. 5 700 gigawattituntia, mikä oli yli kolmannes kotimaisesta vesivoimalla tuotetusta sähköstä.

> Lue lisää >
16.5.2017

Kevään tulva myöhässä – valmistautuminen aikataulussa

Kevät on jo pitkällä, mutta tulva ei ole vielä alkanut. Vuosi sitten toukokuun alussa kevättulva oli jo täydessä vauhdissa. Tänä vuonna pitkälle kevääseen siirtyneeseen tulvan alkuun ovat vaikuttaneet kylmät ilmamassat Lapin alueella. Lämpimät päivät ovat hiljalleen kasvattaneet tulovirtaamia, mutta vastapainoisesti kylmät yöt ovat hidastaneet lumien sulamista.

”Kevään mittaan olemme juoksuttaneet Lokan ja Porttipahdan varastoaltaista vettä ja tehneet altaisiin tilaa sulamisvesille. Tällä hetkellä varastoaltaiden tilanne näyttää hyvältä. Kemijärven pinnan ajamme alarajalle tulvan alkupäivinä ja teemme tiiviisti yhteistyötä ELY-keskuksen kanssa järven ajosuunnitelman kanssa”, kertoo Kemijoki Oy:n käyttöpäällikkö Heikki Poikela.

Lumen vesiarvomittauksia on tehty kevään mittaan

Tänä keväänä lumen vesiarvot ovat hieman keskimääräistä korkeammalla. Olemme tehneet vesiarvomittauksia laajasti Kemijoen vesistöalueella. Maastosta kerätty tieto auttaa myös viranomaisia heidän laskentamalleissaan ja päätöksenteossa.

Fortumin vesivoimavalvomossa tulviin varautuminen alkaa jo loppusyksystä. Tulviin varautuminen perustuu yhteistyöhön viranomaisten, Fortumin sekä Kemijoki Oy:n henkilöstön ja kumppanien kesken. ”Syksyllä ja talvella seuraamme sateiden määrää, jotta osaamme ennakoida hyvissä ajoin keväällä lumen sulamisvesien määrää. Seuraamme nyt tiiviisti sateiden ja lämpötilojen toteumia ja ennusteita. Juoksutussuunnitelmia päivitetään uusien havaintojen ja ennusteiden pohjalta.”, kertoo Fortumin valvomopäällikkö Harri Lamminmäki.

Lumien sulaminen tulee olemaan nopeaa

Pitkittynyt kevät tarkoittaa sitä, että lumet sulavat todennäköisesti nopeasti muutamassa viikossa, eikä sulamisjakso jakaudu koko kevään ajalle. Nopea sulaminen täyttää jokiuomia, joten odotamme tulvan olevan paikoittain keskimääräistä suurempi.

Raudanjoen alueelle odotamme hyvin tavallista tulvaa, mutta Ounasjoelle ennakoimme keskimääräistä voimakkaampaa tulvaa ja yhtä tulvahuippua.

Tulvan aikana yhteistyön merkitys korostuu entisestään. Ennen tulvan alkua olemme aloittaneet viranomaisen kutsumat viikoittaiset tulvapalaverit. Niiden lisäksi aloitamme edellisvuoden malliin päivittäisten tulvapalaverien pitämisen Fortumin valvomon sekä Kemijoki Oy:n ja laitosten paikallishenkilöstön kesken.

> Lue lisää >
9.5.2017

Kemijoki Oy:n tunnus poistettiin toimitalon seinältä

Rovaniemellä osoitteessa Valtakatu 11 sijaitsevan toimitalomme seinässä vuosikymmenten ajan ollut Kemijoki Oy -logo on poistettu rakennuksen seinältä. Organisaatiomuutoksemme myötä keskitimme vuoden 2016 aikana toimintamme toimitalon neljänteen kerrokseen ja vapautuneet tilat vuokrasimme uusille toimijoille

”Suuren nimikyltin poistaminen toimitalon seinästä oli luonnollinen siirtymä, sillä uusien toimijoiden ja vuokralaisten myötä Valtakadun toimitalo ei ole enää vain meidän käytössämme”, kertoo Kemijoki Oy:n kiinteistöstä vastaava Raimo Kaikkonen. Ennen kokonaan Kemijoki Oy:n käytössä ollut toimitalo on muuttunut rakennukseksi, jossa toimii useampia yrityksiä saman katon alla.

Toimitalon alimmassa kerroksessa ovat toimineet vuoden 2016 kesästä lähtien Attendo Työterveyspalvelut Oy, Lapin Markkinointi ja viestintätalo House of Lapland sekä Voimalohi Oy. Heinäkuun aikana Lapin sairaanhoitopiirin päihde- ja mielenterveyspalvelut aloittavat toimintansa toimitalon toisessa ja kolmannessa kerroksessa.

Kuva: Matti Heikinoja

> Lue lisää >
8.5.2017

Porttipahdan voimalaitoksella palohälytys

Sodankylän pelastuslaitos sai tänään 8.5.2017 kello 12.09 automaattipalohälytyksen Porttipahdan voimalaitokselta. Hälytys oli aiheeton. 

> Lue lisää >
5.5.2017

Kalasydän-hankkeessa rakennetaan kalatieinnovaatiota

Lapin liiton koordinoima laajapohjainen vaelluskalatyöryhmä on etsinyt viime syksystä lähtien uusia keinoja Kemi-Ounasjoen vaelluskalakantojen elvyttämiseksi.

Maa- ja Metsätalousministeriö on myöntänyt lappilaiselle Kalasydän-hankkeelle kärkihankestatuksen ja rahoitusta hydraulisesti toimivan Kalasydän kalatieinnovaation rakentamiseen ja testaamiseen 192 000 euroa. Lisäksi hankerahoitusta on saatu Kemijoki Oy:ltä ja myös Pohjolan Voima Oy:ltä. Vuoden 2017 kestävää hanketta vetää rovaniemeläinen Kalasydän Oy.

Kalasydän toimii kuin kaksikammioinen sydän

Kalasydän järjestelmällä on useita etuja verrattuna nykyisiin teknisiin kalatieratkaisuihin. Järjestelmä on kelluvana sijoitettavissa kalojen nousun kannalta optimaalisesti hankaliinkin kohteisiin ja sen houkutusvirtaamat ovat säädettävissä portaattomasti. Laitteiston siirtoputkistoja voidaan lisäksi hyödyntää poikasten alas-vaellukseen.

"Kalasydän toimii kaksikammioisena kuten sydän. Yksi virtausportti on aina avoinna mahdollistaen kalojen jatkuvan pääsyn Kalasydämen sisälle. Veden virtausta ja putkistoa hyödyntäen kalat siirtyvät vahingoittumatta korkeankin vaellusesteen ohitse", kertoo kalasydän innovaation keksijä ja yhtiön toimitusjohtaja Tarmo Aittaniemi.

Järjestelmä on kalaystävällinen, koska kala on koko ajan veden sisässä eikä laitteistossa synny kitkaa eikä siinä ole karkeita pintoja, jotka voisivat aiheuttaa kaloille limakalvo- tai muita vaurioita. Järjestelmä sopii lohen ja taimenen lisäksi useille kalalajeille, esimerkiksi vaellussiialle. Myös nahkiaiset ovat potentiaalisia hyötyjiä.

"Menetelmä on täysin ainutlaatuinen ja patentointiprosessi on jo Tekesin tuella saatu vireille", lisää Aittaniemi.

Testaus ja tutkimus alkukesästä LUKEn kalantutkimusasemalla

Kalasydänlaitteiston Kemissä tapahtuvat rakennustyöt ovat jo hyvällä mallilla. Urakoitsijat ovat suurelta osin lappilaisia: Muovi Oy (ponttonit), Line-X North (erikoispinnoitteet), Osuuskunta Kumaus (animointi), Napapiirin Betoni Oy (betonityöt) ja Polar Metalli Oy (rakennuskomponenttien valmistus ja laitteiston kokoaminen).

Järjestelmä testaus- ja tutkimusosuus suoritetaan Luonnonvarakeskuksen (LUKE) Paltamon kalantutkimusasemalla kesäkuun aikana. Tällöin kokeillaan laitteiston vesipaineita eri nostokorkeuksilla ja kalalajeilla. Samalla tutkitaan houkutusvirtaamia sekä mitataan telemetriatutkimuksin kalojen liikkumista järjestelmässä. Kalojen houkutteleminen laitteistoon on riippuvainen paikallisista olosuhteista ja siksi on tärkeää, että houkutusvirtaama on portaattomasti säädettävissä ja ohjelmoitavissa sopivaksi vallitseviin olosuhteisiin, kuten vesien juoksutustasoihin.

"Tavoitteenamme ovat luonnonkutuun pohjautuvat kalastusta kestävät vaelluskalakannat. Toivottavasti voimme nyt viedä tätä kehitystä muutaman kunnon harppauksen eteenpäin," kiteyttää Kalasydän Oy:n hallituksen puheenjohtaja Magnus Breitenstein yrityksen visiota.

Lisätietoja:

Magnus Breitenstein
Hallituksen PJ
040-5581036
magnus@kalasydan.fi

Tarmo Aittaniemi
Toimitusjohtaja
0400-737902
tarmo@kalasydan.fi

Kalasydän Oy on vaelluskalojen elinolosuhteiden kehittämiseen sekä hydraulisiin kalatieratkaisuihin erikoistunut Rovaniemellä toimiva yksityinen yhtiö.

> Lue lisää >
3.5.2017

Vapaaehtoisia merilohen istutuksia Marrasjoella

Istutimme osana vaelluskalakantojen elvyttämiseen tähtääviä toimia yli 46 000 yksivuotiasta merilohta Marrasjokeen. Ossauskoskelta Ounasjoen sivujokeen huhtikuun lopussa päästetyt poikaset ovat rasvaeväleikattuja istutetun kalan tunnistamiseksi luonnonkalasta.

