Sidosryhmätutkimus 2018

Sidosryhmätutkimus 2018 – mielipiteitä meistä ja vesivoimasta

Kartoitimme keväällä 2018 suomalaisten mielipiteitä vesivoimasta sekä Kemijoki Oy:n tunnettuutta ja kokemuksia yhtiön toiminnasta. Tutkimuksen mukaan kaksi kolmesta suomalaisesta suhtautuu vesivoimaan positiivisesti. Valtaosa suomalaisista pitää vesivoimaa uusiutuvana, ilmastonmuutosta hillitsevänä ja vastuullisena energiamuotona. Joka neljäs suomalainen tuntee Kemijoki Oy:n toimintaa vähintään hieman. Eniten kehitettävää meillä on palautteen mukaan ympäristöasioissa sekä viestinnässä.

Sähköisenä kyselynä toteutetun sidosryhmätutkimuksen teki riippumaton tutkimusyritys YouGov Finland Kemijoki Oy:n toimeksiannosta. Tutkimukseen vastasi yli 1 000 suomalaista eli edustava otos suomalaisesta aikuisväestöstä iän, sukupuolen ja asuinalueen mukaan painotettuna. Tutkimuksen tuloksia hyödynnetään Kemijoki Oy:n strategiatyössä sekä vastuullisuusohjelmamme kehittämisessä.

Kaksi kolmesta suomalaisesta suhtautuu vesivoimaan positiivisesti

Lähes 70 % suomalaisista suhtautuu vesivoimaan erittäin positiivisesti tai positiivisesti, kun negatiivisesti suhtautuvia on yhteensä 5 % väestöstä. Reilu kolmannes suomalaisesta on sitä mieltä, että vesivoiman tuotantoa pitäisi lisätä. Alle 10 % taas ajattelee, että tuotantoa pitäisi vähentää.

Kemijoki Oy:n sidosryhmätutkimuksen tulokset ovat samansuuntaiset kuin Energiateollisuuden Suomalaisten energia-asenteet 2017 -tutkimuksen löydökset syksyltä 2017. Energiateollisuuden mukaan yli 90 % suomalaisista lisäisi vesivoiman osuutta sähköntuotannossa tai pitää nykyistä määrää sopivana.

Vesivoima = uusiutuva, ilmastonmuutosta hillitsevä ja vastuullinen 

Mielikuvallisesti vesivoima koetaan uusiutuvana, ilmastonmuutosta hillitsevänä ja vastuullisena energiamuotona.

Selkeästi useampi suomalainen pitää vesivoimaa ympäristön huomioivana kuin ympäristöstä piittaamattomana ja arvioi vesivoiman olevan pikemminkin maiseman kanssa sopusoinnussa kuin maiseman pilaaja. Toisaalta useampi suomalainen mieltää vesivoiman olevan yhteiskunnan rahaa tarvitseva kuin julkisesta rahasta riippumaton.

Joka neljäs tuntee Kemijoki Oy:n toimintaa

Joka neljäs suomalainen katsoo tuntevansa Kemijoki Oy:n toimintaa vähintään hieman tai on seurannut yhtiön asioita. Lisäksi puolet suomalaisista on kuullut Kemijoki Oy:n nimen.

Kun meitä tuntevia pyydetään kuvailemaan Kemijoki Oy:tä adjektiivein, meitä kuvataan useimmin sanoilla vastuullinen, tehokas, hyvä, ympäristöystävällinen, perinteinen, iso tai suuri sekä vastuuton. Lapissa asuvien vastauksissa kärkeen nousevat kuvailut luotettava, vastuullinen ja hyvä.

Suomalaisten mielestä olemme täyttäneet hyvin tehtävämme vesivoiman tuottajana. Olemme onnistuneet myös henkilöstön asiantuntevuuden, turvallisuusnäkökohtien huomioimisen ja kustannustehokkuuden osalta. Eniten parannettavaa meillä on ympäristöasioiden huomioimisessa sekä sidosryhmäviestinnän aktiivisuudessa ja avoimuudessa.

Esitetyt kehitysehdotukset hyödynnetään strategia- ja kehitystyössä 

Keräsimme toiminnastamme palautettu ja kehitysehdotuksia myös avoimin kysymyksin. Valtaosa terveisistä liittyi ympäristön ja luonnon huomioimiseen, vesivoiman yleiseen hyväksyttävyyteen – puolesta ja vastaan – sekä tiedottamiseen ja vastaajien tiedontarpeisiin.

Käymme läpi palautteen ja kehitysehdotukset ja hyödynnämme ne yhtiön toiminnan kehittämisessä.

Internet on tärkein tietolähde

Samoin kuin vuoden 2015 sidosryhmätutkimuksessa, myös nyt parhaiten tietoa Kemijoki Oy:n toiminnasta saadaan internetistä. Myös sanomalehdet ja televisio ovat merkittäviä tietolähteitä.

Lapissa asuvien vastauksissa korostuvat erityisesti sanomalehdet ja paikalliset viikkolehdet.

Lataa tästä sidosryhmätutkimuksen 2018 tuloksia tarkemmin erittelevä esitys, jossa on mukana lisää esimerkkejä avoimista vastauksista.

G-FPR4QN6Z05