Tulvasta usein kysyttyä

Jos et löydä sivulta vastausta  kysymykseesi, lähetä meille sähköpostia osoitteeseen tulva@kemijoki.fi 

Uusi kysymys: Miten Kemijärveä on käytetty suurtulvan 2020 aikana?

Kemijärveen valuu touko- ja kesäkuun aikana vettä noin viiden Kemijärven säännöstelytilavuuden verran. Tästä vesimäärästä Kemijärveen mahtuu noin viidennes, ja tätä viidennestä voidaan osin säännöstellä. Kemijärven säännöstelytilavuutta hyödynnetään tulvissa Lapin ely-keskuksen ja Tulvakeskuksen ohjeiden mukaan. Osana kevään 2020 suurtulvaan varautumista Lapin ely-keskus haki poikkeusluvan, jolla Kemijärven säännöstelyehdoista voidaan poiketa. Aluehallintoviraston myöntämää lupaa ei ole toistaiseksi käytetty.

Kemijärven säännöstelyllä pyritään siihen, että Ounasjoen ja Kemijoen virtaamahuiput eivät osu ajallisesti yhtä aikaa Rovaniemelle. Tulva-ajan juoksutussuunnitelmia päivitämme jatkuvasti olosuhteiden tarkentuessa. Lokasta ja Porttipahdasta ei juoksuteta tulvan aikana ollenkaan vettä, mikä helpottaa alapuolisen vesistöalueen tulvatilannetta. Säännöstelyn vaikutus oli kevään 2020 suurtulvassa ratkaisevan tärkeä.

Lumen vesiarvot olivat tänä keväänä poikkeuksellisen suuret ja sulanta lähti kunnolla käyntiin vasta toukokuun lopun lämpöaallon myötä. Suurtulvaan varautumista ohjanneiden ennusteiden mukaan toukokuun loppuun mennessä Kemijärveen olisi ehtinyt valua vasta alle puolet tulva-ajan vesimääristä. Suurtulvaan varautumisessa oli huomioitava ennusteisiin sisältynyt merkittävä todennäköisyys hellejaksoa seuraaville runsaille vesisateille. Vesistöalueen virtaamien odotettiin jatkavan nousuaan vielä kesäkuun alkupäivinä, joten Kemijärven koko säännöstelytilavuutta ei voitu ottaa käyttöön vielä toukokuussa.

Miksi Valajaskosken tulvaluukkuja ei avata niin, että Kemijoen pinta laskisi Rovaniemellä eikä tulvavahinkoja syntyisi?

Normaalitilanteen virtaamalla Rovaniemen Lainaan ja Valajaskosken välinen ero on kymmeniä senttimetrejä. Tällöin myös Valajaskosken juoksutuksilla voidaan vaikuttaa Rovaniemen pintaan. Tulva-aikana tilanne on toinen.

Tulvaa torjutaan tehokkaasti Lokan ja Porttipahdan sekä säännösteltävien järvien varastointikapasiteetin avulla. Sen sijaan Kemijoen jokivoimalaitosten varastointikapasiteetti on tulva-ajan vesimassoihin verrattuna mitätön. Siksi jokivoimalaitosten läpi juoksutetaan tulva-aikana vettä saman verran kuin sitä laitokselle tulee. Lainaan ja Valajaskosken välisessä jokiuomassa on joen virtaamaa ahdistavia kohtia kuten Ounaskoski, Rovaniemen kaupungin sillat ja Pahtaja. Kapeikot ja ahtaumat nostavat joen pintaa niiden yläpuolella, ja ne ovat osa Kemi- ja Ounasjoen jokiluontoa.

Isoilla virtaamilla joen pinnankorkeus nousee erityisesti veden virtausta ahdistavien kohtien yläpuolella. Valajaskosken pinta lasketaan tulvan aikana alas tulvaluukkujen avulla. Joen ahtauden vuoksi lisäjuoksutuksilla ei voida vaikuttaa joen pintaan Rovaniemen keskustan kohdalla niin, että tulvavahinkojen syntyminen olisi estettävissä. Tulva-ajan poikkeuksellisen isoilla virtaamilla Kemijoki käyttäytyy kuten luonnontilassa: vaikka Valajaskosken luukut ovat auki, Lainaan ja Valajaskosken vesipintojen välinen korkeusero kasvaa lähes neljään metriin, kuten alla olevasta kuvasta käy hyvin ilmi:

Kuvassa vedenpinnan korkeuden kehittyminen Rovaniemen Lainaassa, Kirkonjyrhämässä ja Valajaskoskella 15.-25.5.2020

Miten Kemijoki Oy varautuu kevään tulvaan?

