Vesivoima
syntyy
lukemattomista
yksityiskohdista.

Me osaamme
jokaisen
niistä.

Vaasan hallinto-oikeus tutustuu Sierilän maastoon: lupahakemuksen käsittely jatkuu

Vaasan hallinto-oikeus jatkaa kesken jäänyttä Sierilän voimalaitoksen lupaprosessia tutustumalla Sieriniemen maastoihin Oikaraisen kylällä, noin 20 kilometriä Rovaniemeltä itään. Viikon aikana hallinto-oikeuden tuomarit tutustuvat hankkeen olosuhteisiin ja yksityiskohtiin sekä valituksen tehneisiin kiinteistöihin. Lisäksi he tapaavat Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätöksestä valittaneita tahoja ja kuulevat perusteluja valituksille.

Pitkäksi venyneestä lupakäsittelystä ja pitkään jatkuneesta taloudellisesta lamasta huolimatta Sierilän voimalaitoshanke on Kemijoki Oy:n kannalta edelleen tärkeä. Sierilä olisi viimeinen Kemijoen pääuomaan rakennettava voimalaitos ja se täydentäisi Lokan tekojärveltä lähtevän voimalaitosketjun yhtenäiseksi tuotantokoneistoksi. Koko pääuoman tuotantokoneisto olisi tällöin mahdollisimman tehokkaassa käytössä.

Sierilän voimalaitoksella olisi merkittävä rooli kotimaisen päästöttömän ja uusiutuvan säätöenergian tuotannossa, ja hanke tukisi Suomen kansallisen energia- ja ilmastostrategian tavoitteiden toteutumista.

Sierilän lupaprosessin eteneminen – taustaa

1. Kemijoki Oy teki Sierilän voimalaitoshankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin vuosina 1996–2000 ja jätti lupahakemuksen voimalaitoksen rakentamiseen ja käyttöön joulukuussa 2005. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto antoi luvan keväällä 2011 niin sanotun intressivertailun perusteella, eli rahassa arvioituja hyötyjä verrattiin arvioitujen vahinkojen määrään.

Hankkeen tuomat hyödyt olisivat noin 112 miljoonaa ja vahingot noin 8 miljoonaa euroa. Uusiutuvaa sähköä voimalaitos tuottaisi 35 000 kotitalouden kulutuksen verran. Se riittäisi Lappeenrannan kokoiselle kaupungille (asukkaita n. 72 000), jos oletetaan että kotitaloudessa elää keskimäärin kaksi henkilöä (kotitalouden keskikoko 2012: 2,06 /Tilastokeskus). Pelkät kiinteistöverotulot Rovaniemen kaupungille olisivat noin miljoona euroa vuodessa. Hankkeen työllisyysvaikutus olisi 1700 henkilötyövuotta, tästä vajaa puolet suorista työpaikoista.

2. Kesäkuussa 2012 Vaasan hallinto-oikeus kumosi ratkaisullaan Pohjois-Suomen aluehallintoviraston antaman päätöksen, jolla oli myönnetty Kemijoki Oy:lle lupa Sierilän hankkeen toteuttamiseen. Hallinto-oikeus palautti asian aluehallintovirastolle uudelleen käsiteltäväksi. Hallinto-oikeuden päätöksen mukaan vesitalouslupa on mahdollisesti myönnettävissä vasta sen jälkeen, kun luvan hakijalla on hankkeen toteuttamisen edellyttämät luonnonsuojelulain nojalla myönnetyt lainvoimaiset poikkeusluvat.

3. Korkeimmalle hallinto-oikeudelle jättämässään valituksessa Kemijoki Oy vaati, että korkein hallinto-oikeus kumoaa Vaasan hallinto-oikeuden päätöksen ja palauttaa asian hallinto-oikeudelle sille tehtyjen valitusten asianmukaista käsittelyä ja asian lainmukaista ratkaisemista varten.

4. Korkein hallinto-oikeus antoi marraskuussa 2013 päätöksen, joka velvoittaa Vaasan hallinto-oikeuden Kemijoki Oy:n valituksen mukaisesti jatkamaan Sierilän voimalaitoksen vesitalouslupahakemuksen käsittelyä ja ratkaisemaan Kemijoki Oy:n jättämän vesilain mukaisen lupahakemuksen.

Korkeimman hallinto-oikeuden mukaan Vaasan hallinto-oikeuden ei olisi tullut kumota Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätöstä ja palauttaa asiaa aluehallintovirastolle uudelleen käsiteltäväksi luonnonsuojelulain mukaisiin poikkeamisiin liittyvillä menettelyllisellä perusteella.