”Vapaaehtoisten poikasistutusten tavoitteena on jokialueelle leimautuneen nousuhalukkaan merilohikannan luominen. Poikasistutukset ovat yksi esimerkki pitkäjänteisistä toimenpiteistä, joilla edistämme vaelluskalakantojen vahvistamista”, kertoo ympäristöpäällikkö Erkki Huttula Kemijoki Oy:stä.

Nyt istutetut lohet elävät joessa 2–3-vuotiaiksi asti ja lähtevät sitten merivaellukselle. Tavoitteena on, että muutaman meressä vietetyn vuoden jälkeen osa merilohista pyrkisi takaisin Marrasjokeen kutemaan.

Istutuspaikaksi valikoitui jäistä auennut koskiosuus

”Pienpoikasten kuljetus ja istutus sujui hyvin. Jokeen päästetyt kalat ovat kooltaan noin 3,7 gramman painoisia ja 6,7 senttimetrin pituisia”, kuvailee poikasistutuksia tehneen Voimalohi Oy:n tuotantopäällikkö Kari Pukkila.

Poikaset tuotiin Voimalohi Oy:n Ossauskosken kalanviljelylaitokselta, jossa kasvatetaan Tornionjoen ja Iijoen kantojen merilohia ja -taimenia. Mäti on alkujaan hankittu Luonnonvarakeskuksen Ohtaojan kalanviljelylaitokselta.

Istutamme vuosittain yli kuusi miljoonaa kalanpoikasta ja pyyntikokoista kalaa Kemijokeen ja sen merelliselle vaikutusalueelle. Seuraava yhtiölle asetettujen kalatalousvelvoitteiden päälle toteutettava vapaaehtoinen toimenpide on noin 13 000 meritaimenen pienpoikasen päästäminen Vähäjokeen kesäkuun alkupuolella. Aiemmin huhtikuussa istutimme merilohen ja meritaimenen mätimunia Laisentia-, Tepasto- ja Aakenusjokeen.

Poikaskasvatuksen ja -istutusten lisäksi osallistumme aktiivisesti kalakantojen elvyttämiseen tähtäävien toimenpiteiden suunnitteluun yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Olemme esimerkiksi mukana Lapin liiton koordinoimassa, vaelluskalakantojen elvyttämiseksi perustetussa yhteistyöryhmässä.

> Lue lisää >
25.4.2017

Mäti-istutusmenetelmät testissä Kemijoella

Istutamme huhtikuun loppupuolella 324 000 merilohen ja 122 000 meritaimenen mätimunaa Laisentia-, Tepasto- ja Aakenusjokeen. Istutukset ovat osa Kemijoki Oy:n vapaaehtoisia toimia vaelluskalakantojen palauttamiseksi Kemijokeen. Seuraavaksi istutamme 50 000 merilohen ja 13 000 meritaimenen pienpoikasta Marras- ja Vähäjokeen.

Teemme nyt vertailevaa tutkimusta tulevia isomman mittakaavan mäti-istutuksia varten. Osa mädistä istutetaan suoraan sorapohjalle ja osa kotimaisissa biohajoavissa mätirasioissa. Syksyllä tutkitaan, mikä menetelmä tuottaa parhaimman tuloksen. Ensi vuoden suunnitelmamme sisältää miljoona kappaletta merilohen ja 400 000 kappaletta meritaimenen mätimunan istutusta. Tavoitteenamme on Kemijokeen ja sen sivujokiin leimautuneen nousuhalukkaan vaelluskalakannan luominen ja osittaisen luonnonkierron palautus.

Yhteistyötä Lapin liiton ja Luonnonvarakeskuksen kanssa

Istutuksissa käytetty mäti saadaan Ohtaojan kalanviljelylaitokselta. ”Toimimme yhteistyössä Luonnonvarakeskuksen ja Lapin liiton kanssa. Mäti-istutuskokeilun ja istutusten jatkon takana on jokialueen osakaskuntien myötämielisyys ja jokivarren asukkaiden tuki”, kertoo Voimalohi Oy:n tuotantojohtaja Mika Pylväs. Voimalohi vastaa Kemijoki Oy:n kalanistutuksista.

Vaelluskalakantojen palauttaminen rakennettuihin vesistöihin vaatii pitkäjänteisyyttä. ”Yhdestä tai kahdesta prosentista nyt istutettavasta mädistä kasvaa kala, joka palaa takaisin jokeen kudulle”, arvioi mäti-istutuksia ensimmäistä kertaa työssään tekevä ja vapaa-ajallaan kalastusta harrastava Pylväs.

Voimalohi Oy tekee yhteistyötä Luonnonvarakeskuksen Paltamon tutkimusaseman kanssa mäti-istusmenetelmien testaamiseksi hallituissa olosuhteissa. Voimalohi Oy on myös hakenut hallituksen kärkihankerahoitusta vaelluskalojen palauttamiseen tähtääviin hankkeisiin.

> Lue lisää >
25.4.2017

Projektityö innosti opiskelijaryhmää tutustumaan vesivoimaan Inkeroisten voimalaitoksella

Inkeroisten voimalaitoksella vieraili maaliskuussa viisi energia- ja ympäristöinsinööriopiskelijaa Metropolian Ammattikorkeakoulusta. Opiskelijat halusivat tutustua projektityötään varten vesivoimaan, koska kokivat sen ansaitsevan enemmän huomiota yhtenä uusiutuvista energiantuotantomuodoista.

”Meillä on menossa ryhmäprojekti, johon saimme vapaasti valita kiinnostavan aiheen. Energiantuotantomenetelmät kehittyvät ja usein opiskelijat valitsevat aiheekseen aurinkovoiman tai muita uudempia tuotantotapoja. Vesivoima on kuitenkin äärettömän hieno uusiutuva ja päästötön energiamuoto”, kertoo Metropolian Ammattikorkeakoulun opiskelija Eveliina Martelin.

Vierailu herätti keskustelua vesivoiman tärkeydestä ja roolista kokonaisenergiantuotannossa

”Kemijoki on iso toimija vesivoimatuotannossa ja tiesimme, että Inkeroisten voimalaitoksella olisi paljon nähtävää ja opittavaa. Inkeroinen voimalaitos sattui myös olemaan sopivan ajomatkan päässä Vantaalta, missä opiskelemme. Pääsimme myös tutustumaan voimalaitokseen, sekä käytössä olevaan museokoneeseen”, Martelin kertoo ilahtuneena.

Vierailun aikana opiskelijat saivat paljon uutta tietoa vesivoimantuotannosta. Vierailu herätti heidät myös pohtimaan nykyistä vesivoimakeskustelua.

”Vierailusta jäi loistavat fiilikset. Saimme paljon tietoa vesivoimasta ja näin tekniikan opiskelijana oli erittäin hienoa, että pääsimme näkemään miten vesivoimaa tuotetaan. Henkilökunta oli ammattitaitoista ja meidät otettiin hyvin vastaan. Oli hienoa, että pystyimme kysymään mitä tahansa. Välillä jopa harmitti, etten ensimmäisen vuoden opiskelijana osannut edes kysyä kaikkea mitä olisi voinut”, Martelin naurahtaa.

”Vierailun jälkeen pohdimme yleistä vesivoimakeskustelua, jossa yleensä vesivoiman yhteydessä nousee esille ympäristökysymykset. Vesivoimatuotanto uusiutuvaa ja päästötöntä, mutta esimerkiksi patoaminen herättää keskustelua. Oli hienoa huomata miten Kemijoki Oy ottaa joenvarsien asukkaat huomioon toiminnassaan ja käyttää resursseja minimoidakseen vesivoiman vaikutuksia jokivarsissa”, Martelin tiivistää vierailun jälkeiset tunnelmat.

Enemmän opiskelijayhteistyötä ja vierailuja Lieksan- ja Kymijoelle

”Pohjoisessa voimalaitoksillamme käy paljon vierailijaryhmiä, mutta Lieksan- ja Kymijoen alueella käy harvemmin opiskelijavieraita. On mukava tavata ja tehdä yhteistyötä nuorten kanssa, jotka ovat innostuneita ja kiinnostuneita vesivoimasta. Meille on tärkeää lisätä vesivoimatietoisuutta ja kertoa toiminnastamme. Teemme mielellämme yhteistyötä opiskelijoiden kanssa ja toivotamme lämpimästi tervetulleiksi opiskelijaryhmiä myös jatkossa esimerkiksi avoimien ovien yhteydessä.”, Kemijoki Oy:n Kymijoen aluepäällikkö Helena Ylihurula sanoo.

Myös Martelin suosittelee Inkeroisten voimalaitosta mielenkiintoiseksi vierailukohteeksi.

”Haluamme kiittää tosi paljon hyvästä yhteistyöstä ja asiantuntevasta esittelykierroksesta. Suosittelen lämpimästi vierailuja myös muille opiskelijoille”, Martelin kertoo.

> Lue lisää >
20.4.2017

Olemme mukana Lokan Aurinkopilkissä 21.–22.4.2017

Sodankylässä Lokalla, Suomen suurimmalla tekojärvellä järjestetään perinteikäs Aurinkopilkki. Pilkkiin osallistuu kilpailijoita vauvasta vaariin. Perjantaina 21.4. pidetään harjoituskilpailu, jossa voi hakea tuntumaa lauantaina 22.4. järjestettävää virallista kilpailua varten.

Olemme mukana tapahtumassa ja voit tavata meidät Lokan Luonnonvara Osuuskunnan kioskilla.

