Kalasto

Osallistumme aktiivisesti kalakantojen elvyttämiseen tähtäävien toimenpiteiden suunnitteluun yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Kalakantojen hyvinvoinnin varmistaminen on keskeinen osa vastuullista joen hoitoa.

Olemme sitoutuneita kala-asioiden pitkäjänteiseen kehittämiseen

Vaelluskalakantojen palauttamisessa rakennettuihin vesistöihin tarvitaan laaja valikoima toimenpiteitä sopivassa järjestyksessä. Ensin on vahvistettava jokien poikastuotantoalueille leimautuvien vaelluskalojen kantoja, jotta mahdollisia kalateitä varten olisi riittävästi kalakantaa jokiin nousemaan. Kalakantoja vahvistetaan muun muassa emokalojen ylisiirroilla alajuoksulta yläjuoksulle, kalanpoikasten tuki-istutuksilla sekä mäti-istutuksilla.

Yhteistyötä kalakantojen vahvistamiseksi

Osallistumme työpanoksella ja rahoituksella riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen vaelluskalakantoja koskeviin tutkimuksiin, joissa kehitetään keinoja vaelluskalojen palauttamiseksi rakennettuihin jokiin. Toimimme aktiivisesti myös rakennettujen jokien vaelluskalafoorumissa, joka on viranomaisten, vesivoimayhtiöiden ja alan tutkimusyhteisöjen tiedonvaihtoa edistävä yhteistyöryhmä.

Olemme mukana Lapin liiton koordinoimassa, vaelluskalakantojen elvyttämiseksi perustetussa yhteistyöryhmässä. Ryhmän tehtävänä on ohjata toimenpidesuunnitelman laatimista ja valmistella hankkeita hallituksen kärkihankerahoituksen hakuun.

Lieksanjoella yhteistyösopimus vaeltavien ja uhanalaisten kalakantojen elvyttämisestä allekirjoitettiin kesäkuussa 2016. Sopimuskumppanit ovat Kemijoki Oy, Lieksan kaupunki, Metsähallitus sekä Pielisen ja Ruunaan kalastusalueet. Käytännön toimenpiteet alkoivat samana kesänä. Tuemme työtä rahallisesti.

Kalanistutukset

Istutamme vuosittain Kemijokeen ja sen merelliselle vaikutusalueelle yli kuusi miljoonaa kalanpoikasta ja pyyntikokoista kalaa. Toteutamme kalanistutukset yhtiölle asetettujen velvoitteiden mukaisesti. Istutusten tavoitteena on kompensoida voimalaitosten rakentamisesta kalastukselle ja kalakannoille aiheutuneita haittoja.

Kemijoki Oy:n istutusvelvoite on Suomen suurin. Kalatalousvelvoitteiden hoitoon käytämme vuosittain omia työkustannuksia huomioimatta noin 2,4 miljoonaa euroa. Istutus- ja tarkkailusuunnitelmat hyväksyy paikallisen ELY-keskuksen kalatalouspalvelut. Se myös valvoo istutusten ja tarkkailutoimenpiteiden toteutusta. Istutus- ja tarkkailusuunnitelmien teossa kuullaan myös kalastusoikeudet omistavia osakaskuntia.

Kalatiet

Kalatie tai kalaporras tarkoittaa padon yhteyteen rakennettavaa kulkuväylää, jota pitkin kalat pääsevät kulkemaan padon ohi. Kalatiet voivat olla osa toimivaa kokonaisratkaisua, joka kohentaa Kemijoen vaelluskalakantoja.

Olimme mukana Lapin ELY-keskuksen hallinnoimassa Askel Ounasjoelle III -hankkeessa sekä rahoittajana että asiantuntijana. Hanke tähtäsi lohen ja taimenen vaellusmahdollisuuksien parantamiseen. Hankkeessa tehtiin kalatiesuunnitelmat yhtiön omistamiin Kemijoen pääuoman Taival-, Ossaus-, Petäjäs-, ja Valajaskosken voimalaitoksiin. Nelivuotinen projekti päättyi ja suunnitelmat valmistuivat vuoden 2014 lopussa.

Kalatiesuunnitelmat antavat raamit mahdollisten kalateiden rakentamiseen Kemijoen pääuomaan Isohaaran voimalaitoksen yläpuolisiin vesivoimalaitoksiin.

Paikallisella tasolla maksoimme syksyllä 2016 avajaisiaan viettäneen Auttin kalatien rakentamiskustannuksista puolet. Kalatie toteutettiin yhteistyössä Lapin ELY-keskuksen ja Auttin kalaveden osakaskunnan kanssa. 

Ylisiirrot

Ylisiirto, eli kalojen siirtäminen kutupaikoille säiliöautolla on osoittautunut toimivaksi keinoksi muun muassa Ruotsissa. Myös tätä keinoa tulee harkita osana kokonaisuutta.

Kemijoki Oy on tukenut rahallisesti Kemijoen vesistöalueella toimivan Lohijokitiimi ry:n ylisiirtotyötä. 

Lue lisää kalastuksesta Kemijoella

Kalataloustarkkailuraportit