5. Ennen rakennustöiden aloittamista Kemijoki Oy:llä tulee olla vesitalousluvan lisäksi luonnonsuojelulain mukaiset poikkeusluvat. Poikkeuslupahakemukset on jätetty keväällä 2013 luonnonsuojeluviranomaiselle. Kemijoki Oy on suunnitellut hyvässä yhteistyössä Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa toimenpiteitä, joilla uhanalaisten eliölajien suojelutaso voidaan säilyttää. Useana vuonna, myös kesällä 2014, on tehty apilakirjokääriäisen siirtoistutuksia Paltamoon. Lisäksi Kemijoki Oy on luvannut rakentaa suojapadon esiintymispaikan ympärille. Tällöin apilakirjokääriäisen elinympäristö säilyy.

6. Vaasan hallinto-oikeus jatkaa kesken jäänyttä lupaprosessia aloittamalla 25.8.2014 viikon kestävän maastotarkastuksen. Hallinto-oikeuden tuomarit tutustuvat hankkeen olosuhteisiin ja yksityiskohtiin sekä valituksen tehneisiin kiinteistöihin. Lisäksi he tapaavat Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätöksestä valittaneita tahoja ja kuulevat perusteluja valituksille.

Sähköyhtiöiden suurhäiriöharjoitus katkaisee sähköt Rovaniemellä 23.9.2014

Tiedote 26.6.2014

Sähköyhtiöt ja viranomaiset järjestävät yhteistyössä VALVE 2014 -häiriöharjoituksen (Valot verkkoon 2014), jossa testataan kansallista sähkönpalautusta koko Suomea koskevassa sähkökatkossa. Harjoituksen toteuttaminen edellyttää sähköntoimitukseen lyhyitä keskeytyksiä - sähköt katkeavat Rovaniemi-Tervolan alueella tiistai-iltana syyskuun 23. päivä (Muurolan alueella lyhyitä sähkökatkoksia illan aikana, Tervolassa noin klo 19.00 ja Rovaniemellä klo 21.00 alkaen). Sähkökatkojen arvioidut kestot ovat 15 - 45 minuuttia, jonka jälkeen sähköt palautetaan alueelle hallitusti vaiheittain. Harjoitus on tärkeä sähkön huoltovarmuuden turvaamiseksi.

Harjoitus järjestetään sähköyhtiöiden ja viranomaisten yhteistyön kehittämiseksi häiriötilanteiden varalta. Harjoituksen tavoitteena on varmistaa, että koko Suomea koskevassa sähkökatkossa sähköjen palautus onnistuu Pohjois-Suomen vesivoiman avulla. Harjoitus edellyttää sähköntoimitukseen lyhyitä keskeytyksiä. Harjoitus testaa kokonaisuuden hallintaa ja yhteistoimintaa osapuolten välillä, mutta myös valmiuksia toimia kriisitilanteissa. Harjoitukseen osallistuvat Huoltovarmuuskeskus, voimatalouspooli, Fingrid Oyj, Fortum Power & Heat Oy, Kemijoki Oy, Rovakaira Oy, Rovaniemen Energia Oy, Rovaniemen Verkko Oy ja Tenergia Oy.

Rovaniemen kaupungille ja alueen viranomaisille harjoitus antaa tärkeätä tietoa siitä, millaiset valmiudet alueen toimijoilla on varautua suurhäiriöön sähkönjakelussa. Todellisessa häiriötilanteessa varautumisen on oltava ajan tasalla ja parhaimpaan mahdolliseen varautumistasoon pyritään harjoittelun avulla.

Harjoitus vaikuttaa rovaniemeläisten perusarkeen

Harjoitus alkaa kuvitteellisella laajalla kantaverkon häiriöllä, joka johtaa sähköjen katkeamiseen Rovaniemen alueella. Sähköjen katkeamisen jälkeen alan toimijat toimivat häiriöohjeiden mukaisesti ja palauttavat sähköt käyttöön. Harjoituksessa testataan häiriöohjeistusta käytännössä, toimijoiden välistä johtamisjärjestelyä ja yhteistyötä sekä eri toimijoiden yhteydenpitovälineiden käyttöä ja niiden toimivuutta. Lisäksi harjoitellaan sähkönsiirtoverkon kokoamisessa tarvittavien kytkentöjen tekemistä ja voimalaitoksien toimivuutta verkon kokoamisessa. Sähköt palautetaan alueelle vaiheittain.