Lokan tekojärven ja voimalaitoksen rakentamisesta tulee tänä vuonna kuluneeksi 50 vuotta

Sodankylän Lokan kylässä sijaitseva pieni vesivoimalaitos ja tekojärvi valmistuivat vuonna 1967. Suomen suurimman altaan veden nosto aloitettiin myös saman vuoden syksynä.

Tutustu Lokan Aurinkopilkkiin tästä videosta.

> Lue lisää >
12.4.2017

Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomus yritysvastuusta julkaistu

Valtiontalouden tarkastusvirasto on julkaissut yritysvastuun ohjausta ja toteutusta valtionyhtiöissä käsittelevän tarkastuskertomuksensa. Julkaisu koskee valtionyhtiöistä Arctia Oy:tä, Kemijoki Oy:tä sekä Vapo Oy:tä.

Valtiontalouden tarkastusvirasto teki vuonna 2016 tuloksellisuustarkastuksen Kemijoki Oy:n yritysvastuuasioista. Tarkastuksessa selvitettiin yritysvastuun toteuttamista ja nykytilaa, yritysvastuun johtamista ja raportointia sekä omistajaintressien yhteensovittamista. Arvioinnin mukaan yritysvastuu on integroituna liiketoimintaan, riskienhallintaan ja johtamisjärjestelmiin. Arviointiraportti kertoo myös, että Kemijoki Oy on yhtiönä motivoitunut toteuttamaan yritysvastuuta ja huomioi sidosryhmien odotukset.

Valtiontalouden tarkastusviraston tiedote raportista.

Kertomus on luettavissa täällä.

> Lue lisää >
7.4.2017

Kemijoki Oy investoimassa uuteen kalojen kiinniottolaitteeseen

Kemijoki Oy jatkaa vapaaehtoisia toimia vaelluskalakannan palauttamiseksi. Yhtiö suunnittelee kalojen kiinniottolaitetta Taivalkoskelle. Rakennushankkeen kustannusarvio on 4,5 miljoonaa euroa ja siihen haetaan valtion kärkihankerahoitusta.

Kalojen kiinniottolaitteella on keskeinen merkitys vaelluskalakannan palauttamisessa. Kiinniottolaite mahdollistaa kalaystävälliset siirrot lisääntymisalueille. Laite on tarkoitus rakentaa Taivalkosken voimalaitoksen yhteyteen.

”Ylisiirtojen lisäksi yhtiö tekee mäti- ja pienpoikasistuksia Ounasjoelle. Tällä pyritään varmistamaan, että kiinniottolaitteeseen ui synnyinsijoilleen leimaantuneita vaelluskaloja”, kertoo ympäristöpäällikkö Erkki Huttula Kemijoki Oy:stä.

Rakennushankkeen budjetti on 4,5 miljoonaa euroa, josta Kemijoki Oy:n osuus on puolet. Hankkeelle haetaan valtion kärkihankerahoitusta. Suunnittelu alkaisi tänä vuonna ja kiinniottolaitteen olisi tarkoitus valmistua vuoden 2018 loppuun mennessä.

Kiinniottolaite mahdollistaa vaiheittaisen etenemisen vaelluskalakannan palauttamisessa. Laitetta voidaan täydentää kalatiellä myöhemmässä vaiheessa. Kalatien rakentaminen on ajankohtaista, kun Ounasjoen kutualueille on pyrkimässä riittävästi nousuhalukkaita kaloja.

Yhtiö jatkaa vapaaehtoisia mäti- ja pienpoikasistutuksia

Kemijoki Oy on mukana useissa Lapin liiton koordinoimissa yhteistyöhankkeissa. Yhtiö jatkaa vapaaehtoisia mäti- ja pienpoikasistutuksia sekä niihin liittyvää seuranta- ja tutkimustoimintaa. Kevään mäti-istutuksissa kokeillaan useita eri menetelmiä tehokkaimpien tapojen löytämiseksi. Lisäksi yhtiö on sitoutunut aivan uudenlaisen innovatiivisen kalatieratkaisun (Kalasydän) pilottiin.

Lisätietoja:
Erkki Huttula
Ympäristöpäällikkö, Kemijoki Oy
p. 020 703 4431

> Lue lisää >
6.4.2017

Yhdessä eteenpäin – Kemijoki Oy:n vuosikertomus 2016 on ilmestynyt

Kemijoki Oy:n vuosikertomus vuodelta 2016 on julkaistu. Vuosikertomus sisältää yritysvastuuraportin ja tilinpäätöstiedot.

Vuoden 2016 teemana oli turvallisuus. Laadimme muun muassa uuden työsuojelun toimintaohjelman. Kemijoki Oy:n omissa tai palvelutoimijoiden töissä ei sattunut yhtään sairauspoissaoloon johtanutta tapaturmaa.

Muita virtauksia vuodestamme:

Historian suurin tuotanto

Mennyt vuosi oli historian paras tuotantovuosi: tuotimme sähköä 5 743 gigawattituntia (GWh). Voimalaitosten kokonaiskäytettävyys oli 95,94 prosenttia, mikä oli hieman suunniteltua tasoa parempi. Kokonaiskäytettävyyteen vaikuttavat häiriöiden lisäksi koneiden seisokit huoltojen aikana.

Uusi alueorganisaatio

Paikallisen yhteistyön tiivistämiseksi nimitimme uusia aluepäälliköitä, joiden tehtävänä on alueellinen kehittäminen sekä sidosryhmäsuhteiden ylläpito. Alueorganisaatiomme rakentuu kolmesta vastuualueesta: Kitisen joen, Lokan ja Porttipahdan tekojärvien, Kemijärven ja Kemijoen sekä Lieksan- ja Kymijokien alueista. Järjestimme vuoden aikana useita tilaisuuksia, joissa tapasimme jokivarsien ihmisiä – esimerkiksi koulujen, kalastusyhteisöjen ja kuntien edustajia.

Vaelluskalatyötä jatkettiin

Jatkoimme yhteistyötä muiden vesivoimatoimijoiden kanssa vaelluskalakantojen elvyttämiseksi. Osallistuimme Lapin liiton vetämään Kemi- ja Ounasjoen vesistöalueen vaelluskalakantojen elvyttämisen toimenpideohjelmaan. Allekirjoitimme myös yhteistyösopimuksen vaelluskalakantojen elvyttämiseksi Lieksanjoella. Syksyllä 2016 Auttissa avattiin kalatie, jonka kustannukset jaoimme Lapin ELY-keskuksen kanssa.

Sierilän voimalaitoshanke eteni

Voimalaitoksen vesitalouslupa on edelleen korkeimman hallinto-oikeuden käsittelyssä. Olemme käynnistäneet hankkeen yksityiskotaisen valmistelun, jonka tavoitteena on luoda edellytykset rakentamispäätökselle.

Tutustu vuosikertomukseemme täältä.

Tarja Zitting-Huttula
Johtaja, Yritysvastuu
tarja.zitting-huttula@kemijoki.fi
puh. 020 703 4414

> Lue lisää >
31.3.2017

Kurkiaskan voimalaitoksella ohijuoksutus 3.4.–21.4.

Kitisellä sijaitsevalle Kurkiaskan voimalaitokselle tehdään vuosihuolto ma 3.4. – pe 21.4. välisenä aikana.

Huollon aikana joudumme ohijuoksuttamaan vettä tulvaluukkujen kautta. Juoksutuksen vaikutusalue on Kitisen vanha uoma tulvaluukuilta Porttikosken kautta Käyräsjokisuun alueelle. Pyydämme joella liikkujia ja kalastajia huomioimaan muuttuvan tilanteen.

> Lue lisää >
30.3.2017

Seitakorvan patosiltojen peruskorjaus

Seitakorvan patosillat peruskorjataan ja samalla siltojen kantavuus nostetaan uuden ajoneuvoasetuksen mukaiselle tasolle. Peruskorjauksen valmistelutyöt alkavat viikolla 15. Sillat on suljettu kaikelta liikenteeltä 18.4.–21.9.2017. Luusuantien varrelle ja sillan itäpuolelle asennetaan infokyltit.

Tervetuloa keskustelemaan asiasta kasvotusten sekä urakoitsijan edustajien, että asiantuntijoidemme kanssa Juujärven kylätalolle torstaina 30.3. klo 18. Paikalla kahvitarjoilu.

Rakennuttajan yhteyshenkilöt:
Kemijoki Oy
Rakennuttajapäällikkö Jari Kivelä, puh. 020 703 4488
Aluepäällikkö Yrjö Koivisto, puh. 020 703 4439

Urakoitsijan yhteyshenkilöt:
VRJ Etelä-Suomi Oy
Vastaava työnjohtaja Jani Siurua, puh. 0400 389 000
Työpäällikkö Markus Uusitalo, puh. 0400 983 300

> Lue lisää >
28.3.2017

Anjalankosken voimalaitoksen sisätiloissa öljyvuoto ‒ ei vaaraa ympäristölle

Anjalankosken voimalaitoksen koneistotasolle ja öljynerotuskaivoon pääsi tiistai-iltana 28.3.2017 noin 900 litraa öljyä. Pääosa öljystä levisi konesalin lattialle ja pieni määrä öljynerotuskaivoon. Voimalaitoksen öljynerotusjärjestelmä toimi kuten pitääkin, eikä öljyä ole päässyt voimalaitoksen ulkopuolelle vesistöön. Tapahtuneesta ei siis ole aiheutunut vaaraa alueen ympäristölle tai ihmisille.

Tilanne on hallinnassa ja selvitämme parhaillaan öljyvahingon syytä. Voimalaitoksen käyttöhenkilökunnan lisäksi palokunta on paikalla varmistamassa, että öljyä ei pääse vesistöön.

