Luonnonsuojelu Kemijoki Oy:n maa- ja vesialueilla

Toteutamme monet luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen tähtäävistä toimenpiteistämme luonnonsuojelullisin keinoin. Luonnonsuojelulla tavoitellaan luonto- ja maisema-arvojen, eliölajien ja luontotyyppien sekä luonnon monimuotoisuuden säilymistä ylläpitämistä.

 

Lisäksi suojelun tavoite on ehkäistä ihmisen aiheuttamia muutoksia luonnontilaisessa ympäristössä sekä edistää luonnonvarojen sekä luonnonympäristön kestävää käyttöä. Tavoitteenamme on myös luontoharrastuksen ja luonnontuntemuksen lisääminen sekä luonnontutkimuksen edistäminen.

Kemijoki Oy on Metsähallituksen jälkeen Pohjois-Suomen suurin suojelualueiden omistaja. Omistuksessamme on tällä hetkellä yhteensä 11 yksityistä suojelualuetta. Omistamamme luonnonsuojelualueet ja luonnonsuojeluohjelmakohteet edustavat erityisesti suo- ja metsäekosysteemejä. Joukossa on myös muutamia reheviä lintuvesiä, merkittävimpänä Pruntelin kosteikko sekä pienialaisia ja keskisuuria luonnontilaisia soita. Myös Suomen ainoalle tunnetulle apilakirjokääriäisen esiintymälle on rajattu luonnonsuojelulain nojalla kohde Sierilän alueelta. Jatkossa kartoitamme luonnontilaisten soiden merkitystä luonnon monimuotoisuudelle sekä hiilijalanjäljelle.

Olemme perustaneet suojelualueita uhanalaisten elinympäristöjen ja lajien suojelemiseksi. Olemme luovuttaneet Suomen valtiolle luonnonsuojeluun osoitettuja alueita 958 hehtaaria, omistamme yksityisiä suojelualueita 7 894 hehtaaria sekä koskiensuojelulailla ja Ounasjokilailla suojeltuja vesialueita 4 119 hehtaaria.

Selvitämme edelleen, onko omistuksessamme alueita, jotka vielä voisivat soveltua suojelualueiksi ja tarvitsevatko olemassa olevat suojelualueemme hoitotoimia.

G-FPR4QN6Z05