Harjoituksessa Rovaniemen keskustan aluetta käsittävä sähkökatko alkaa vaiheittain Rovaniemi-Tervolan alueella tiistai-iltana syyskuun 23. päivä, jolloin Muurolan alueella esiintyy lyhyitä sähkökatkoksia illan aikana, Tervolassa noin klo 19.00 alkaen ja Rovaniemellä klo 21.00 alkaen. Sähkökatkon kokonaiskesto on noin 15 - 45 minuuttia.

Katkon ulkopuolelle on rajattu muun muassa seuraavat tärkeät kohteet:

 • Lapin keskussairaala
 • Rovaniemen Sairaalakadun terveyskeskus
 • Tervolan terveyskeskus
 • Suosiolan voimalaitos
Sähkökatkon aikana kaikki järjestelmät, joissa tarvitaan sähköä pysähtyvät. Tämä tarkoittaa käytännössä seuraavien toimintojen keskeytymistä tai häiriintymistä:
 • kauppojen kassajärjestelmät
 • huoltoasemien polttoaineenjakelu
 • veden jakelu
 • matkapuhelin- ja internetyhteydet
 • hissit (suositellaan, ettei hissejä käytettäisi klo 21 - 23 välisenä aikana)
 • pankkiautomaatit
 • liikennevalot, katuvalot
 • ilmastointi

Häiriöitä esiintyy myös muun muassa seuraavissa kohteissa:
 • sosiaali- ja terveydenhuoltosektorin palvelut
 • terveyskeskukset, lääkärikeskukset
 • teatterit, elokuvateatterit
 • liikuntapaikat
 • pysäköintihallit
 • ravintolat

Tarkoituksena on, että asukkaat eivät ota yhteyttä hätäkeskukseen tai muihin viranomaisiin harjoituksen aikana sähköjen katkeamisen vuoksi, ellei siihen ole todellista tarvetta. Sähköyhtiöt tiedottavat harjoituksesta ennakkoon verkkosivuillaan. On tärkeätä, että sähkökuormitus pysyy normaalilla tasolla harjoituksen alkaessa ja Rovaniemen alueen asukkaiden toivotaan käyttävän sähköä normaalisti aina sähkökatkoon asti, jotta tilanne on mahdollisimman todenmukainen.

Harjoitukseen osallistuva sähköyhtiöiden henkilökunta palauttaa sähköjä suunnitelman mukaisesti alueittain. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että osaan kaupunkia saadaan palautettua sähköt nopeammin kuin toiseen osaan. On myös mahdollista, että jo kertaalleen palautetut sähköt katkeavat uudelleen hetkeksi.

Valve 2014 -harjoituksesta tiedotetaan lisää syyskuussa 2014.

Reima Päivinen
Voimatalouspooli
puheenjohtaja
puh. 030 395 5160

Arto Pahkin
Voimatalouspooli
sihteeri
puh. 030 395 4315

Lisätietoja:

Petri Nieminen, Huoltovarmuuskeskus, puh. 02950 51060
Erja Saraste, Huoltovarmuuskeskus, viestintäpäällikkö, puh. 02950 51038
Reima Päivinen, Fingrid Oyj, johtaja, käyttötoiminta puh. 030 395 5160
Arto Pahkin, Fingrid, valvomopäällikkö puh. 030 395 4315
Marjaana Kivioja, Fingrid, viestintäpäällikkö, puh. 030 395 5267
Arvo Torkkola, Rovaniemen Verkko Oy, puh. 040 501 0193
Aleksi Sarajärvi, Rovaniemen Verkko Oy, puh. 040 511 8835
Arto Miettinen, Rovakaira Oy, puh. 016 331 6200
Erkki Nuortio, Kemijoki Oy, puh. 020 703 4462
Janne Ala, Kemijoki Oy, puh. 020 703 4423
Tatu Kulla, Fortum Power & Heat Oy, puh. 0400 294 499
Juha Happonen, Fortum Power & Heat Oy, puh. 050 454 8218
Jarno Lumimäki, Tenergia Oy, puh. 040 544 0266

Häiriöharjoituksen organisoi voimatalouspooli. Voimatalouspooli on viranomaisten ja yritysten välinen yhteistyöelin, joka johtaa energian tuotannon, siirron ja jakelun yrityskohtaista varautumista ja valmiussuunnittelua. Pooli on perustettu Fingrid Oyj:n ja Huoltovarmuuskeskuksen välisellä sopimuksella ja sen muodostavat sitä johtava poolitoimikunta, poolin toimisto, alueorganisaatio ja energiahuoltoyritykset.