Kemijoki Oy:n Anjalankosken vesivoimalaitos sijaitsee Kouvolassa Kymijoen varrella.

Lisätiedot:

Heikki Kusmin
Johtaja, käytettävyys, Kemijoki Oy
020 703 4416
heikki.kusmin@kemijoki.fi

> Lue lisää >
23.3.2017

Vesivarastojen täyttöaste laskee normaalin talven tyyliin

Talven aikana sähköntarve kasvaa ja silloin käytämmekin edellisen vuoden aikana varastoaltaisiin kerättyä vettä. Vuosi 2016 päättyi altaiden osalta hieman keskimääräistä korkeampaan tasoon, ja nyt alkuvuoden ja kevään aikana laskemme altaiden pintoja ja tuotamme sähköä pohjoismaisille markkinoille. Tulvaan valmistautuminen on siis aloitettu ja ensimmäisiä lumilinjamittauksia maaliskuulla odotellaan jo mielenkiinnolla.

Kemijoen pääuoman talviajankäyttö on jatkunut normaalisti. Jatkamme Seitakorvan alapuolisten jääteiden jäädytystä edelleen. Jääteistä Pikkukylän ja Juujärven jäätiet ovat tällä hetkellä auki.

Kymi- ja Lieksanjoella talvi on ollut normaali

Kymijoella virtaamat ovat olleet hieman keskimääräisen alapuolella. Kevään virtaamista odotetaan maltillisia, sillä lumen vesiarvot eivät näytä tänä vuonna nousevan kovin korkeiksi.

Myös Lieksanjoen virtaamat ovat olleet hieman keskimääräistä alemmalla tasolla ja talven aikana hienoisessa laskussa.

> Lue lisää >
23.3.2017

Lasten pilkkikerhossa tutustutaan talvikalastuksen saloihin

Tuemme lasten pilkkikerhoa ja osaltamme mahdollistamme pilkkimisestä innostuneiden lasten ja nuorten osallistumisen kerhoon veloituksetta. Syyskaudella pilkkikerho ennätti kokoontua muutamia kertoja ja vuosi huipentui oikealla pilkkireissulla!

Syyslukukauden ajan pienet pilkkijän alut istuivat oppitunneilla lähes 12 tunnin ajan opiskelemassa pilkkimisen perusteita ja kalatietoutta. Jokainen osallistuja rakensi oman mormuska- ja haarukkavavan. Lapset malttoivat kuunnella innokkaasti ja oppivat uutta pilkkimisestä ja kala-asioista. Ahkera opiskelu palkittiin syyskauden päättävällä riemukkaalla kalaretkellä Kemijoelle. Lähteidemme mukaan jokainen osallistuja sai itserakentamillaan välineillä kalaa!

”Itserakennettujen kalastusvälineiden lisäksi jokaiselle osallistujalle on annettu kalastuskirjallisuutta, sohjokauha, pilkit, siimat ja morrit”, kertoo pilkkikerhon ohjaaja Jarkko Sarpola.

Pilkkikerho jatkuu keväällä niin pitkään kuin jäitä riittää. Kannustamme kaikkia pilkkimisestä innostuneita lapsia osallistumaan kerhoon.

Ensin pilkitään, sitten grillataan makkaraa

Pilkkiretket ovat lähes poikkeuksetta suuntautuneet Kemijoelle. Parin tunnin mittaisilla pilkkireissuilla viihdytään porukalla, pilkitään ja lopuksi grillataan makkaraa. Kahdeksanvuotias Juho Suopajärvi oli veljensä ja isänsä kanssa pilkkikerhon retkellä kipakkana lauantaina. Nuoresta iästään huolimatta Juho on jo varsinainen konkaripilkkijä, sillä hän on osallistunut isänsä kanssa ensimmäiseen pilkkikilpailuunsa vain 1,5 vuoden vanhana. Ohjaaja Jarkko on pistänytkin merkille, että Juho on erityisen näppärä vavan kanssa.

”Meistä on ilo kuulla, että tukemamme toiminta tuo iloa jokivarren asukkaille ja erityisesti lapsille”, Kemijoki Oy:n johtaja Tarja Zitting-Huttula kertoo innostuneesti. Juhon on vaikea sanoa parasta kokemustaan pilkkikerhosta, sillä mukavaa on ollut niin monesti, mutta lempikalakseen hän kertoi ahvenen.

”Toivon koko Kemijoki Oy:n puolesta Juholle ja kaikille pilkkikerhoon osallistuville lapsille kireitä pilkkisiimoja,” Tarja kannustaa.

Pilkkikerhon ohjelman ja vetäjien yhteystiedot löytyvät Rovaniemen Kala- ja Metsämiehet ry.n nettisivuilta.

> Lue lisää >
17.3.2017

Kohtuullisuus hukassa kalatalousvaatimuksissa

Lapin Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) vaatii Kemijokea koskevien kalatalousvelvoitteiden kokonaisuutta muutettavaksi erittäin merkittävästi. Mukana on sekä lisäyksiä nykyisiin velvoitteisiin että täysin uusia vaatimuksia. Kemijoki Oy ja PVO-Vesivoima Oy halusivat suunnata voimavaroja luonnonlisääntymistä nopeasti lisääviin toimenpiteisiin. Nyt vaadittu kokonaisuus on kuitenkin täysin kohtuuton, eivätkä yhtiöt voi hyväksyä sitä.

”Velvoitteiden muutosten on pohjauduttava selkeisiin arvioihin saavutettavista hyödyistä suhteessa kustannuksiin. Tämä on myös vesilain lähtökohta. Nyt syntyy vaikutelma, että kyseessä on pikemminkin laaja kokoelma perusteettomia toiveita”, sanovat toimitusjohtajat Tuomas Timonen Kemijoki Oy:stä ja Pertti Pietinen PVO-Vesivoima Oy:stä.

”Kansalliset kalatie- sekä ja lohi- ja meritaimenstrategiat painottavat yhteistyötä ja vapaaehtoisia toimia. Olemme hämmästyneitä, että rakentavalle vuoropuhelulle ei kalatalousasioissa ole tilaa”, Timonen jatkaa. ”Olemme tavoitelleet laajakantoista yhteistyötä sekä käynnistäneet vapaaehtoisia toimenpiteitä vaelluskalakantojen elvyttämiseksi. On vaikea nähdä millä tavoin kalakannat hyötyvät pitkästä ja repivästä velvoiteprosessista.”

Lapin ELY:n esitys kalatalousvelvoitteiden muuttamiseksi on luonteeltaan hakemus. Sen sisältöä ja toteutettavuutta arvioi ensin Pohjois-Suomen aluehallintovirasto (AVI). Kestää vuosia ennen kuin kalakantoja hyödyttävät toimet voivat alkaa.

Lisätietoja:

Tuomas Timonen
Toimitusjohtaja
Kemijoki Oy
Puhelin 020 703 4410
Sähköposti tuomas.timonen@kemijoki.fi

Pertti Pietinen
Toimitusjohtaja
PVO-Vesivoima Oy
Puhelin 040 581 4726
Sähköposti pertti.pietinen@pvo.fi

> Lue lisää >
10.3.2017

Lieke-uutiskirje on ilmestynyt! Tämän Liekkeen aiheina ovat mm. toimitusjohtajan katsaus vuoteen 2017, lasten pilkkikerho sekä Kemijoen pääuoman kalatiedusteluraportti

Lieke-uutiskirje tiivistää Kemijoki Oy:n tuoreimmat uutiset ja esittelee sekä omia asiantuntijoitamme että kumppaniemme ja sidosryhmiemme edustajia joen varrelta.

Tämän numeron aiheita:

  • Toimitusjohtaja Tuomas Timonen, miltä näyttää Kemijoki Oy:n vuosi 2017?
  • Lasten pilkkikerhossa tutustutaan talvikalastuksen saloihin
  • Vesivarastojen täyttöaste laskee normaalin talven tyyliin
  • Kemijoen pääuoman kalastustiedusteluraportti valmistui
  • Vuosikymmeniä vesivoiman kehitystä seurannut konkari jäi eläkkeelle
  • Uudistamme Liekettä ja haluamme kuulla mielipiteesi!

Lue Lieke

> Lue lisää >
7.3.2017

Jätkänkynttiläsillan ja Ounaskoskensillan välissä oleva jää voi olla petollisen heikkoa

Jätkänkynttiläsillan ja Ounaskoskensillan välissä oleva jää voi olla petollisen ohutta. Virkistyspalveluista ja moottorikelkkareiteistä Rovaniemen kaupungissa vastaava metsätalousinsinööri Kari Lukkarinen kertoo, että Rovaniemen kaupunki on pystyttänyt jokirantaan heikoista jäistä varoittavia kylttejä sekä laittanut aitoja rantatörmälle. Siitä huolimatta jäällä näkyy polkuja, jotka menevät vaarallisten kohtien läheisyydestä.

Rovaniemen kaupunki ja pelastuslaitos toivovat, että jään poikki ei oikaista. ”Yleisenä viestinä on, että älkää ylittäkö jokea siltojen välisellä alueella jään poikki, vaan käyttäkää siltoja”, Kari Lukkarinen huomauttaa.

”Esimerkiksi talvimatkailukautena Rovaniemellä on paljon turisteja, jotka eivät välttämättä ole koskaan nähneet jäätä. Jäästä innostuneet turistit voivat aiheuttaa riskitekijöitä, kun he liikkuvat jäällä kuvaamassa. Rovaniemen kaupunki on erityisesti hotellien kohdalta aidannut rantaa ja laittanut sinne varoituskylttejä. Varoituskylttejä on lisätty, jonka jälkeen tilanne rauhoittui selvästi. Nyt jäällä on taas nähtävissä polkuja”, Lukkarinen kertoo.

