Sidosryhmätutkimus 2020

Sidosryhmätutkimus 2020: Mielipiteitä vesivoimasta ja meistä

Kartoitamme suomalaisten mielipiteitä ja näkemyksiä vesivoimasta sekä Kemijoki Oy:n toiminnasta muutaman vuoden välein, viimeksi keväällä 2020. Toimintaamme ohjaavien periaatteiden mukaisesti haluamme kuunnella sidosryhmiämme.

Haluamme myös kertoa toiminnastamme avoimesti: Voit tutustua kartoituksen löydöksiin lataamalla tästä viimeisimmän sidosryhmätutkimuksen tuloksia erittelevän esityksen. Alla tiivistelmä tuloksista.

Kaksi kolmasosaa suhtautuu vesivoimaan myönteisesti

Tutkimuksen mukaan kaksi kolmasosaa suomalaisista suhtautuu vesivoimaan erittäin positiivisesti tai positiivisesti. Vesivoimaan negatiivisesti suhtautuvien osuus on viisi prosenttia.

Kolmasosa tutkimukseen vastanneista on sitä mieltä, että vesivoiman tuotantoa pitäisi lisätä. Reilu kolmasosa pitää nykyistä tasoa sopivana. Alle kymmenesosa ajattelee, että vesivoiman tuotantoa pitäisi vähentää. Ja viidesosa ei osaa ottaa asiaan kantaa.

Vesivoima on ennen kaikkea uusiutuvaa ja ilmastonmuutosta hillitsevää

Valtaosa suomalaisista pitää vesivoimaa uusiutuvana, ilmastonmuutosta hillitsevänä ja vastuullisena sähköntuotannon muotona. Lähes 80 prosenttia ajattelee lisäksi, että vesivoima on kustannustehokasta sekä välttämätöntä Suomen huoltovarmuudelle. Huoltovarmuuden kannalta vesivoimaa välttämättömänä pitävien suomalaisten osuus on noussut vuonna 2018 toteutettuun tutkimukseen verrattuna.

Yli kymmenesosa suomalaisista ei osaa arvioida vesivoiman merkitystä muiden uusiutuvien – kuten tuulivoiman – käytön lisäämisen mahdollistajana, sähkön toimitus- ja huoltovarmuudelle tai ilmastonmuutoksen hillinnässä. Yli 70 prosenttia vastanneista pitää vesivoiman merkitystä muiden uusitutuvien käytön lisäämisen mahdollistajana erittäin tai melko suurena. Sähkön toimitus- ja huoltovarmuudelle vesivoiman merkitystä pitää suurena 65 prosenttia ja ilmastonmuutoksen hillinnässä noin 60 prosenttia suomalaisista.

Joka neljäs suomalainen tuntee Kemijoki Oy:n toimintaa

Joka neljäs suomalainen katsoo tuntevansa Kemijoki Oy:n toimintaa vähintään hieman tai on seurannut yhtiön asioita. Lisäksi lähes puolet väestöstä on kuullut Kemijoki Oy:n nimen.

Kun meitä tuntevia pyydetään kuvailemaan Kemijoki Oy:tä, meistä käytetään useimmin sanoja vastuullinen, kotimainen tai suomalainen, piittaamaton tai välinpitämätön tai vastuuton, luotettava sekä positiivinen.

Suomalaisten mielestä olemme täyttäneet erityisen hyvin tehtävämme vesivoiman tuottajana. Olemme onnistuneet myös henkilöstön asiantuntevuuden, turvallisuusnäkökohtien huomioimisen ja kustannustehokkuuden osalta. Eniten parannettavaa meillä on ympäristöasioiden huomioimisessa sekä viestinnässä.

Miten Kemijoki Oy:n toimintaa pitäisi kehittää?

Pyysimme toiminnastamme palautettu ja kehitysehdotuksia myös avoimin kysymyksin. Saimme runsaasti myönteistä ja kannustaa palautetta, kuten ”Hyvä, että olette olemassa” tai ” Selkeä pitkäjänteinen ja realistinen linja lohen palautukseen”.

Iso osa kehitysehdotuksista liittyi kalateihin ja vaelluskaloihin. Saimme muun muassa seuraavat terveiset: ”Lohikalojen kutureittien parantaminen vielä paremmaksi. Sähkön toimitusvarmuus on erinomainen.” ja ”Tehkää ne kalaportaat välittömästi”. Meitä rohkaistiin myös esimerkiksi tehostamaan toimintaa vesivoimaloita lisäämällä, jotta sähköntuotannon kotimaisuus paranisi, ja olemaan entistä avoimempia.

Lapissa paikallislehdet tärkeä tietolähde

Suomalaiset saavat parhaiten tietoa Kemijoki Oy:n toiminnasta sanomalehdistä sekä verkkosivuiltamme ja sosiaalisen median kanavistamme. Lapissa tärkeitä tietolähteitä ovat myös paikallislehdet, radio sekä ystävät ja tuttavat.

Sähköisenä kyselynä toteutetun vuoden 2020 sidosryhmätutkimuksen toteutti riippumaton tutkimusyritys YouGov Finland Kemijoki Oy:n toimeksiannosta. Tutkimukseen vastasi 1 500 suomalaista eli edustava otos suomalaisesta aikuisväestöstä iän, sukupuolen ja asuinalueen mukaan painotettuna. Tutkimuksen tuloksia hyödynnetään Kemijoki Oy:n strategiatyössä sekä vastuullisuusohjelmamme kehittämisessä.

Vuoden 2018 sidosryhmätutkimuksen tulokset löydät täältä.

G-FPR4QN6Z05