Olet tässä: Uutiset > Sierilän voimalaitoshankkeen hyödyt ja haitat
     abc 

Sierilän voimalaitoshankkeen hyödyt ja haitat


Kemijoki Oy hakee parhaillaan Pohjois-Suomen ympäristölupavirastosta lupaa rakentaa Kemijoen viimeinen voimalaitos Oikaraisen kylään. Hankkeen hyödyt, haitat ja toimenpiteet haittojen lieventämiseksi ovat alkaneet kiinnostaa yleisöä.

Sierilän voimalaitos olisi tuotannoltaan Suomen 210 vesivoimalaitoksesta 20. suurin.

Sierilän voimalaitos tuo hyötyjä

• Tarvitsemme energiaa päivä päivältä yhä enemmän. Sierilän voimalaitos tuottaisi kotimaista, uusiutuvaa, päästötöntä energiaa 155 GWh ja tehoa 44 MW. Muodostuva yläallas pienentää jonkin verran Vanttauskosken voimalaitoksen tuotantoa.

• Vesivoima on ainoa uusiutuvista energialähteistä, jolla voidaan helposti, nopeasti ja turvallisesti reagoida kulutuksen vaihteluihin, jotka noudattelevat elämän rytmiämme.

• Kemijoen voimalaitosketju saadaan yhtenäiseksi ja voimalaitosten yhteiskäyttö helpottuu, kun viimeinenkin Kemijokeen jo 1950-luvulla suunniteltu laitos rakennetaan.

• Kemijoki Oy on sitoutunut osallistumaan Oikaraisen lossin korvaavan sillan rakentamiseen Sierilän voimalaitoksen rakentamispäätöksen jälkeen

• Voimalaitoksesta maksettava noin 650 000 euron vuosittainen kiinteistövero tuo hyvinvointia kunnalle. Kunnan saamana verotulona se vastaa noin 100 työntekijän maksamaa kunnallisveroa.

• Rakennusaikana välitön työllistämisvaikutus noin 800 htv, välilliset työllisyysvaikutukset 900 htv.

• Vedenkorkeuden vaihtelu vähenee yläaltaalla verrattuna nykyiseen jokijaksoon.

• Jääolosuhteet paranevat yläaltaalla.

• Veneilyolosuhteet paranevat yläaltaalla.

• Verkkokalastusmahdollisuudet paranevat yläaltaalla.

Ja kiistämättä myös haittoja

• Yläaltaalla sijaitsee neljä asuinrakennusta ja yhdeksän kesämökkiä, joista ei ole vielä sovittu Kemijoki Oy:n kanssa.

• Maatalouden harjoittaminen estyy yhdellä ja vaikeutuu neljällä maanviljelijällä, kun veden alle jää maa-alueita, rakennuksia ja peltoja.

• Harjus- ja siikasaaliit vähenevät yläaltaalla.

• Heitto- ja perhokalastukseen soveltuvat virta-alueet katoavat yläaltaalta.

• Jääolosuhteet heikkenevät Olkkakosken ja voimalaitoksen välillä.

• Vedenkorkeusvaihtelut lisääntyvät Olkkakosken ja laitoksen välillä.

• Porojen talvilaitumet pienenevät 106 hehtaarilla.

• Uuden rantavyöhykkeen kohdalla rantojen kuluminen voi lisääntyä.

• Vedenlaatu voi ajoittain heiketä säännöstelypadon alapuolella.

Haitallisia vaikutuksia voidaan lieventää

Veden alle jäävästä maasta ja rakennuksista maksetaan vesilain mukaisesti puolitoistakertaiset korvaukset.

Maisemointia ja rannansuojausta

Padotusaltaalle on laadittu maisemointi- ja rannansuojaussuunnitelma, joita on esitelty suunnitteluvaiheessa Vanttauskosken, Tennilän, Viirinkylän ja Oikaraisen kylätoimikunnille.
Yläaltaalle on laadittu rannansuojaussuunnitelma, jossa erityiskäyttöön otettuja rantoja on esitetty suojattavaksi noin seitsemän kilometrin matkalta eri kohteissa. Maisemointikohteita on yläaltaalla 12 ja veneenlaskupaikkoja kunnostetaan tai rakennetaan kahdeksassa kohteessa.


Rannansuojaus Kemijoelta. Timo Asplund

Moninaiskäytön suunnittelua rannanomistajien kanssa

Voimalaitoksen alapuolisella alueella vedenkorkeuden vaihtelun lisääntyminen voi aiheuttaa haittoja, kun voimalaitosta käytetään kulutuksen vaihtelujen mukaisesti. Vuoden 2006 aikana tällä alueella jatketaan vuorovaikutteista suunnittelua rannanomistajien ja kylätoimikuntien kanssa. Alueella tehdään maastokäyntejä, joiden perusteella laaditaan erillinen suunnitelma ympäristönhoitoon ja moninaiskäyttöön liittyvistä toimenpiteistä.

Kalaistutuksia tehostetaan

Sierilän alueen arvokalojen saaliit perustuvat jo nykyisellään pääosin voimayhtiöiden velvoiteistutuksiin. Voimalaitoksesta aiheutuvia kalataloushaittoja voidaan lieventää istutusten tehostamisella, elinympäristöjen kunnostuksilla sekä kalastusta edistävillä toimenpiteillä. Olkkakoski säilyy Sierilän voimalaitoksesta huolimatta ennallaan, koska sen perkaus ei sisälly yhtiön rakennussuunnitelmaan.

Miksi Sierilä on tärkeä?

Vuoden 2005 aikana Suomeen tuotiin enemmän sähköä ulkomailta kuin koskaan aikaisemmin Suomen historiassa. Sähkön tuonnin kasvaessa kansallinen energiaomavaraisuutemme on vaarantumassa.

Vesivoiman merkitys Suomen energiatuotannossa korostuu säätötehon tarpeen kasvaessa. Sähkönkulutuksen lisääntyessä säätötehon tarve kasvaa entisestään. Vesivoiman osuus lyhytaikaissäädöstä Suomessa on 30 - 50 prosenttia. Kemijoki Oy on merkittävä säätövoiman tuottaja ja Kemijoella on valtakunnallisesti ratkaiseva merkitys säätötehotarpeen voimanlähteenä.

Kemijoki Oy:n keskimääräinen vuosituotanto vastaa yli viittä prosenttia vuoden 2005 sähkön kokonaiskulutuksesta. Sierilän voimalaitos lisää Kemijoki Oy:n tuotantoa 2,8 prosenttia. Tämä tarkoittaa noin 5000 sähkölämmitteisen omakotitalon sähköntarvetta.

Lue lisää Hankkeet/Sierilän voimalaitos.

APSivun alkuunSivun alkuun