Jäällä liikkuu kävelijöiden ja hiihtäjien lisäksi myös moottorikelkkailijoita. Rovaniemen keskusta on rajoitusaluetta ja moottorikelkkailu on sallittu vain merkityillä urilla. Samoin valmiit hiihtoladut on merkitty.

”Vaara koskee jäällä jalan ja hiihtämällä liikkuvien lisäksi myös moottorikelkkailijoita. Kelkkailijoiden kannattaa pysyä kelkkareiteillä ja ottaa huomioon jokirannan petolliset paikat. Esimerkiksi Ounaskosken leirintäalueen puolella on ollut sulapaikkoja, joissa sula jouduttiin aitaamaan. On erityisen tärkeää, että merkityiltä kelkkareiteiltä ei poiketa ja pysytellään maareiteillä”, Lukkarinen painottaa.

Jokainen talvi on jäiden suhteen erilainen

Sulat kohdat voivat yllättää vesistöä tuntemattoman liikkujan, mutta yhtälailla myös paikallisen, koska jokainen talvi on jäiden suhteen omanlaisensa. ”Silloin joskus talvet olivat vielä kunnon talvia ja jäät olivat paksuja. Nyt näin ei enää ole. Joen virtaamat ja suppojäät tekevät jääalueille petollisia sulapaikkoja. Kemijoen virtaamat keskellä kaupunkia ovat kriittisillä alueilla”, kertoo Lukkarinen.

Myös Kemijoki Oy:n käyttöpäällikkö Heikki Poikela muistuttaa talvien eroista. ”Joella ei kannata liikkua vanhasta muistista, koska jokainen talvi on erilainen. Joki myös jäätyy nykyisin kuukautta myöhemmin kuin 40 vuotta sitten. Vaikka virtaamat eivät ole juuri muuttuneet, voi suppojen paikat muuttua.”

”Havaitsimme joulukuussa, että jostain syystä pintaveden virtaus tällä alueella on muuttunut. Tämä muutos johtuu todennäköisesti juuri suposta ja jäähileestä, jotka ovat jäätyneet pohjaan ja muuttaneet virtausta. Näiden muutosten vuoksi alueella on sulapaikkoja eri paikoissa kuin ennen”, Poikela kertoo havainnoista.

Joen virtaus ja pakkassää voivat aiheuttaa suppoja, eli hyydepatoja. Sulissa kohdissa vesi voi alijäähtyä ja muodostaa hyytymiä. Kun nämä hyytymät liikkuvat virran mukana, ne voivat kasautua joen ahtaisiin kohtiin ja muodostaa hyydepatoja jään alle.

”Tammikuussa tämän siltojen välisen alueen sulapaikat ovat jäätyneet umpeen, joten niitä on vaikea havaita päältä päin. Hyydepadon aiheuttama virtaaman muutos voi sulattaa jäätä alakautta, minkä takia jääkansi voi ohentua ilman, että sitä selvästi havaitsee jäällä liikkuessa. Jääkannen paksuus voi olla vain 1-2 senttiä ja jääkannen päälle satanut lumi vaikeuttaa tilanteen arvioimista entisestään. Hyydepatoja ilmenee normaalisti jäädytysjuoksutusten aikaan marras-joulukuussa ja ne voivat liikkua talven aikana alavirtaan muokaten joen käyttäytymistä”, Poikela kertoo.

Lue lisää ylläpitämistämme jääteistä.

Ajankohtaista tietoa jäänpaksuudesta ja kulkureiteistä

Ympäristöhallinnon sivuilta löydät ajantasaiset jäätiedot:
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Vesitilanne_ja_ennusteet/Jaanpaksuus

Moottorikelkkareiteistä ja niiden ylläpidosta ajankohtaista tietoa Rovaniemen kaupungin sivuilta:
http://www.rovaniemi.fi/fi/Palvelut/Liikunta-ja-vapaa-aika/Ulkoilu-ja-virkistys/Moottorikelkkailu

> Lue lisää >
23.2.2017

Juujärven jäätie on auki moottorikelkkaliikenteelle

Juujärven jäätie on avattu tänään moottorikelkkaliikenteelle tonnin painorajoituksella. Tiellä on pituutta 375 m ja jään vahvuus on tällä hetkellä yli 20 senttimetriä. Pikkukylän jäätie on myös tällä hetkellä käytössä, mutta Jokelan jäätietä emme ole vielä saaneet liikennöitävään kuntoon. Jääteiden kantavuutta mitataan lähes päivittäin ja pyrimme pitämään tiet auki mahdollisimman pitkään.

Pikkukylän jäätie avattiin moottorikelkkaliikenteelle 30.1.2017. Jäätie on noin 200 metriä pitkä ja sen vahvuustavoite on 50 senttimetriä. Tällä hetkellä jään vahvuus on yli 20 senttimetriä. Juujärven ja Jokelan jääteiden kantavuuteen riittää 20 senttimetriä, mikä tarkoittaa moottorikelkan kantavuutta.

Seitakorvan ja Pirttikosken välisen jokiosuuden jäätiet ovat osa Kemijoki Oy:n lupaehdon velvoittamia jääteiden rakentamistöitä. Mitta Oy huolehtii Kemijoki Oy:n vastuulla olevien jääteiden ylläpidosta.

Lisätietoja:
Yrjö Koivisto
Alue- ja työsuojelupäällikkö
Puhelin +358 20 703 4439
yrjo.koivisto@kemijoki.fi

> Lue lisää >
20.2.2017

Palaute on meille tärkeää

Olemme uudistaneet palautejärjestelmäämme. Voit lähettää meille jatkossa palautetta uudistuneen sähköisen verkkolomakkeen avulla. Meille on tärkeää kuulla huomioistanne jokivarressa ja saada palautetta toiminnastamme.

Uuden palautejärjestelmän kautta voit helpommin määritellä mitä aluetta palaute koskee. Aihealueita ovat muun muassa vesi- ja virtaamatiedot, häiriöt ja poikkeustilanteet, maankäyttö ja rakentaminen sekä joen virkistyskäyttö. Viestisi ohjautuu suoraan oikealle Kemijoki Oy:n vastuuhenkilölle.


Palautetta pääset antamaan Yhteystiedot-sivulla olevan sähköisen lomakkeen kautta.

> Lue lisää >
2.2.2017

Seitakorvan ja Pirttikosken välinen Pikkukylän jäätie on auki moottorikelkkaliikenteelle

Pikkukylän jäätie avattiin moottorikelkkaliikenteelle 31.1.2017. Jäätie on noin 200 metriä pitkä. Jääteiden kantavuutta mitataan lähes päivittäin.

Seitakorvan ja Pirttikosken välisen jokiosuuden jäätiet ovat osa Kemijoki Oy:n lupaehdon velvoittamia jääteiden rakentamistöitä. Lupaehtojen mukaisesti alueelle rakennetaan kolme jäätietä. Ylin jäätie, Juujärven jäätie, sijaitsee Seitakorvasta alaspäin ja sen pituus on 375 metriä. Keskimmäinen jäätie, Jokelan jäätie on yhtä pitkä Pikkukylän jäätien kanssa.

Tehostettu jäädyttäminen aloitettiin 2.1.2017, kun sääennuste lupasi pidempää pakkasjaksoa. Tehostettuun jäädyttämiseen sisältyy virtaamien rajoittaminen Seitakorvassa ja Pirttikoskella, sekä veden pumppaamista jäälle lähes päivittäin. Odottelemme vielä Jokelan jäätien rakentamista, koska jääpeite on tällä hetkellä liian ohut jäätietä varten.

Jääteitä vahvistetaan pakkassään aikaan ja tavoitteena ovat noin 30 senttimetrin vahvuiset jäät vesistön ylityspaikoilla. Jäätiet suljetaan, kun jään kantavuus alkaa heiketä. Mitta Oy huolehtii Kemijoki Oy:n vastuulla olevien jääteiden ylläpidosta.

Lisätietoja:
Yrjö Koivisto
Alue- ja Työsuojelupäällikkö
Puhelin +358 20 703 4439
yrjo.koivisto@kemijoki.fi

> Lue lisää >
26.1.2017

Kemijoen pääuoman kalastustiedusteluraportti valmistui

Kalatiedustelulla selvitettiin vuoden 2015 kalastusta ja saaliita Kemijoessa Seitakorvan ja Isohaaran voimalaitosten väliseltä matkalta. Tiedustelualueeseen kuului lisäksi Ounasjoen alaosa Valajaskosken voimalaitoksen padotusalueen osalta. Kalastajilta pyydettiin mielipiteitä niin saalistiedoista kuin kalastusolosuhteista. Lisäksi tiedustelussa selvitettiin myös rapukannan tilannetta sekä kartoitettiin kalastajien näkemyksiä Kemijoen moninaiskäyttöön liittyen. Edellinen vastaava tiedustelu tehtiin vuonna 2010.

Tiedustelu lähetettiin postikyselynä kaikille alueella kalastusluvan lunastaneille henkilöille. Lupamyynnin perusteella alueella kalasti vuonna 2015 yhteensä 2038 taloutta, mikä olisi noin 70–80 taloutta enemmän kuin vuosina 2010 ja 2005. Eniten kalastavia talouksia oli Valajaskosken voimalaitosaltaan ja Sierilän alueilla.

Raportin mukaan lähes kaikilla tiedustelussa mukana olleilla voimalaitosaltailla yleisin kalastustapa oli vetokalastus veneestä. Sierilän alueella suosituin pyyntimuoto oli heitto- ja perhokalastus. Koko tiedustelualueella verkkopyynnin määrä oli vähäisempää kuin vuonna 2010, mutta vapapyynnin määrä oli hieman lisääntynyt. Kalastusaika painottui selkeästi kesäkauteen.

