Loue-Tervolan uomanparannushanke

Loue - Tervola uomanparannushanke (Ossauskosken alapuolinen perkaus) 

Toteutimme yhteistyössä urakoitsija Terramare Oy kanssa uomanparannushankkeen Louen ja Tervolan välisellä jokialueella loppukeväällä 2016. Joen pohjaa kaivettiin kuudessa eri kohteessa yhteensä noin 3,4 kilometrin matkalta. Kaivettu maa-aines käytettiin rantapenkereiden tekemiseen kaivuualueen läheisillä ranta-alueilla.

Energiataloudelle syntyy haittaa supon aiheuttaman ylimääräisen padotuksen vuoksi. Tätä haittaa voidaan poistaa perkaamalla jokiuomaa, jolloin veden virtausala joessa lisääntyy. Lähtökohtina uomanparannushankkeelle olivat energiataloudellisten hyötyjen lisäksi mm. rannanomistajien, osakaskuntien ja Tervolan kunnan toiveet saada perkausmassoja parantamaan rantojen käyttöä ja vähentää supon aiheuttamia haittoja talvisin.

Joen pohjan kaivuutyöt aloitettiin heti tulvan laskemisen jälkeen kesäkuussa 2016. Toukokuun aikana Terramare teki alueella valmistelevia töitä (mm. perkauskohteille johtavien tieurien tekoa). Työt jatkuvat vielä vuonna 2017.

Hyydepato-ongelmaa tutkittu

Ossauskosken voimalaitoksen ja Tervolan välisen jokijakson suppo- eli hyydepato-ongelmaa tutkittiin T&K-projektina vuosina 2006 - 2007 yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen kanssa. Ratkaisuna hyydepatojen aiheuttamaan vedennousuun on suunniteltu perkausyhdistelmä, joka vähentää talviaikaisten hyydepatojen riskiä merkittävästi.

Massat rantojen tukemiseen ja muotoiluun

Uomanparannushanke sisälsi perkauksia kuudessa eri kohteessa Louen ja Tervolan välillä. Perattavien massojen määrä oli yhteensä noin 192 000 m³. Jokea perattiin yhteensä noin 3,4 kilometrin matkalta. Perkausalueen keskimääräinen leveys on noin 40-50 metriä. Massoista suuri osa käytettiin vaikutusalueella olevien rantojen tukemiseen ja muotoiluun. Uutta rannansuojausta on suunniteltu tehtäväksi 15 kilometrin matkalle. Pieni osa massoista maisemoidaan Varejoensuun ja Rantakuparin alueille. Rannansuojausten tekemisistä sovittiin maanomistajien kanssa kiinteistökohtaisin sopimuksin.

Lisäksi kaloja ajatellen rakennettiin 30 kappaletta suoja- ja oleskelupaikkoja, eli niin sanottuja kostepaikkoja. Uoman ruoppaukset poistavat karikoita, joten rakennetut kostepaikat toimivat lähinnä virtavesikalojen levähdys- ja syönnösalueina.

Työmaa-alueen läheisyydessä liikkuminen

Mikäli teillä on hankkeen toteutuksen aikana tarpeita liikkua työmaa-alueen läheisyydessä vesillä tai rannoilla, pyydämme teitä ystävällisesti noudattamaan erityistä varovaisuutta. Veneilyä kaivuulautan ja proomujen läheisyydessä tulisi mahdollisuuksien mukaan välttää.

Vesioikeudellinen lupakäsittely

Kemijoki Oy jätti Loue-Tervolan hanketta koskevan lupahakemuksen (Ossauskosken alapuolinen perkaus) Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon 11.11.2010. Lupapäätös saatiin 12.3.2012. Lupakäsittely jatkui Vaasan hallinto-oikeudessa, jonka päätös saatiin 31.3.2014. Korkein hallinto-oikeus käsitteli vielä yhden asiasta tehdyn valituksen ja hylkäsi sen päätöksellään 12.3.2015. Päätös sai lainvoiman.

Suunnitellut perkausalueet 1 - 6

Töiden aikataulu (ohjeellinen, voi tulla työn edetessä muutoksia)

Lisätiedot:

Hankkeen projektipäällikkö
Sakari Pyhäjärvi
p. 020 703 4471