Teemme tiivistä yhteistyötä tulvaviranomaisten kanssa ja tuemme viranomaistoimintaa. Olemme osa Lapin ely-keskuksen vetämää tulvaryhmää. Siihen kuuluu muun muassa Kemijoen vesistöalueen kuntia ja pelastusviranomaisia sekä valtakunnallinen Tulvakeskus.

Seuraamme jatkuvasti ympäristöä ja sen tilaa. Teemme esimerkiksi lumen vesiarvomittauksia, jotta pystymme arvioimaan Kemijoen vesistöalueelta sulavien vesien määrää. Seuraamme sateiden ja lämpötilojen ennusteita ja toteumia. Varaudumme Kemijoen virtaamien kasvuun ja tulvahuippujen leikkaamiseen tekemällä säännösteltyihin järviin ja tekoaltaisiin tilaa sulamisvesille. Huolehdimme jatkuvasti patojen kunnosta ja tihennämme keväisin padoilla tehtäviä tarkastus- ja mittauskäyntejä.

Mitä Kemijoki Oy tekee, kun vesi alkaa nousta?

Tulvan alkaessa nostamme yhdessä kumppaneidemme kanssa toimintavalmiuttamme. Päivitämme yhteistyössä viranomaisten kanssa joen juoksutussuunnitelmia uusien havaintojen ja ennusteiden pohjalta. Tulvan puolivälissä suoritamme Kemijoen valuma-alueella tulvalennon, jolla tarkistamme maaston lumipeitteen ja vetisyyden. Maastosta kerätty tieto tukee tulvan hallintaan liittyvän tilannekuvan muodostamista sekä päätöksentekoa.

Teemme jo talvella Lokan ja Porttipahdan tekojärviin tilaa sulamisvesille. Otamme Olkkajärven säännöstelykapasiteetin käyttöön: tyhjennämme Olkkajärven ennen tulvaa alarajalle ja täytämme järven taas tulvan aikana. Laskemme kevään aikana Kemijärven vedenpinnan niin alas kuin säännöstelyehdot sallivat. Kun Kemijärvi on tyhjimmillään, järven pintaa voidaan nostaa tulvan edetessä 7 metriä ja viranomaisen määräyksestä poikkeusluvalla vielä 75 senttimetriä yli säännöstelyrajan. Poikkeusluvan hakee Lapin ely-keskus ja sen myöntää aluehallintovirasto. Kemijoki Oy korottaa tarvittaessa Pöyliöjärven patoa.

Mikä on Kemijoki Oy:n vastuu ja rooli tulvatilanteessa? 

Teemme tiivistä yhteistyötä tulvaviranomaisten kanssa ja tuemme viranomaistoimintaa. Teemme viranomaisten kanssa parhaamme, jotta tulvan aiheuttamat vahingot jäävät mahdollisimman pieniksi. Kemijoki Oy toimii lupaehtojen puitteissa ja viranomaisten ohjeistusten mukaisesti. Pyrimme ajoittamaan Kemijoen tulvahuipun Rovaniemellä eri ajankohtaan kuin Ounasjoen tulvahuipun säätämällä Kemijärven juoksutusta tulvan aikana.

Voimme varautua tulvaan vain olemassa olevan säännöstelykapasiteetin puitteissa. Tulva saattaa olla niin voimakas, ettei Kemijoen vesistön säännöstelykapasiteetti riitä ja Kemijärven pinta ylittää säännöstelyn ylärajan. Tulvavahinkoja ei voida siis kaikissa olosuhteissa välttää.

Tulvatilanteessa

  • Ely-keskuksen vastuulla on tiedottaminen tulvavaarasta, tulviin varautuminen ennen tulvia sekä vesistön käytön valvonta eli ennakkotorjuntatoimenpiteet kuten jäänsahaus ja säännöstelyn ohjaus.
  • Pelastusviranomaisen vastuulla on pelastustoiminnan suunnittelu ja toiminnan johtaminen tulvatilanteessa sekä pelastustoiminta.
  • Tulvakeskus ennustaa ja varoittaa tulvista sekä ylläpitää niihin liittyvää jatkuvaa tilannekuvaa. Tulvakeskus on Suomen ympäristökeskuksen ja Ilmatieteen laitoksen yhteistyöverkosto.
  • Kuntien vastuulla on suojella omia rakenteitaan ja toimintojaan sekä tukea pelastusviranomaisia tulvasuojelussa.
  • Jokainen jokivarren asukas voi varautua kevään tulvaan etukäteen.

Miksi Kemijoki Oy ei estä Kemijoen vesistöä tulvimasta?