Ajantasaista tietoa saalismääristä ja lajeista

Vuonna 2015 kokonaissaalis kyseisellä alueella oli yhteensä noin 60,3 tonnia. Tästä 29 prosenttia oli haukea, 24 % kirjolohta ja 20 % ahventa. Kuhan osuus oli vajaat viisi prosenttia, taimenen kolme prosenttia, harjuksen reilu kolme prosenttia ja siian reilu prosentti. Vuoden 2010 tehtyyn tiedusteluun verrattuna merkittävin kasvu oli kuhan saalisosuudella, joka kasvoi 2,9 prosenttia. Kuhasaaliin kilomääräinen kasvu oli kolminkertainen edelliseen tiedusteluun nähden. Taimenen saalisosuus taas vastaavasti väheni 2,7 prosenttia. Harjussaaliista 75 prosenttia pyydettiin Sierilän alueelta.

Kokonaissaaliista pyydettiin kolmannes vetokalastaen ja neljännes verkoilla avovesiaikaan. Kemijoen etenevän rapuruttotilanteen vuoksi vuonna 2015 ei harrastettu ravustusta juuri ollenkaan.

Kalastajien kokemuksista oppia taloon

Tiedustelussa selvitettiin myös kalastajien kokemuksia voimalaitosten käytöstä aiheutuviin virtaama- ja vedenkorkeusvaihteluihin liittyen. Virtaama- ja vedenkorkeusvaihtelu koettiin avovesiaikana ongelmalliseksi Sierilän alueella, Pirttikosken altaalla sekä Taivalkosken voimalaitosaltaan yläosalla. Vähiten virtaaman vaihtelu häiritsi Isohaaran altaalla, Taivalkosken altaan alaosalla ja Ossauskosken altaalla. Talviaikaista haittaa ei arvioitu samalla tavalla, koska talvikalastus oli muutenkin vähäistä. Suurin osa vastaajista arvioi kalaistutusten tuloksellisuuden vähintään tyydyttäväksi.

Kalatiedustelu perustuu Kemijoki Oy:n ja PVO-Vesivoima Oy:n kalatalousviranomaisen hyväksymään Kemijoen kalataloudelliseen tarkkailusuunnitelmaan (KHO 20.12.2011, Dnro 4407/1/10). Kemijoen pääuoman kattava kalastustiedustelu tehdään joka viides vuosi.

Lue raportti täältä.

> Lue lisää >
25.1.2017

Vuosi vaihtui kuivassa ja kylmässä säässä

Joulukuu oli kautta Kemijoen vesistöalueen vähäsateinen. Jäädytykset Kitisellä ja Kemijoen alaosalla onnistuivat hyvin joulukuussa pohjoiseen levinneen kylmän ilmamassan ansiosta. Vesivarastojen täyttöaste on hieman laskenut normaalin talven tyyliin pakkasten hyydyttäessä tulovirtaamat, mutta tekojärvien pinnat ovat edelleen hieman keskimääräistä korkeammalla.

Tammikuun alussa uusi kylmä ilmamassa saapui valuma-alueelle ja pääsimme aloittamaan jäädytysjuoksutukset Luusuan alueella. Seitakorvan jääteiden rakentamisen ja jäädyttämisen arvioidaan kestävän tammikuun loppupuolelle asti.

Ohijuoksutuksia ja hyydepatoja

Loppuvuodesta aloitimme Lokan voimalaitokselta ohijuoksutukset Luiro-joen Kammosen virtaamatason säilyttämiseksi. Kemijärven pinta on metrin alempana kuin vuosi sitten tähän aikaan.

Vuodenvaihteessa pääsimme nauttimaan kovista pakkasista koko valuma-alueella. Samanaikaisesti pinnat laskivat ja vedet viilentyivät. Tästä johtuen Ounasjokeen syntyi hetkittäisiä hyydepatoja, jotka heiluttavat pinnankorkeutta ja virtaamien laskentaa.

Valmistelimme jokialueet talvikuntoon marraskuussa

Lokakuun kuivempi jakso laski virtaamia keskimääräiselle tasolle, mutta tekojärvien vedenpinnat olivat vielä marraskuun ajan hieman keskivertoa korkeammalla. Sään viiletessä marraskuussa aloitimme jäädytysjuoksutukset. Juoksutusten oikealla ajoituksella saadaan tasaiset jäät koko vesistöalueelle ja sähköntuotantomahdollisuus säilyy korkeana myös talvella. Tarkkailemme jäätilannetta läpi talven.

Lämmin jakso marraskuun loppupuolella hidasti jääkansien muodostumista, ja saimme jäädytysjuoksutukset Kitisen ja Kemijoen alaryhmän osalta päätökseen joulukuun ensimmäisellä viikolla.

Jääkannet syntyivät aikataulussa

Voimalaitosaltailla jääkansien tilanne oli joulukuussa hyvä, ja tuolloin Kemijoen alajuoksun voimalaitosten osalta siirryimme talviaikaiseen juoksutukseen. Vanttauskosken ja Valajaskosken välisellä jokialueella päästiin myös talven virtaamatasoihin. Kemijoen päivystäjät ovat olleet merkittävässä roolissa jääkansien syntymisen tarkkailussa.

Kemijärvi jäätyi marraskuun aikana ja näin astuivat talvilupaehdot voimaan. Koko valuma-alueella oli marraskuun puolivälissä lämmin jakso, joka nosti virtaamia hieman. Ounasjoen alueella sään pakastuessa ja virtaamien laskiessa on syntynyt hetkittäisesti hyydepatoja, mikä on normaalia tähän vuodenaikaan.

Lieksanjoella virtaamat kävivät korkealla marraskuussa

Lieksanjoella satoi marraskuun lopulla keskivertoa enemmän ja virtaamat kävivät korkealla. Joulukuun alussa tilanne oli rauhoittumaan päin ja virtaamat laskussa. Erityisesti Ruunaan alue on herkkä pinnankorkeuden muutoksille talviaikana, sillä koskiosuudet jäätyvät kovien pakkasten aikaan ja nostavat vedenkorkeutta nopeasti ylös.

> Lue lisää >
25.1.2017

Vaelluskalaryhmän toimenpidesuunnitelma etenee myötätuulessa

Lapin liiton koordinoiman, vaelluskalakantojen elvyttämiseksi perustetun yhteistyöryhmän työ etenee. Vaelluskalaryhmän tehtävänä on ollut ohjata toimenpidesuunnitelman laatimista sekä valmistella hankkeita hallituksen kärkihankerahoituksen hakuun.

Kemijoki Oy rahoittaa toimenpidesuunnitelman työstön yhdessä PVO-Vesivoima Oy:n kanssa.

Johtaja Ismo Heikkilä ja ympäristöpäällikkö Erkki Huttula Kemijoki Oy:stä vierailivat tammikuussa Tervolan ja Keminmaan kunnissa ja kertoivat toimenpidesuunnitelman nykytilanteesta. Vastaanotto kunnissa oli myönteinen. Tammikuun aikana tavataan vielä Rovaniemen kaupungin väkeä.

Kemijoki Oy pitää tärkeänä vaelluskalaryhmän mahdollistamaa pitkäjänteistä, läpinäkyvää ja avointa yhteistyötä vaelluskalakantojen vahvistamiseksi. ”Konkreettisia toimenpiteitä nähdään jo ensi kesänä, jos kaikki menee suunnitellusti. Olemme ilahtuneita toimenpidesuunnitelman hyvästä etenemisestä”, ympäristöpäällikkö Erkki Huttula toteaa.

Työryhmä kokoontui ensimmäisen kerran toukokuussa 2016, ja sen toimikausi kestää kuluvan vuoden lokakuun loppuun.

> Lue lisää >
23.1.2017

Sähkön päivää vietetään toista kertaa – katsaus jokivarsien vuoteen ja talveen

Sähkö on tärkeimpiä hyödykkeitämme pitkässä, pimeässä ja kylmässä talvessa. Suomen sähköala tuottajista urakoitsijoihin juhlistaa nyt maanantaina 23.1.2017 pohjoismaista Sähkön päivää. Kemijoen voimalaitoksilla tuotamme sähköä säässä kuin säässä: pakkasella, tuulettomina päivinä ja kesähelteellä. Tässä jutussa luomme tiiviin katsauksen jokivarsien menneeseen vuoteen ja talveen.

Sähkönkäyttö kasvaa esimerkiksi aamuisin, kun Suomi herää: keitetään kahvit, tehdään aamutoimet ja käynnistetään työkoneet. Pakkaset ovat olleet alkuvuodesta kovat koko maassa, mikä on lisännyt sähkön kysyntää.

Kotimainen, uusiutuva ja päästötön vesivoima takaa sähkön saatavuuden silloin, kun sähköä tarvitaan. Sadevesi ja keväällä sulava lumi varastoidaan järviin ja varastoaltaisiin sekä voimalaitosten yläpuolisiin altaisiin. Näin vettä on käytettävissä energiantuotantoon myös kuivalla säällä ja talvella.

”Vesivuotemme 2016 oli yhtiömme historian suurin tuotantovuosi. Vuonna 2016 tuotimme sähköä 20 voimalaitoksellamme yhteensä 5 743 gigawattituntia, mikä on 28 prosenttia keskimääräistä enemmän,” johtaja Janne Ala Kemijoki Oy:stä kertoo.

”Tällä hetkellä Kemijoella on sähköntuotannon näkökulmasta hyvä tilanne, sillä Lokan ja Porttipahdan varastoaltaissa on aiempien vuosien sateisuudesta johtuen reilusti vettä. Kemijärvessä pinta on keskimääräistä alemmalle tasolla, mutta kovaan sähkön kysyntään voidaan vastata hyvin,” Ala jatkaa.

