Maa-aineksen otto Oikaraisen Pikkuvaarassa, Karivaarassa ja Permantokoskella

Maa-aineksen otto Oikaraisen Pikkuvaarassa, Karivaarassa ja Permantokoskella

Lupahakemustemme mukaisesti maata otettaisiin yhteensä noin 480 000 kuutiota hieman alle 14 hehtaarin alueelta näistä kolmesta kohteesta. Voit tutustua suunniteltuihin hanke-alueisiin tarkemmin alla olevista kuvista:


Karivaara


Permantokoski


Pikkuvaara

Mikään ottoalueista ei sijaitse pohjavesialueella, eikä niiden läheisyydessä ole muinaismuistokohteita tai suojelualueita.

Maan ottamistoiminnassa noudatetaan Lapin ELY-keskuksen ohjeita ja määräyksiä. Ottaminen suoritettaisiin niin, että vaikutus luontoon ja maisemakuvaan on mahdollisimman vähäinen. Kaikki maa-aineksen ottokohteet maisemoidaan töiden päättymisen jälkeen. Haemme lupaa 10 vuoden toiminta-ajalle, mutta voimalaitoksen rakennustyöt kestäisivät noin 3,5 vuotta.

Ensisijaisena tavoitteenamme on käyttää mahdollisimman paljon voimalaitosalueelta kaivettavaa ja tarkoitukseen soveltuvaa maamateriaalia tarvittaviin patorakenteisiin. Tällä tavalla saadaan minimoitua rakentamisen kokonaisvaikutuksia. Voimalaitosalueen materiaali ei kuitenkaan kaikilta osin sovellu patorakenteisiin. Tämän takia maa-ainesta tarvitsee ottaa myös lähialueelta.

Tavoitteenamme on, että maa-aineksen kuljetusmatkat olisivat mahdollisimman lyhyitä, ja että kuljetuksista aiheutuisi mahdollisimman vähän haittaa. Tämän takia ottopaikkoja on suunniteltu molemmin puolin jokea ja lähelle käyttökohteita.

Pikkuvaaran alueelta maa-aines on tarkoitus ajaa erikseen sovittavan tieuran kautta suoraan Kuusamon tielle. Karivaaran alueen maa-aines on tarkoitettu käytettäväksi lähinnä Petäjäniemen alueelle tuleviin patorakenteisiin. Ensimmäisenä vuotena Kemijokeen rakennettavan työpadon rakenteisiin on suunniteltu ajettavan louhetta Permantokosken voimalaitoksen alueelta. Permantokosken louhe on kasattu aikoinaan Permantokosken rakennusvaiheen aikana. Sierilän rakentamisen myöhäisemmässä vaiheessa on tarkoitus käyttää voimalaitosalueelta saatavaa louhetta.

Maanottotöiden turvallisuus varmistetaan monin keinoin. Ottoalueet merkitään maastoon riittävän tiheästi sijoitetuin paaluin. Lisäksi korkeat ottorintamat merkitään lippusiimoin. Materiaalin kuljetuksiin käytetään mahdollisuuksien mukaan nykyisiä tieyhteyksiä. Kuorma-autojen kuljetusreitit suunnitellaan siten, että kuljetuksista aiheutuu kyläläisille mahdollisimman vähän haittaa.

Rovaniemen kaupungin kuuluttamat lupahakemukset ovat olleet nähtävillä Rovaniemen kaupungin palvelupiste Osviitassa ja niistä pystyi jättämään muistutuksia 30.10.2017 klo 16.00 asti.

G-FPR4QN6Z05