Tulvat ovat luontainen osa vesistöjen toimintaa, varsinkin alueilla, joissa järvialtaat ja niiden virtaamavaihteluita tasaava vaikutus ovat vähäisiä. Jokien säännöstely auttaa tulvien torjunnassa ja vähentää jääpatojen muodostumista. Tulvahuipun aikaan tulvan vaikutusta voidaan pienentää säännöstelyn alapuolisella alueella vettä varastoimalla. Näin toimitaan esimerkiksi Kemijärvellä, jonka oikea-aikainen säännöstely pienentää tulvan vaikutuksia Rovaniemen alueella. Erityisesti pyritään välttämään Kemijoen tulvahuipun ajoittuminen Rovaniemelle samaan aikaan Ounasjoen tulvahuipun kanssa.

Tulvavahinkoja ei voida kuitenkaan kaikissa olosuhteissa välttää. Voimme varautua tulvaan vain olemassa olevan säännöstelykapasiteetin puitteissa.

Miksi Kemijokea ei ”tyhjennetä” ennen tulvaa?

Kemijoki Oy ajoittaa voimalaitosaltaiden tyhjennykset tulvaa edeltävään ajankohtaan, samoin kuin Lokan ja Porttipahdan tekojärvien sekä Olkkäjärven pintojen laskemisen.

Miksi vettä päästetään valumaan yläjuoksulta, kun Rovaniemellä tulvii? Miksi Kemijoen virtausta ei rajoiteta Rovaniemen yläpuolisilla laitoksilla?

Lokan ja Porttipahdan tekojärvistä ei juoksuteta tulvan aikana vettä. Tulvan aikana hyödynnetään Kemijärven koko säännöstelykapasiteetti: tulvan alkaessa järven pinta on lupaehdon alarajalla ja tulvan päättyessä lupaehdon ylärajalla. Koska sulamisvesien määrä on huomattavan paljon suurempi kuin Kemijärven säännöstelykapasiteetti, virtaamiin voidaan vaikuttaa vain säännöstelykapasiteetin puitteissa.

Korvaako Kemijoki Oy, jos se kastelee taloni?

Tulvat ovat luontainen osa vesistöjen toimintaa, varsinkin alueilla, joissa järvialtaat ja niiden virtaamavaihteluita tasaava vaikutus ovat vähäisiä. Jokien säännöstely auttaa tulvien torjunnassa ja vähentää jääpatojen muodostumista.

Kiinteistöjen omistajat vastaavat omien kiinteistöjensä vakuuttamisesta tulvavahinkojen varalta. Vakuutusehdot on hyvä tarkistaa hyvissä ajoin ennen tulvaa.

Miten kevään 2020 koronaepidemia vaikuttaa Kemijoki Oy:n tulvavalmiuksiin?

Varmistamme yhteiskunnan toimivuutta kaikissa olosuhteissa, myös poikkeusolojen aikana. Valmiustyöryhmämme on luonut meille toimintaohjeet poikkeustilanteita varten. Olemme työskennelleet jo maaliskuun alusta lähtien poikkeusjärjestelyin. Myös kumppaneidemme varautuminen epidemiatilanteiden kaltaisiin häiriötilanteisiin on kartoitettu ja varmistettu.

Millaiset taloudelliset tappiot Kemijoki Oy:lle aiheutuu tulvanhallinnasta ja ohijuoksutuksista? 

Tulvan aikana voimalaitosten koneistojen läpi ajetaan maksimimäärä vettä. Koska tulvavirtaamat ovat koneistojen läpäisykykyä suuremmat, joudutaan vettä juoksuttamaan myös patoluukkujen kautta koneistojen ohi. Ohijuoksutuksen määrä on vuosittain noin 500 gigawattituntia, mikä vastaa noin 75 000 nelihenkisen perheen sähkönkulutusta.

Vesivoiman säätömahdollisuudet ovat tulvan aikana rajalliset, koska koneistoilla ajetaan jatkuvasti täydellä virtaamalla. Tehoa ei tulvan aikana voida juurikaan säätää. Lisäksi suuret virtaamat pienentävät tulvan aikana voimalaitosten putouskorkeutta, koska ne nostavat voimalaitosten alavettä.

Korvataanko Kemijoki Oy:lle tulva-ajan ohijuoksutuksista syntyvä taloudellinen tappio?

Ei korvata. Vesivoimantuotannon suurin tarve ajoittuu talviajalle, jolloin luontainen virtaamataso on alhaisimmillaan. Tulvavesien varastointi siten, että talviaikaista virtaamaa voitaisiin lisätä, olisi kotimaisen, uusiutuvan sekä ilmastonmuutosta hillitsevän vesivoimatuotannon kannalta hyvä asia.