Jäädytysjuoksutukset onnistuivat hyvin

Jäällä liikkuessa tarvitaan aina tarkkaavaisuutta. Erityisesti virtapaikoissa ja niiden läheisyydessä jää voi olla ohutta tai sitä ei ole ollenkaan. Valvotuilla jääteillä liikkuminen on kaikkein turvallisinta. Valmistelimme jokialueen talvikuntoon marras- ja joulukuussa. Kemijoki Oy:llä on kolme jäätietä Pirttikoskella. Tammikuun alussa aloitimme rajoittamaan juoksutuksia jääteiden vahvan kannen saamiseksi. Seitakorvan jääteiden rakentamisen ja jäädyttämisen arvioidaan kestävän tammikuun loppupuolelle asti. Hyvän jääkannen muodostuminen on siis eduksi niin sähköntuotannolle kuin joen käyttäjällekin.

Olemme vahvemmin läsnä jokivarsissa

Seuraamme kumppaneinemme jatkuvasti vesistöjen tilannetta myös talven aikana. Erityisesti virtapaikkoihin ja joen ahtaisiin kohtiin, mihin ei ole syntynyt suojaavaa jääkantta voi syntyä hyydepatoja. Seuraamalla joen tilannetta kumppaniemme kanssa, pystymme ja reagoimaan joen muutoksiin nopeammin. Joen muutoksia talviaikaan ovat esimerkiksi supot eli hyydepadot, jotka aiheuttavat energiataloudellisia menetyksiä.

> Lue lisää >
18.1.2017

Mielenkiintoinen Lapin Kansan juttu opinnäytetyöstä Kemijoki Oy:tä koskien

Pekka Hyvönen tutki pro gradu -opinnäytetyössään Lapin Kansan kirjoituksia Kemijoki Oy:stä. Empaattisuus, avoimuus ja rehellisyys viestinnässä ehkäisevät sidosryhmien välisiä jännitteitä.

Voit lukea jutun myös verkkosivuiltamme alla olevasta osoitteesta.

Epäluottamus nousee pintaan lehtikirjoituksissa Kemijoki Oy:stä (Lapin Kansa 18.1.2017)

> Lue lisää >
18.1.2017

Rovaniemen toimitalolla palohälytys

Tänään 18.1.2017 kello 8.48 Rovaniemen toimitalolla laukesi automaattipalohälytys. Palokunta kävi tarkistamassa kohteen, eikä tulipaloa ollut.

Kaikki kiinteistössä olleet poistuivat ulos kokoontumispaikoilleen. Kerrosvastaavat hoitivat tehtävät esimerkillisesti.

> Lue lisää >
17.1.2017

ÅF-Consult Oy Kemijoki Oy:n kumppaniksi Sierilässä

Kemijoki Oy on valinnut ÅF-Consult Oy:n toimimaan suunnittelukonsulttina Sierilän voimalaitoshankkeessa. Yhtiö suunnittelee Sierilään päästötöntä ja uusiutuvaa energiaa tuottavaa nykyaikaista vesivoimalaitosta, jonka tuottamalla energialla katettaisiin noin 22 000 nelihenkisen kotitalouden vuotuinen sähköntarve (155 GWh). Kemijoki on myös valinnut Ramboll CM Oy:n projektinjohtoon liittyvien palveluiden toteuttajaksi.

”Valinnassa painottui ÅF:n pitkäaikainen osaaminen juuri suomalaisen vesivoiman parissa”, Kemijoki Oy:n toimitusjohtaja Tuomas Timonen kertoo.

Torstaina 12.1.2017 allekirjoitettu sopimus pitää sisällään muun muassa voimalaitokseen liittyvien rakenteiden suunnittelun sekä urakoiden kilpailutukseen liittyvien asiakirjojen valmistelun. Suunnittelutyö tehdään pääosin suomalaisten suunnittelijoiden toimesta.

”Sierilän hanke on ÅF Suomelle tähän asti merkittävin vesivoimalaitoksiin liittyvä toimeksianto. Saamamme sopimus vahvistaa ÅF:n asemaa päästöttömän energiantuotannon johtavana konsultointi- ja suunnittelupalveluiden tarjoajana”, ÅF:n toimitusjohtaja Jari Leskinen toteaa.

Hanke odottaa parhaillaan korkeimman hallinto-oikeuden vesitalouslupapäätöstä. Nyt käynnissä olevan yksityiskohtaisen valmisteluvaiheen tavoitteena on selkeyttää myöhemmin tehtävään investointipäätökseen liittyviä asioita. Voimalaitoksen rakentaminen kestää noin neljä vuotta.

Sierilän hankkeen välitön työllisyysvaikutus on useita satoja henkilötyövuosia. Suunnitteilla oleva voimalaitos olisi viimeinen Kemijoen pääuomaan rakennettava voimalaitos. Se tukisi Suomen kansallisen energia- ja ilmastostrategian tavoitteiden toteutumista, ja toisi kiinteistöverotuloja Rovaniemen kaupungille yli miljoona euroa vuodessa.

Lisätietoja:

Tuomas Timonen
Toimitusjohtaja 
Kemijoki Oy 
+358 20 703 4410 
tuomas.timonen@kemijoki.fi 

Jari Leskinen
Toimitusjohtaja
ÅF-Consult Oy
+358 40 348 5364
jari.leskinen@afconsult.com

Kemijoki Oy

Kemijoki Oy on Suomen merkittävin vesivoiman tuottaja. Yhtiö omistaa 20 vesivoimalaitosta, joista 16 sijaitsee Kemijoen vesistöalueella, kaksi Lieksanjoessa ja kaksi Kymijoessa. Lisäksi se säännöstelee Lokan ja Porttipahdan tekojärviä sekä Kemijärveä ja Olkkajärveä. Voimalaitosten kokonaisteho ylittää 1 100 MW. Vuonna 2016 yhtiön vesivoimalaitokset tuottivat sähköenergiaa yhteensä 5 743 gigawattituntia, mikä oli noin kolmannes kotimaisesta vesivoimalla tuotetusta sähköstä.

ÅF-Consult Oy

ÅF tarjoaa Suomessa energiahankkeiden projektikehitys-, konsultointi-, suunnittelu-, projektinjohto- ja työmaapalveluja. Yritys kuuluu ÅF-konserniin, joka on Pohjoismaiden johtava riippumaton tekniikan alan konsulttiyritys. ÅF:n osakkeet noteerataan Tukholman pörssissä.

> Lue lisää >
16.1.2017

Vuosikymmeniä vesivoiman kehitystä seurannut konkari jää eläkkeelle

Vesivoimakonkari Erkki Nuortio jäi eläkkeelle vuoden vaihteessa. Erkki ehti työskennellä Kemijoki Oy:ssä 36 vuotta. Hänen aikanaan Suomen sähköverkko, vesivoiman tuotanto ja sähkömarkkinat ottivat isoja kehitysaskelia. Erkki jakoi kanssamme muutaman ikimuistoisimman hetken työuraltaan.

Yksi opettavaisimmista muistoista osuu vuodelle 1981, kun nuori sähkövoimatekniikan insinööri aloitti työt Porttipahdan voimalaitoksen rakennustyömaalla. Erkki oli juuri valmistunut Tampereen teknisestä opistosta. ”Työpaikka oli mainio onnenpotku juuri valmistuneelle insinöörille. Olin ollut opiskeluaikana kesäisin ja joululomilla sähköasennustöissä ja työnjohtoharjoittelijana, mutta pääsin valmistuttuani sähkötöiden johtajaksi Porttipahtaan testaamaan opistossa opittua. Sain hyvän kokonaiskäsityksen voimalaitoksista: näin kuinka vesivoimakoneistot asennetaan, otetaan käyttöön ja miten se kokonaisuus toimii tuotantokäytössä”, Erkki muistelee.

Porttipahdasta Erkki siirtyi Kemijoen pääuomalle sähkötyön suunnittelu- ja työnjohtotehtäviin. Voimalaitoksilla uusittiin laitteita, ja työnkuvaan kuului monenlaista asennus-, kunnossapito- ja työnsuunnittelutyötä. Vuonna 1984 Erkki siirtyi Rovaniemelle hoitamaan Kemijoen vesivoimalaitoksien tuotannonohjausta ja käytönvalvontaa Rovaniemen valvomoon. ”Voimalaitosten kaukokäyttö, keskeytyssuunnittelu ja häiriönselvitys tulivat tutuiksi vuoteen 1994 mennessä, jolloin minut valittiin Käyttökeskuksen päälliköksi”, Erkki kertoo.

Yhteistyötä Norjan ja Ruotsin kanssa

Toinen mieleenpainuva muisto on 80-luvun lopulta, jolloin Norjaan rakennettiin 220 kilovoltin voimajohtoa Vajukoskelta. ”Sähkölinjasta tuli 350 kilometriä pitkä ja sen käyttöönotto tehtiin yhdessä norjalaisten kanssa; Alta Verkene Ab oli yhteistyökumppani aluksi, sittemmin Statnet NordNorge. Yksi mieleenpainuvimmista projekteista työurallani”, Erkki kertoo. 1980 ja 1990 luvuilla tehtiin paljon yhteistyötä myös Pohjois-Ruotsin kanssa. Erkki saikin ruotsalaisista ja norjalaisista kollegoista monta hyvää ystävää.

Sähkömarkkinat syntyivät 1990-luvun puolivälissä ja vuosituhannen loppuun mennessä muuttuivat rajusti. Syntyi Pohjoismainen sähköpörssi, Nord Pool, johon myös Suomi liittyi. Sähköä alettiin myydä ja ostaa tuntikauppana; kalenteritunnin mittaisina tuotanto- ja hankintaerinä. Sähköntuotannon suunnittelun hektisyys kasvoi. ”Tuntikauppa-systeemissä tuotannon ajoitus terävöityi; tuli tuottaa se mitä oli myyty”, Erkki tiivistää.

1990-luvun puoliväliin asti Imatran Voima ja Teollisuuden Voima omistivat ja hallinnoivat tahoillaan Suomen kantaverkkoa. Sähkömarkkinoiden myötä 1990-luvun lopulla sähköntuottajat eivät enää saaneet omistaa kantaverkkoa, joten tuotanto- ja verkkotoiminta eriytettiin. Sähkövoimansiirron kantaverkkotoiminnat yhdistettiin ja perustettiin kantaverkkoyhtiö Fingrid Oy, jonka tehtäväksi tuli kantaverkon ylläpito ja kehittäminen. ”Syntyi sähkömarkkinoiden fyysinen markkinapöytä, jonka ylläpito ja kehittäminen eivät olleet kenenkään yksittäisen tuottajan tai ostajan erityisessä hallinnassa,” Erkki toteaa. Pohjoismaisille kantaverkkoyhtiöille tuli sähköjärjestelmän ylläpitovastuu, jännitteen ja taajuuden stabiilina pitäminen, ja sen myötä syntyivät sähkön reservimarkkinat, jolla markkinalla Kemijoki Oy:kin toimii edelleen itsenäisenä toimijana. "Reservimarkkinoille kaupataan päivittäin joka vuorokauden tunneille tuotettavissa olevaa käyttö- ja häiriöreservitehoa, ym. reservituotteita.” täsmentää Erkki.

Kemijoki Oy:n valvomo huolehti 1990-luvulla myös kantaverkosta

Kemijoki Oy:n valvomo oli 1970-luvulta aina vuoteen 1995 myös Imatran Voiman piirivalvomo, joka huolehti sähköntuotannon lisäksi Lapin kantaverkosta. ”Vastuullamme oli voimalaitosten tuotannonohjaus ja pohjoisen Suomen suurjänniteverkon käytönvalvonta, keskeytyssuunnittelu sekä häiriöiden selvittäminen ja raportointi. Teimme paljon yhteistyötä paikallisten sähkölaitosten kanssa esimerkiksi häiriötilanteissa. Rovaniemen valvomo (RV) oli Imatran Voiman aikaan toiseksi tärkein valvomo koko valtakunnassa sähköjärjestelmän ylläpidon kannalta. Ykkönen oli IVO:n Myyrmäen valvomo,” Erkki kertoo.

Pohjoisen vesivoiman tuotannolla on keskeinen rooli Suomen sähköverkon isoissa häiriötilanteissa. ”Rovaniemen valvomosta pystyttiin palauttamaan sähköt koko valtakunnan verkkoon; tai itse asiassa palauttaminen oli suunniteltu aloitettavaksi Kemijoen voimalaitoksilta. 1970-luvulla tällaisia häiriöitä vielä oli, mutta itse en onneksi urani aikana joutunut koskaan sellaisen poikkeustilanteen eteen. Vanhat kollegat osasivat kuitenkin kertoa niistä”, Erkki muistelee.

Erkki oli mukana myös kolmen viime vuoden aikana tehdyssä Kemijoki Oy:n isossa toimintamallin muutoksessa. Osana muutosta Rovaniemen valvomon toiminnot siirrettiin vaiheittain Fortumille Espooseen. Erkillä oli keskeinen rooli etenkin uusien vesivoimaoperaattoreiden kouluttamisessa. Tavoitteena oli saada vesivoimaoperaattorit omaksumaan koko Kemijoen vesistösysteemin sen tuotantopotentiaalin hallitsemiseksi.

”Teknisesti valvomon siirto Fortumille onnistui hyvin. Kaukokäyttö on luotettavaa ja pääohjelmistot toimivat. Päivittäiset tilanteet, kuten koneistojen käyttö, verkkokeskeytykset ja ympäristötehtävät sujuvat yhteistyössä kumppaneiden Caverionin, Carunan ja Mitta Oy:n kanssa. Kemijoki Oy:n aiemmat valvomo-operaattorit toimivat nyt erityisasiantuntijan roolissa fortumlaisten tukena. Kumppanuusmalli on kaikille uusi tapa toimia, joten toimintatapojen hioutuminen vie aikaa”, Erkki kertoo.

Millaiselle ihmiselle vesivoiman operaattorityö Erkin mielestä sopii? ”Jokainen joenmutka ja voimalaitos ovat omanlaisensa. Kemijoen voimalaitosten väliset veden virtauksen viiveet antaa mahdollisuuden suunnitella ja toimia taloudellisesti häiriötilanteissa ja päivittäisissä tuotantotarpeen muutoksissa. Tässä työssä tarvitaan ihmisaivoja, omaa ajattelua, asioiden omaksumista ja sisäistämistä – automaationa työtä ei voi hoitaa. Luontainen kiinnostus vesivoimaan ja siihen liittyvään tekniikkaan sekä fysiikkaan ovat avaintekijöitä. Osaaminen ei synny parissa vuodessa, eikä välttämättä edes vuosikymmenessä. Vieläkin opin koko ajan uutta,” Erkki summaa.

Kemijoki Oy on ollut hyvä työpaikka

”Minulle Kemijoki Oy on ollut hieno työpaikka. Tämän työn ansiosta olen päässyt tutustumaan kollegoihin ja voimalaitoksiin myös ulkomailla ja saanut sieltä paljon hyviä ystäviä. Opintomatkoja on tehty niin Pohjoismaissa, Venäjällä kuin Euroopassa. Pääsin siis näkemään muutakin kun Kemijokivarren ympäristöä”, Erkki summaa.

Erkillä on jo paljon suunnitelmia eläkepäivien varalle: ”Vaimo on keksinyt yhtä sun toista remontointihommaa niin kotona kuin mökillä. Olen myös intohimoinen kalastaja ja metsästäjä, joten luonnossa tulee varmasti oltua paljon. Lisäksi hiihdän joka talvi lähes 1 500 kilometriä, joten ladulla varmasti tänäkin talvena tavataan.”

> Lue lisää >
13.1.2017

Päätös apilakirjokääriäistä koskevasta poikkeusluvasta sai lainvoiman – Sierilän voimalaitoshankkeen valmistelu jatkuu

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden joulukuussa 2016 tekemän päätöksen mukaan Sierilän voimalaitoshankkeen toteuttaminen edellyttää poikkeuslupaa perhoslaji apilakirjokääriäisen suojelemiseksi. Päätös on nyt saanut lainvoiman, sillä korkeimpaan hallinto-oikeuteen ei tullut määräaikaan mennessä valituksia.

”Olemme tyytyväisiä päätökseen, ja jatkamme hankkeen valmistelua kuten tähänkin asti. Apilakirjokääriäiskannan turvaaminen on tärkeä osa Sierilän voimalaitoksen rakentamishankkeen valmistelua. Olemme toteuttaneet lajin suojaamiseksi useita toimenpiteitä jo vuosikymmenen ajan yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa. Tavoitteemme on säilyttää tai jopa parantaa apilakirjokääriäisen suojelutasoa”, Kemijoki Oy:n toimitusjohtaja Tuomas Timonen sanoo.

Kemijoki Oy on muun muassa laatinut toimenpidesuunnitelman Sierilän alueen kehittämiseksi, suunnitellut suojapadon ja pumppaamon apilakirjokääriäisen esiintymispaikan ympärille ja tehnyt useina vuosina apilakirjokääriäisen siirtoistutuksia. Lisäksi yhtiö on tehnyt selvityksiä perhosen löytämiseksi sekä muualta Lapista että koko Suomesta.

Sierilän voimalaitoshankkeen lupaprosessi on vielä kesken vesitalousluvan osalta. Kemijoki Oy odottaa parhaillaan korkeimman hallinto-oikeuden päätöstä asiasta.

Lisätietoja:

Tuomas Timonen
Toimitusjohtaja, Kemijoki Oy
Puhelin 020 703 4410
Sähköposti tuomas.timonen@kemijoki.fi

Taustatietoa

Vaasan hallinto-oikeuden maaliskuussa 2015 antaman päätöksen mukaan Kemijoki Oy:llä on oltava ennen Sierilän voimalaitoksen rakennustöiden aloittamista luonnonsuojelulain mukainen lupa maankäyttömuutoksille, joilla saattaa olla vaikutusta apilakirjokääriäisen esiintymispaikkaan tai vaihtoehtoisesti päätös siitä, että tällaista lupaa ei tarvita. Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus myönsi Kemijoki Oy:lle 30.6.2015 luvan poiketa luonnonsuojelulain rauhoitussäännöksistä. Heinäkuussa 2015 sekä Kemijoki Oy että paikalliset yksityishenkilöt valittivat päätöksestä Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen.

Sierilän voimalaitos

Kemijoki Oy haki lupaa Sierilän voimalaitokselle vuonna 2005. Valmistuessaan Sierilän voimalaitos tuottaisi vuodessa 155 GWh uusiutuvaa, päästötöntä ja kotimaista energiaa. Sierilän energialla katettaisiin noin 22 000 nelihenkisen kotitalouden vuotuinen sähköntarve. Laitoksen teho olisi 44 MW ja se rakennettaisiin Oikaraisen kylään noin 20 kilometriä Rovaniemeltä ylävirtaan. Voimalaitoksen rakentamisen välitön työllisyysvaikutus olisi noin 800 henkilötyövuotta ja välillinen noin 900 henkilötyövuotta. Valmistuessaan Sierilä tuottaisi kiinteistöveroa Rovaniemen kaupungille noin miljoona euroa vuodessa.

> Lue lisää >